YtheWait
1. Algemeen

De algemene voorwaarden (hierna aangeduid als “voorwaarden”) zijn van toepassing voor de toegang en het gebruik van de diensten die voor u ter beschikking worden gesteld door Y the Wait BV. De diensten kunnen bestaan uit apps, websites, producten en overige diensten. Deze voorwaarden zijn binnen alle landen (werreldwijd) van toepassing met als uitzondering de Verenigde Staten en China. Y the Wait is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd aan Rivium 4th Street 3 2909 LJ Capelle aan den IJssel, Nederland. Geregisteerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75300729.

YtheWait verzoekt u om de voorwaarden aandachtig door te lezen.

Zodra u gebruik maakt van de diensten van YtheWait gaat u akkoord met deze voorwaarden. Door op “ akkoord” te klikken geeft aan dat u de voorwaarden heeft begrepen en aanvaard. Hiermee wordt een conctractuele relatie tussen u en YtheWait tot stand gebracht. Bij het niet akkoord gaan van de voorwaarden mag u geen gebruik maken van enige toegang of gebruik van de diensten van YtheWait.

De voorwaarden vervangen alle eerdere mondelinge en schriftelijke afspraken die met u zijn afgesloten. Wanneer u zich niet houdt aan de voorwaarden is YtheWait gerechtigd om, geheel naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, de diensten waarvan u gebruik maakt onmiddelijk te beëindigen, waarbij u gehouden blijft tot betaling van alle bedragen die tot en met de datum van beëindiging uit hoofde van u verschuldigd zijn. Tevens is YtheWait ten alle tijde gerechtigd, al dan niet met voorafgaande kennisgeving, om op elk moment de toegang tot diensten te weigeren of een deel daarvan te weigeren of te beëindigen. Bij het uitoefenen van dergelijke rechten is YtheWait niet aansprakelijk jegens u of een derde. Voor zover mogelijk stelt YtheWait u vooraf van elke wijziging, opschorting of beëindiging van een dienst in kennis.

Aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn op bepaalde diensten, zoals bij bepaalde evenementen, activiteiten en promoties. Dergelijke aanvullende voorwaarden zullen indien van toepassing bij bepaalde diensten aan u bekend worden gemaakt.

Aanvullende voorwaarden zijn een aanvulling op deze voorwaarden en maken onderdeel uit van deze voorwaarden en zullen van toepassing worden verklaard bij bepaalde diensten. In geval van enig conflict zullen de aanvullende voorwaarden prevaleren boven deze voorwaarden met betrekking tot de diensten waarop de aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.

YtheWait is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen of nieuwe voorwaarden te stellen aan uw gebruik van de diensten. Alle wijzigingen en/of aanvullingen treden, indien aanvaard, onmiddelijk in werking en maken vervolgens deel uit van deze voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen is YtheWait gerechtigd de contractuele relatie met u te beëindigen.

Bij de verzameling van gebruikgegevens bij het gebruik van onze diensten is het privacybeleid van YtheWait van toepassing. Deze kunt u vinden op https://www.ythewait.com/legal.

In geval van afhandeling van een klacht, juridisch geschil of een conflict waarbij u en een derde bij zijn betrokken, is YtheWait gerechtigd om noodzakelijke informatie (inclusief uw contactgegevens) aan een jurist/advocaat of verzekeraar te verstrekken.

2. De diensten

De diensten vormen een technologieplatform waarmee gebruikers van YtheWait’s mobiele applicaties of websites, die worden geleverd als onderdeel van de diensten (applicaties), en in staat zijn om logistieke diensten te regelen en te plannen met onafhankeijke externe leveranciers van dergelijke diensten. Hieronder vallen ook onafhankelijke externe logistieke providers die een overeenkomst hebben met YtheWait of bepaalde gelieerde ondernemingen van YtheWait (externe leveranciers). Tenzij met u, door middel van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst anders is overeengekomen, door YtheWait de diensten uitsluitend beschikbaar zijn gesteld voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

U erkent dat YtheWait geen logistieke diensten biedt en dat alle dergelijke logistieke diensten worden verstrekt door onafhankelijke aannemers van derden die niet aangesloten zijn bij YtheWait.

Licentie:

Onder voorbehoud van naleving van deze voorwaarden verleent YtheWait u een beperkte, niet-exclusieve, niet- sublicentieerbare, herroepbare, niet-overdraagbare licentie voor: toegang tot het gebruik van de applicaties op uw persoonlijke apparaat uitsluitend bij gebruik van de diensten; toegang te krijgen tot en gebruik te maken van inhoud, informatie en aanverwant materiaal dat via de diensten beschikbaar kan worden gesteld, uitsluitend bij persoonlijk, niet-commercieel gebruik. YtheWait en de licentiegevers van YtheWait behouden zich alle rechten in en op de diensten voor die niet uitdrukkelijk aan u worden verleend.

Beperkingen:

Het is niet toegestaan om: copyright, handelsmerk of andere eigendomskennisgevingen, of enig deel van de diensten te verwijderen; de diensten, of enig deel ervan, in enigerlei vorm of op enigerlei wijze te reproduceren, wijzigen, voorbereiden op basis van, verspreiden, licentiëren, leasen, verkopen, doorverkopen, overdragen, openbaar weergeven, openbaar uitvoeren, verzenden, streamen, uitzenden of anderszin exploiteren, tenzij daarvoor uitdrukkelijk toestemming is verleend; de diensten te decompliceren, reverse-engineeren of demonteren, tenzij dit is toegestaan door toepasselijke wetgeving; een koppeling naar, een mirror of frame van een deel van de diensten; programma’s of scripts veroorzaken of starten met als doel het schrapen, indexeren, onderzoeken of anderszins datamining van enig deel van de diensten of het onnodig belasten of belemmeren van de werking en / of functionaliteit van enig aspect van de diensten; of het proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot of enig aspect van de diensten of gerelateerde systemen of netwerken te belemmeren.

Levering van diensten:

U erkent dat delen van de diensten beschikbaar worden gesteld onder de verschillende merken van YtheWait of dat u zelf om logistieke diensten vraagt. U erkent ook dat de diensten onder dergelijke merken beschikbaar kunnen worden gesteld of opties aangevraagd kunnen worden door of in verband met: bepaalde dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen van YtheWait; of onafhankelijke externe leveranciers.

Diensten en inhoud van derden:

De diensten kunnen beschikbaar worden gesteld of worden geopend in verband met diensten en inhoud van derden (inclusief advertenties) waarover YtheWait geen controle heeft. U erkent dat er verschillende gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van toepassing kunnen zijn op uw gebruik van dergelijke diensten en inhoud van derden. YtheWait onderschrijft dergelijke diensten en inhoud van derden niet en in geen geval zal YtheWait verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor producten of diensten van dergelijk externe leveranciers. Bovendien zullen Apple Inc., Google Inc, Microsoft Corporation of BlackBerry Limited en/of hun toepasselijke internationale dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen derde begunstigden zijn van dit contract als u toegang krijgt tot de diensten met toepassingen ontwikkeld voor Apple iOS, Android, Microsoft Windows of mobiele apparaten met Blackberry. Deze externe begunstigden zijn geen partij bij dit contract en zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de levering of ondersteuning van de diensten. Uw toegang tot de diensten via deze apparaten is onderworpen aan de voorwaarden die zijn uiteengezet in de toepasselijke servicevoorwaarden van de derde begunstigde.

Eigendom:

De diensten en alle rechten daarin zijn en blijven eigendom van YtheWait of eigendom van de licentiegevers van YtheWait. Noch deze voorwaarden, noch uw gebruik van de diensten geven of verlenen u rechten; in of gerelateerd aan de diensten, behalve de beperkte licentie die hierboven is verleend; of om de bedrijfsnamen, logo’s product- en servicenamen, handelsmerken of servicemerken van YtheWait of de van licentiegevers van YtheWait op enigerlei wijze te gebruiken of ernaar te verwijzen.

3. Uw gebruik van diensten
Gebruikersaccounts:

Om gebruik te maken van de eeste aspecten van de diensten moet u zich registreren en u actieve persoonlijke gebruikersaccount (hierna aangeduid als “ account” ) onderhouden. U moet minimaal 18 jaar oud zijn of de toepasselijke minimumleeftijd geldend in het betreffende land om een account te verkrijgen. Bij de accountregistratie wordt vereist dat u bepaalde persoonlijke informatie verstrekt aan YtheWait, zoals uw naam, adres, mobiele telefoonnummer en leeftijd, evenals tenminste één geldige betalingsmethode (of een creditcard of geaccepteerde betalingspartner). U stemt ermee in om nauwkeurige, volledige en actuele informatie bij te houden. Indien u geen nauwkeurige, volledige en actuele accountgegevens bijhoudt, inclusief het hebben van een ongeldige of verlopen betalingsmethoden in uw bestand, kan dit ertoe leiden dat u de diensten niet kan openen niet kan gebruiken of dat YtheWait deze voorwaarden met u beëindigt. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account en u stemt ermee in de veiligheid en geheimhouding van de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw account te allen tijde te handhaven. U mag slechts over één account beschikking, tenzij schriftelijk anders is toegestaan door YtheWait.

Vereisten en gedrag van gebruiker:

De diensten zijn niet beschikbaar voor gebruik door personen onder de 18 jaar. U mag derden geen toestemming geven om uw account te gebruiken en u mag personen onder de 18 jaar niet toestaan om logistieke diensten van externe leveranciers te ontvangen, tenzij ze gezamenlijk gaan met u. U mag uw account niet toewijzen of anderszins overdragen aan een andere persoon of entiteit. U stemt ermee in om alle toepasselijke wetten na te leven wanneer u de diensten gebruikt, en u mag de diensten alleen gebruiken voor legale doeleinden (bijv. geen transport van onwettige of gevaarlijke materialen). U zult bij uw gebruik van de diensten geen overlast, ergernis, ongemak of materiële schade veroorzaken, noch aan de externe leverancier of een andere partij. In bepaalde gevallen wordt u mogelijk gevraagd om een identiteitsbewijs te verstrekken voor toegang tot of gebruik van de diensten, en gaat u ermee akkoord dat u de toegang tot of het gebruik van de diensten kan worden geweigerd als u weigert een indentiteitsbewijs te leveren.

Tekstberichten:

Door een account aan te maken, gaat u ermee akkoord dat de diensten u tekst- (sms-) berichten kunnen sturen als onderdeel van de normale bedrijfsvoering van uw gebruik van de diensten. U kunt zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van sms-berichten van YtheWait door de instructies te volgen op httpt://t.ythewait.com/SMS-unsubscribe. U erkent dat het afmelden voor het ontvangen van sms-berichten uw gebruik van de diensten kan beïnvloeden.

Promotiecodes:

YtheWait mag, naar eigen inzicht, promotiecodes maken die kunnen worden ingewisseld voor accountkrediet, of andere functies of voordelen met betrekking tot de diensten en/of de diensten van een externe leverancier, met inachtneming van eventuele aanvullende voorwaarden die YtheWait vaststelt op een per promotiecode basis (promotiecodes). U stemt ermee in dat promotiecodes : (i) moeten worden gebruikt voor het beoogde publiek en doel, en op een wettige manier; (ii) mag op geen enkele manier worden gedupliceerd, verkocht of overgedragen of aan grote publiek beschikbaar worden gesteld (al dan niet gepost in een openbaar formulier), tenzij uitdrukkelijk toegestaan door YtheWait; (iii) kan op elk moment door YtheWait worden uitgeschakeld om welke reden dan ook zonder aansprakelijkheid door YtheWait; (iv) mag alleen worden gebruikt volgens de specifieke voorwaarden die YtheWait vaststelt voor een dergelijke promotiecode; (v) niet geldig zijn voor contant geld; en (vi) kan vervallen voorafgaand aan uw gebruik. YtheWait behoudt zich het recht voor om tegoeden of andere functies of voordelen verkregen door het gebruik van promotiecodes door u of een andere gebruiker in te houden of af te trekken in het geval dat YtheWait vaststelt of van mening is dat het gebruik van promotiecodes door u of een andere gebruiker in te houden of af te trekken in het geval dat YtheWait vaststelt of van mening is dat het gebruik of inwisseling van de promotiecode per vergissing, frauduleus, illegaal of in strijd met de toepasselijke voorwaarden van de promotiecode of deze voorwaarden.

Door gebruiker verstrekte inhoud:

YtheWait kan, naar eigen inzicht van YtheWait, u van tijd tot tijd toestaan ​​om YtheWait in te dienen, uploaden, publiceren of anderszins beschikbaar te stellen via de tekstuele, audio- en / of visuele inhoud en informatie van de diensten, inclusief commentaar en feedback met betrekking tot de diensten, het initiëren van ondersteuningsverzoeken en het indienen van inzendingen voor wedstrijden en promoties ("gebruikersinhoud"). Alle door u verstrekte gebruikersinhoud blijft uw eigendom. Door echter gebruikersinhoud aan YtheWait te verstrekken, verleent u YtheWait een wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, overdraagbare, royaltyvrije licentie, met het recht om een ​​sublicentie te verlenen voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, creëren van afgeleide werken van, verspreiden, openbaar weergeven, openbaar dergelijke gebruikersinhoud uitvoeren en anderszins exploiteren in alle formaten en distributiekanalen die nu bekend zijn of hierna zijn bedacht (inclusief in verband met de diensten en YtheWait's activiteiten en op sites en diensten van derden), zonder verdere kennisgeving aan of toestemming van u , en zonder de vereiste betaling aan u of een andere persoon of entiteit.

U verklaart en garandeert dat: (i) u de enige en exclusieve eigenaar bent van de gehele gebruikersinhoud of dat u alle rechten, licenties, toestemmingen en releases hebt die nodig zijn om YtheWait de licentie voor de gebruikersinhoud te verlenen zoals hierboven uiteengezet; en (ii) noch de gebruikersinhoud, noch uw inzending, upload, publicatie of anderszins beschikbaar stellen van dergelijke gebruikersinhoud, noch YtheWait's gebruik van de gebruikersinhoud zoals hierin toegestaan, zal inbreuk maken op, misbruik maken van of inbreuk maken op het intellectuele eigendom of de eigendomsrechten of rechten van derden van een derde partij van publiciteit of privacy, of resulteren in schending van toepasselijke wet- of regelgeving.

U stemt ermee in geen gebruikersinhoud te verstrekken die lasterlijk, smadelijk, hatelijk, gewelddadig, obsceen, pornografisch, onwettig of anderszins aanstootgevend is, zoals door YtheWait naar eigen inzicht bepaald, ongeacht of dergelijk materiaal al dan niet wettelijk beschermd is. YtheWait kan, maar is niet verplicht, gebruikersinhoud te beoordelen, te controleren of te verwijderen, naar eigen inzicht van YtheWait en op elk moment en om welke reden dan ook, zonder kennisgeving aan u.

Netwerktoegang en apparaten:

U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van de toegang tot het datanetwerk die nodig is om de diensten te gebruiken. De tarieven en vergoedingen voor gegevens en berichten van uw mobiele netwerk kunnen van toepassing zijn als u de diensten opent of gebruikt vanaf een draadloos apparaat en u bent verantwoordelijk voor dergelijke tarieven en vergoedingen. U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen en bijwerken van compatibele hardware of apparaten die nodig zijn voor toegang tot en gebruik van de diensten en toepassingen en eventuele updates daarvan. YtheWait garandeert niet dat de diensten of een deel daarvan op een bepaalde hardware of apparaten zullen werken. Bovendien kunnen de diensten onderhevig zijn aan storingen en vertragingen die inherent zijn aan het gebruik van internet en elektronische communicatie.

4. Betalingen

U begrijpt dat het gebruik van diensten u kosten in rekening kan brengen voor de services of goederen die u van een externe leverancier ontvangt ("kosten"). Nadat u diensten of goederen heeft ontvangen die zijn verkregen door uw gebruik van de diensten, zal YtheWait uw betaling van de toepasselijke kosten namens de externe aanbieder faciliteren, als de beperkte incassobureau van deze externe aanbieder. Betaling van de kosten op een dergelijke manier wordt beschouwd als betaling die rechtstreeks door u aan de externe leverancier is gedaan. De kosten zijn inclusief de toepasselijke belastingen, indien wettelijk vereist. Door u betaalde kosten zijn definitief en niet-restitueerbaar, tenzij anders bepaald door YtheWait. U behoudt het recht om lagere kosten aan te vragen bij een externe leverancier voor diensten of goederen die u van een dergelijke externe leverancier hebt ontvangen op het moment dat u dergelijke services of goederen ontvangt. YtheWait zal dien overeenkomstig reageren op elk verzoek van een externe leverancier om de kosten voor een bepaalde dienst of goed te wijzigen.

Alle kosten zijn onmiddellijk verschuldigd en de betaling zal worden gefaciliteerd door YtheWait met behulp van de gewenste betalingsmethode die is aangegeven in uw account, waarna YtheWait u per e-mail een ontvangstbewijs zal sturen. Als wordt vastgesteld dat uw primaire betalingsmethode voor uw account is verlopen, ongeldig is of anderszins niet in rekening kan worden gebracht, gaat u ermee akkoord dat YtheWait, als de beperkte incassobureau van de externe leverancier, een secundaire betalingsmethode in uw account gebruikt, indien beschikbaar.

Wat betreft u en YtheWait, YtheWait behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht op elk moment kosten voor alle of alle diensten of goederen die zijn verkregen door het gebruik van de diensten vast te stellen, te verwijderen en / of te herzien. YtheWait kan van tijd tot tijd bepaalde gebruikers voorzien van promotionele aanbiedingen en kortingen die kunnen leiden tot verschillende bedragen die in rekening worden gebracht voor dezelfde of soortgelijke diensten of goederen die zijn verkregen door het gebruik van de diensten, en u gaat ermee akkoord dat dergelijke promotionele aanbiedingen en kortingen, tenzij deze ook voor u beschikbaar zijn, zullen deze geen invloed hebben op uw gebruik van de diensten of de op u toegepaste kosten. U kunt ervoor kiezen om uw verzoek om diensten of goederen van een externe leverancier te annuleren op elk moment voorafgaand aan de aankomst van een dergelijke externe leverancier, in welk geval de annuleringskosten in rekening worden gebracht.

Deze betalingsstructuur is bedoeld om de externe leverancier volledig te vergoeden voor de geleverde diensten of goederen. YtheWait wijst geen enkel deel van uw betaling aan als fooi of fooi aan de externe leverancier. Elke vertegenwoordiging door YtheWait (op de website van YtheWait, in de applicatie of in het marketingmateriaal van YtheWait) dat het geven van fooien "vrijwillig", "niet vereist" en / of "inbegrepen" is in de betalingen die u doet voor geleverde diensten of goederen is niet bedoeld om te suggereren dat YtheWait extra bedragen, buiten de hierboven beschreven, aan de externe leverancier verstrekt. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat, hoewel u vrij bent om een ​​extra betaling te doen als dank aan een externe leverancier die u diensten of goederen levert die via de diensten zijn verkregen, u hiertoe niet verplicht bent. Fooien zijn vrijwillig. Nadat u diensten of goederen heeft ontvangen die via de diensten zijn verkregen, heeft u de mogelijkheid om uw ervaring te beoordelen en aanvullende feedback over uw externe leverancier te geven

Voor meer duidelijkheid, betaling door klanten voor producten, goederen en / of diensten wordt ontvangen op de rekeningen van YtheWait via een elektronisch geld instelling en worden momenteel verwerkt door Y the Wait Financial Services Ltd., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht en bestaand onder de wetten van Canada, gevestigd te 9322 Jasper Avenue, Edmonton, Alberta, Canada T5H 3T5. Instellingen voor elektronisch geld zijn bevoegd om gereguleerde betalingsdiensten aan te bieden in alle jurisdicties en gebieden waarin YtheWait en haar gelieerde ondernemingen actief zijn en voldoen aan de huidige wetgeving die van toepassing is op betalingsdiensten voor platforms zoals YtheWait en gelieerde ondernemingen. Er kunnen grensoverschrijdende toeslagen van toepassing zijn. Als u vragen heeft over de betalingsgateway die wordt gebruikt door YtheWait en zijn partners, kunt u deze stellen door contact op te nemen met ons klantenserviceteam via de middelen die tot uw beschikking staan via het YtheWait Platform.

5. Vrijwaringen; Beperking van aansprakelijkheid; Vergoeding
DISCLAIMER

DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD "ZOALS HET IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR". YTHEWAIT WIJST ALLE VERTEGENWOORDIGINGEN EN GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, AF DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DEZE VOORWAARDEN ZIJN VERMELD, MET INBEGRIP VAN DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK.

DAARNAAST GEEFT YTHEWAIT GEEN VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF GARANTIE BETREFFENDE DE BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID, KWALITEIT, GESCHIKTHEID OF BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENSTEN OF ENIGE DIENSTEN OF GOEDEREN DIE WORDEN GEVRAAGD DOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, OF DAT DE DIENSTEN ZULLEN WORDEN TOEGESTAAN . YTHEWAIT GEEFT GEEN GARANTIE VOOR DE KWALITEIT, GESCHIKTHEID, VEILIGHEID OF BEVOEGDHEID VAN AANBIEDERS VAN DERDEN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET VOLLEDIGE RISICO DAT VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EN ELKE DIENST OF GOED GEVRAAGD IN VERBINDING DAAROM, UITSLUITEND BIJ U BLIJFT, VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

YTHEWAIT IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECT, INCIDENTEEL, SPECIAAL, VOORBEELD, PUNITIEF. OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN VERLOREN WINST, VERLOREN GEGEVENS, PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN IN VERBAND MET, OF ANDERSZINS GEVOLG VAN ENIG GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, ZELFS ALS YTHEWAIT IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. YTHEWAIT IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE, AANSPRAKELIJKHEID OF VERLIES DIE VOORTVLOEIT UIT: (i) UW GEBRUIK VAN OF VERTROUWEN OP DE DIENSTEN OF UW ONMOGELIJKHEID TOT TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE DIENSTEN; OF (ii) ENIGE TRANSACTIE OF RELATIE TUSSEN U EN ENIGE AANBIEDER VAN DERDEN, ZELFS ALS YTHEWAIT IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. YTHEWAIT IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERTRAGING OF STORING IN PRESTATIES ALS GEVOLG VAN OORZAKEN NA DE REDELIJKE CONTROLE VAN YTHEWAIT. IN GEEN GEVAL ZAL UW TOTALE AANSPRAKELIJKHEID AAN U IN VERBAND MET DE DIENSTEN VOOR ALLE SCHADE, VERLIES EN OORZAKEN VAN HANDELINGEN MEER DAN DRIE HONDERD EURO (€ 300) OVERSCHRIJDEN.

DE DIENSTEN VAN YTHEWAIT KUNNEN DOOR U WORDEN GEBRUIKT OM GOEDEREN OF LOGISTIEKE DIENSTEN AAN TE VRAGEN EN TE PLANNEN MET AANBIEDERS VAN DERDEN, MAAR U GAAT ERMEE AKKOORD DAT YTHEWAIT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID NAAR U HEEFT GERELATEERD AAN ENIGE GOEDEREN OF LOGISTIEKE DIENSTEN DIE AAN U WORDEN VERSTREKT DOOR EEN DERDE PARTIJ, ANDERS DAN UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE VOORWAARDEN.

DE BEPERKINGEN EN DISCLAIMER IN DE SECTIE 5 DOEN GEEN BEPERKING, AANSPRAKELIJKHEID OF WIJZIGING VAN UW RECHTEN ALS CONSUMENT DIE NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN ONDER TOEPASSELIJK RECHT.

Vergoeding

U stemt ermee in om YtheWait en haar functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te vrijwaren en te vrijwaren van alle claims, eisen, verliezen, aansprakelijkheden en kosten (inclusief advocaatkosten) die voortvloeien uit of in verband met: (i) uw gebruik van de diensten, services of goederen die zijn verkregen door uw gebruik van de diensten; (ii) uw schending of schending van één van deze voorwaarden; (iii) het gebruik van uw gebruikersinhoud door YtheWait; of (iv) uw schending van de rechten van een derde partij, inclusief externe leveranciers.

6. Toepasselijk recht; Arbitrage

Tenzij anders bepaald in deze voorwaarden, worden deze voorwaarden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, met uitsluiting van de regels inzake wetsconflicten. Het Weens Koopverdrag van 1980 (CISG) is niet van toepassing. Elk geschil, conflict, claim of controverse die voortvloeit uit of algemeen verband houdt met of verband houdt met de diensten of deze voorwaarden, inclusief die met betrekking tot de geldigheid, de constructie of de afdwingbaarheid ervan (elk "geschil") wordt eerst verplicht onderworpen aan bemiddeling procedure onder de Mediation Rules van de Internationale Kamer van Koophandel ("ICC Mediation Rules"). Als een dergelijk geschil niet binnen zestig (60) dagen nadat een bemiddelingsverzoek is ingediend onder dergelijke ICC-bemiddelingsregels niet is beslecht, kan naar dat geschil worden verwezen en zal het uitsluitend en definitief worden opgelost door arbitrage onder de arbitrageregels van de Internationale Kamer van Koophandel ("ICC Arbitration Rules"). De bepalingen van de ICC Rules 'Emergency Arbitrator zijn uitgesloten. Het geschil wordt beslecht door één (1) arbiter die wordt aangesteld in overeenstemming met de ICC-regels. De plaats van zowel bemiddeling als arbitrage is Amsterdam, Nederland, onverminderd de rechten die u mogelijk heeft op grond van artikel 18 van de Brussel I bis-verordening (PB EU 2012 L351 / 1) en / of artikel 6: 236n van de Nederlandse burgerlijke stand Code. De taal van de bemiddeling en / of arbitrage is Engels, tenzij u geen Engels spreekt, in welk geval de bemiddeling en / of arbitrage wordt gevoerd in zowel het Engels als uw moedertaal. Het bestaan ​​en de inhoud van de bemiddelings- en arbitrageprocedures, met inbegrip van door de partijen ingediende documenten en instructies, correspondentie van en aan de Internationale Kamer van Koophandel, correspondentie van de bemiddelaar en correspondentie, bevelen en uitspraken van de enige arbiter, blijven strikt vertrouwelijk en wordt niet aan derden bekendgemaakt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere partij, tenzij: (i) de openbaarmaking aan de derde redelijkerwijs vereist is in het kader van het voeren van de bemiddelings- of arbitrageprocedure; en (ii) de derde ermee instemt onvoorwaardelijk schriftelijk om gebonden te zijn aan de hierin bepaalde geheimhoudingsplicht.

7. Overige bepalingens
Claims wegens inbreuk op het auteursrecht:

Claims wegens inbreuk op het auteursrecht moeten worden gericht aan de aangewezen agent van YtheWait. Bezoek de webpagina van YtheWait op https://www.ythewait.com/legal voor het aangegeven adres en aanvullende informatie.

Melding:

YtheWait kan dit melden door middel van een algemene kennisgeving over de diensten, elektronische post naar uw e-mailadres in uw account of door schriftelijke communicatie die naar uw adres wordt gestuurd zoals uiteengezet in uw account. U kunt YtheWait op de hoogte stellen door schriftelijke communicatie naar het adres van YtheWait op Rivium 4th Street 3 2909 LJ Capelle aan den IJssel, Nederland.

Algemeen:

U mag deze voorwaarden niet geheel of gedeeltelijk toewijzen of overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YtheWait. U geeft YtheWait uw toestemming om deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk toe te wijzen of over te dragen, inclusief aan: (i) een dochteronderneming of gelieerde onderneming; (ii) een verwerver van YtheWait's eigen vermogen, bedrijf of activa; of (iii) een opvolger door fusie. Er bestaat geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie tussen u, YtheWait of een externe leverancier als gevolg van het contract tussen u en YtheWait of het gebruik van de diensten.

If any provision of these Terms is held to be illegal, invalid or unenforceable, in whole or in part, under any law, such provision or part thereof shall to that extent be deemed not to form part of these Terms but the legality, validity and enforceability of the other provisions in these Terms shall not be affected. In that event, the parties shall replace the illegal, invalid or unenforceable provision or part thereof with a provision or part thereof that is legal, valid and enforceable and that has, to the greatest extent possible, a similar effect as the illegal, invalid or unenforceable provision or part thereof, given the contents and purpose of these Terms. These Terms constitute the entire agreement and understanding of the parties with respect to its subject matter and replaces and supersedes all prior or contemporaneous agreements or undertakings regarding such subject matter. In these Terms, the words “including” and “include” mean “including, but not limited to.”

1. Contractuele relatie

Deze Gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") regelen uw toegang tot of gebruik vanuit Nederland de Verenigde Staten en hun territoria en bezittingen van de applicaties, websites, inhoud, producten en diensten (de "Diensten", zoals hieronder vollediger gedefinieerd in Sectie 3) beschikbaar gesteld in de Verenigde Staten en zijn territoria en bezittingen door Y the Wait, Inc. en zijn ouders, dochterondernemingen, vertegenwoordigers, gelieerde ondernemingen, functionarissen en directeuren (gezamenlijk "YTW" genoemd). LEES DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR, ZE ZIJN EEN JURIDISCHE OVEREENKOMST TUSSEN U EN YTW. In deze voorwaarden betekenen de woorden "inclusief" en "inclusief" "inclusief, maar niet beperkt tot".

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Services, bevestigt u dat u akkoord gaat met deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u de Services niet openen of gebruiken. Deze voorwaarden vervangen uitdrukkelijk eerdere overeenkomsten of regelingen met u. YTW kan deze Voorwaarden of Services met betrekking tot u onmiddellijk beëindigen, of in het algemeen op elk moment en om welke reden dan ook het aanbieden of weigeren van toegang tot de Services of een deel daarvan beëindigen.

BELANGRIJK: GELIEVE DE ARBITRAGEOVEREENKOMST DIE HIERONDER IS VASTGESTELD, ZORGVULDIG TE BEKIJKEN, aangezien het u zal vereisen om geschillen met YTW op individuele basis op te lossen via definitieve en bindende arbitrage. DOOR DEZE OVEREENKOMST AAN TE GAAN, ERKENT U UITDRUKKELIJK DAT U ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST HEEFT GELEZEN EN BEGREPEN EN TIJD HEBT GENOEMD OM DE GEVOLGEN VAN DEZE BELANGRIJKE BESLISSING TE OVERWEGEN.

Er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde Services, zoals het beleid voor een bepaald evenement, programma, activiteit of promotie, en dergelijke aanvullende voorwaarden zullen aan u worden bekendgemaakt in afzonderlijke regiospecifieke onthullingen (bijvoorbeeld een bepaalde webpagina van de stad op ythewait.com) of in verband met de toepasselijke Dienst (en). Aanvullende voorwaarden zijn een aanvulling op en worden geacht deel uit te maken van de Voorwaarden voor de doeleinden van de toepasselijke Dienst (en). Aanvullende voorwaarden prevaleren boven deze voorwaarden in het geval van een conflict met de toepasselijke Services.

YTW kan de voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen worden van kracht zodra YTW dergelijke bijgewerkte Voorwaarden op deze locatie of in het gewijzigde beleid of de aanvullende voorwaarden op de toepasselijke Dienst (en) plaatst. Uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Services na een dergelijke plaatsing bevestigt uw toestemming om gebonden te zijn aan de Voorwaarden, zoals gewijzigd. Als YTW deze voorwaarden wijzigt na de datum waarop u voor het eerst akkoord ging met de voorwaarden (of met eventuele latere wijzigingen van deze voorwaarden), kunt u een dergelijke wijziging afwijzen door YTW schriftelijk op de hoogte te stellen van een dergelijke afwijzing binnen 30 dagen nadat de wijziging van kracht werd, zoals aangegeven in de "Ingangsdatum" hierboven. Deze schriftelijke kennisgeving moet worden verstrekt (a) per post of met de hand bij onze geregistreerde agent voor onderhoud van het proces, c / o Y The Wait, Inc. (de naam en huidige contactgegevens van de geregistreerde agent in elke staat zijn online beschikbaar hier), of (b) per e-mail vanaf het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld aan: [email protected] Om effectief te zijn, moet de kennisgeving uw volledige naam bevatten en duidelijk aangeven dat u van plan bent wijzigingen in deze voorwaarden af ​​te wijzen. Door wijzigingen af ​​te wijzen, gaat u ermee akkoord dat u gebonden blijft aan de bepalingen van deze voorwaarden vanaf de datum dat u voor het eerst akkoord ging met de voorwaarden (of met eventuele latere wijzigingen aan deze voorwaarden).

Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie door YTW in verband met de Services wordt beschreven in de Privacyverklaring van YTW op www.ythewait.com/privacy-policy.

2. Arbitrageovereenkomst

Door akkoord te gaan met de voorwaarden, gaat u ermee akkoord dat u elke claim die u mogelijk heeft op YTW op individuele basis in arbitrage, zoals uiteengezet in deze arbitrageovereenkomst, moet oplossen. Dit belet u om enige klasse-, collectieve of representatieve actie tegen YTW te ondernemen, en ook te voorkomen dat u deelneemt aan of verlichting krijgt onder enige huidige of toekomstige klasse-, collectieve, geconsolideerde of representatieve actie tegen YTW door iemand anders.

Overeenkomst tot bindende arbitrage tussen u en YTW.

U en YTW komen overeen dat elk geschil, elke claim of controverse die voortvloeit uit of verband houdt met (a) deze voorwaarden of het bestaan, de schending, beëindiging, handhaving, interpretatie of geldigheid daarvan, of (b) uw toegang tot of gebruik van de Services op elk moment, zowel voor als na de datum waarop u akkoord ging met de voorwaarden, zal worden beslecht door bindende arbitrage tussen u en YTW, en niet door een rechtbank.

U erkent en gaat ermee akkoord dat u en YTW elk afstand doen van het recht op een juryrechtspraak of om als eiser of klassenlid deel te nemen aan een vermeende class action of representatieve procedure. Tenzij zowel u als YTW schriftelijk anders overeenkomen, zal enige arbitrage alleen worden uitgevoerd op individuele basis en niet in een klasse-, collectieve, geconsolideerde of representatieve procedure. U en YTW behouden echter elk het recht om een ​​individuele vordering in te stellen bij de rechtbank voor geringe vorderingen en het recht om voorlopige of andere billijke verlichting te zoeken bij een bevoegde rechtbank om de daadwerkelijke of dreigende inbreuk, verduistering of schending van de auteursrechten van een partij te voorkomen, handelsmerken, handelsgeheimen, patenten of andere intellectuele eigendomsrechten.

Regels en toepasselijk recht:

De arbitrage wordt beheerd door de American Arbitration Association ('AAA') in overeenstemming met de AAA-regels voor consumentenarbitrage en de aanvullende procedures voor consumentgerelateerde geschillen (de 'AAA-regels') die van kracht zijn, behalve zoals gewijzigd door deze arbitrageovereenkomst. De AAA-regels zijn beschikbaar op www.adr.org of door de AAA te bellen op 1-800-778-7879.

De partijen komen overeen dat de arbiter ("arbiter") en niet een federale, staats- of lokale rechtbank of instantie de exclusieve bevoegdheid heeft om geschillen met betrekking tot de interpretatie, toepasselijkheid, uitvoerbaarheid of vorming van deze arbitrageovereenkomst, met inbegrip van eventuele beweren dat alle of een deel van deze arbitrageovereenkomst nietig of vernietigbaar is. De arbiter is ook verantwoordelijk voor het bepalen van alle arbitragekwesties met betrekking tot drempels, met inbegrip van kwesties met betrekking tot de vraag of de voorwaarden gewetenloos of illusoir zijn en verdediging tegen arbitrage, met inbegrip van afstand, vertraging, laches of uitsluiting.

Niettegenstaande enige rechtskeuze of andere bepaling in de Voorwaarden, komen en erkennen de partijen dat deze Arbitrageovereenkomst een transactie bewijst waarbij handel tussen staten betrokken is en dat de Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. § 1 en volgende. ("FAA"), regelt de interpretatie en handhaving en de procedures overeenkomstig. Het is de bedoeling van de partijen dat de FAA- en AAA-regels alle staatswetten zullen overtreden voor zover toegestaan ​​door de wet. Als wordt vastgesteld dat de FAA- en AAA-regels niet van toepassing zijn op enig probleem dat zich voordoet onder deze arbitrageovereenkomst of de handhaving daarvan, dan wordt dat probleem opgelost volgens de wetten van de staat Nevada.

Werkwijze:

Een partij die arbitrage wil starten, moet de andere partij een schriftelijk verzoek tot arbitrage verstrekken zoals gespecificeerd in de AAA-regels. (De AAA biedt een formulier Vraag naar arbitrage - Arbitrageregels voor consumenten op www.adr.org of door de AAA te bellen op 1- 800-778-7879). De arbiter is ofwel (1) een gepensioneerde rechter of (2) een advocaat die specifiek bevoegd is om de wet in de staat Nevada uit te oefenen en wordt door de partijen geselecteerd uit de lijst van arbiters van consumentengeschillen. Als de partijen niet binnen zeven (7) dagen na levering van de vraag naar arbitrage overeenstemming kunnen bereiken over een arbiter, dan benoemt de AAA de arbiter overeenkomstig de AAA-regels.

Locatie en procedure:

Tenzij u en YTW anderszins overeenkomen, wordt de arbitrage uitgevoerd in de provincie waar u woont. Als uw claim niet meer dan $ 10.000 bedraagt, wordt de arbitrage uitsluitend uitgevoerd op basis van documenten die u en YTW aan de arbiter hebben voorgelegd, tenzij u een hoorzitting aanvraagt ​​of de arbiter bepaalt dat een hoorzitting noodzakelijk is. Als uw claim meer dan $ 10.000 bedraagt, wordt uw recht op een hoorzitting bepaald door de AAA-regels. Overeenkomstig de AAA-regels heeft de arbiter de discretie om een ​​redelijke uitwisseling van informatie door de partijen te leiden, in overeenstemming met het versnelde karakter van de arbitrage.

Beslissing van de arbiter:

De arbiter zal binnen de in de AAA-regels gespecificeerde tijdspanne een prijs toekennen. Het oordeel over het arbitraal vonnis kan worden gegeven aan elke rechtbank die daartoe bevoegd is. De arbiter mag alleen een declaratoire of voorlopige voorziening toekennen ten gunste van de eiser en alleen voor zover nodig om verlichting te bieden op grond van de individuele claim van de eiser. De beslissing van een arbiter is definitief en bindend voor alle partijen. De beslissing en het oordeel van een arbiter daarop heeft geen precedentiaal of collateral estoppel effect. Als u prevaleert in arbitrage, heeft u recht op een beloning van advocatenhonoraria en kosten, voor zover voorzien in de toepasselijke wetgeving.

Vergoedingen:

Uw verantwoordelijkheid voor het betalen van eventuele AAA-indienings-, administratieve en arbitragekosten is uitsluitend zoals uiteengezet in de AAA-regels.

Veranderingen:

Niettegenstaande de bepalingen in Sectie 1 hierboven, met betrekking tot toestemming om gebonden te zijn aan wijzigingen van deze Voorwaarden, mag YTW, als YTW deze Arbitrageovereenkomst wijzigt na de datum waarop u voor het eerst akkoord ging met de Voorwaarden (of met eventuele latere wijzigingen in de Voorwaarden), dergelijke wijziging door YTW schriftelijk op de hoogte te stellen van een dergelijke afwijzing binnen 30 dagen na de datum waarop een dergelijke wijziging van kracht werd, zoals aangegeven in de "Ingangsdatum" hierboven. Deze schriftelijke kennisgeving moet worden verstrekt (a) per post of met de hand bij onze geregistreerde agent voor onderhoud van het proces, c / o Y The Wait, Inc. (de naam en huidige contactgegevens van de geregistreerde agent in elke staat zijn online beschikbaar hier), of (b) per e-mail vanaf het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld aan: [email protected] Om effectief te zijn, moet de kennisgeving uw volledige naam bevatten en duidelijk aangeven dat u van plan bent wijzigingen in deze arbitrageovereenkomst af te wijzen. Door wijzigingen af ​​te wijzen, gaat u ermee akkoord dat u elk geschil tussen u en YTW zal arbitreren in overeenstemming met de bepalingen van deze arbitrageovereenkomst vanaf de datum dat u voor het eerst akkoord ging met de voorwaarden (of met eventuele latere wijzigingen in de voorwaarden).

Scheidbaarheid en overleving:

Als een deel van deze arbitrageovereenkomst om welke reden dan ook niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, (1) wordt de niet-afdwingbare of onwettige bepaling van deze voorwaarden gescheiden; (2) het verbreken van de niet-afdwingbare of onwettige bepaling heeft geen enkele invloed op de rest van de arbitrageovereenkomst of het vermogen van de partijen om arbitrage van eventuele resterende vorderingen op individuele basis op grond van de arbitrageovereenkomst af te dwingen; en (3) voor zover enige claims daarom op een klasse-, collectieve, geconsolideerde of representatieve basis moeten plaatsvinden, moeten dergelijke claims worden behandeld in een burgerlijke rechtbank met bevoegde jurisdictie en niet in arbitrage, en de partijen komen overeen dat geschillen over die vorderingen worden opgeschort in afwachting van de uitkomst van individuele verzoeken tot arbitrage.

3. De diensten

De Services omvatten mobiele applicaties en gerelateerde services (elk een "Applicatie"), waarmee gebruikers logistieke en / of bezorgservices kunnen regelen en plannen en / of bepaalde goederen kunnen kopen, ook met externe leveranciers van dergelijke services en goederen onder overeenkomst. met YTW of bepaalde gelieerde ondernemingen van YTW ("Externe leveranciers"). In bepaalde gevallen kunnen de Services ook een optie bevatten om logistieke en / of bezorgservices te ontvangen tegen een vooraf vastgestelde prijs, onder voorbehoud van aanvaarding door de respectieve Externe Providers. Tenzij anders overeengekomen door YTW in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met u, worden de Services uitsluitend beschikbaar gesteld voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

U ERKENT DAT UW VERMOGEN OM LOGISTIEK EN / OF LEVERINGSDIENSTEN TE VERKRIJGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN YTW NIET TOT STAND KOMT ALS LEVERANCIER VAN LOGISTIEK OF LEVERINGSDIENSTEN.

Licentie::

Onder voorbehoud van uw naleving van deze voorwaarden, verleent YTW u een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, herroepbare, niet-overdraagbare licentie voor: (i) toegang tot en gebruik van de applicaties op uw persoonlijke apparaat uitsluitend in verband met uw gebruik van de diensten; en (ii) toegang te krijgen tot en gebruik te maken van inhoud, informatie en aanverwant materiaal dat via de Services beschikbaar kan worden gesteld, in elk geval uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan YTW en de licentiegevers van YTW.

Beperkingen:

U mag niet: (i) copyright-, handelsmerk- of andere eigendomskennisgevingen van enig deel van de Services verwijderen; (ii) de Services reproduceren, wijzigen, voorbereiden op basis van, verspreiden, licentiëren, leasen, verkopen, doorverkopen, overdragen, openbaar weergeven, openbaar uitvoeren, verzenden, streamen, uitzenden of anderszins exploiteren, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door YTW; (iii) de Services te decompileren, reverse-engineeren of demonteren, behalve zoals toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving; (iv) een koppeling naar, een mirror of frame van een deel van de Services; (v) programma's of scripts veroorzaken of starten met als doel het schrapen, indexeren, onderzoeken of anderszins datamining van enig deel van de Services of het onnodig belasten of belemmeren van de werking en / of functionaliteit van enig aspect van de Services; of (vi) proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot of enig aspect van de Services of de gerelateerde systemen of netwerken te belemmeren.

Levering van de diensten:

U erkent dat delen van de Services beschikbaar kunnen worden gesteld onder de verschillende merken van YTW of dat u om logistieke opties vraagt. U erkent ook dat de Services onder dergelijke merken beschikbaar kunnen worden gesteld of opties aanvragen door of in verband met: (i) bepaalde dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen van YTW; of (ii) onafhankelijke externe leveranciers.

Services en inhoud van derden:

De Services kunnen beschikbaar worden gesteld of worden geopend in verband met services en inhoud van derden (inclusief advertenties) waarover YTW geen controle heeft. U erkent dat er verschillende gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van toepassing kunnen zijn op uw gebruik van dergelijke diensten en inhoud van derden. YTW onderschrijft dergelijke diensten en inhoud van derden niet en in geen geval zal YTW verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor producten of diensten van dergelijke externe leveranciers. Bovendien zullen Apple Inc., Google, Inc., Microsoft Corporation of BlackBerry Limited een derde partij zijn die van dit contract profiteert als u toegang krijgt tot de Services met Toepassingen ontwikkeld voor Apple iOS, Android, Microsoft Windows of Blackberry-aangedreven mobiele apparaten, respectievelijk. Deze externe begunstigden zijn geen partij bij dit contract en zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de levering of ondersteuning van de Services. Uw toegang tot de Services via deze apparaten is onderworpen aan de voorwaarden die zijn uiteengezet in de toepasselijke servicevoorwaarden van de derde begunstigde.

Eigendom:

De Services en alle rechten daarin zijn en blijven eigendom van YTW of eigendom van de licentiegevers van YTW. Noch deze Voorwaarden, noch uw gebruik van de Services geven of verlenen u rechten: (i) in of gerelateerd aan de Services, behalve de beperkte licentie die hierboven is verleend; of (ii) om de bedrijfsnamen, logo's, product- en servicenamen, handelsmerken of servicemerken van YTW of die van de licentiegevers van YTW op enigerlei wijze te gebruiken of ernaar te verwijzen.

4. Toegang tot en gebruik van de services
Gebruikersaccounts:

Om de meeste aspecten van de Services te gebruiken, moet u zich registreren voor en een actief persoonlijk gebruikersservices-account ("Account") onderhouden. U moet ten minste 18 jaar oud zijn, of de wettelijke meerderjarigheid in uw rechtsgebied (indien anders dan 18), om een ​​account te verkrijgen, tenzij een specifieke service anders toestaat. Accountregistratie vereist dat u bepaalde persoonlijke informatie aan YTW verstrekt, zoals uw naam, adres, mobiele telefoonnummer en leeftijd, evenals ten minste één geldige betaalmethode die door YTW wordt ondersteund. U stemt ermee in om nauwkeurige, volledige en up-to-date informatie in uw account bij te houden. Als u geen nauwkeurige, volledige en up-to-date accountgegevens bijhoudt, inclusief het hebben van een ongeldige of verlopen betalingsmethode in uw bestand, kan dit ertoe leiden dat u de Services niet kunt openen of gebruiken. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account en u stemt ermee in de veiligheid en geheimhouding van de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw account te allen tijde te handhaven. Tenzij schriftelijk anders is toegestaan ​​door YTW, mag u slechts over één Account beschikken.

Gebruikersvereisten en gedrag:

De service is niet beschikbaar voor gebruik door personen onder de 18 jaar. U mag derden geen toestemming geven om uw account te gebruiken en u mag personen onder de 18 jaar niet toestaan ​​om logistieke diensten van externe leveranciers te ontvangen, tenzij zij vergezeld gaan van u. U mag uw account niet toewijzen of anderszins overdragen aan een andere persoon of entiteit. U stemt ermee in om alle toepasselijke wetten na te leven bij toegang tot of gebruik van de Services, en u mag de Services alleen openen of gebruiken voor legale doeleinden (bijvoorbeeld geen transport van onwettige of gevaarlijke materialen). U mag bij uw toegang tot of gebruik van de Services geen overlast, ergernis, ongemak of materiële schade veroorzaken, hetzij aan de Externe leverancier of aan een andere partij. In bepaalde gevallen wordt u mogelijk gevraagd om een ​​identiteitsbewijs of een andere methode van identiteitsverificatie te verstrekken voor toegang tot of gebruik van de Services, en gaat u ermee akkoord dat u de toegang tot of het gebruik van de Services wordt geweigerd als u weigert een identiteitsbewijs of andere methode van identiteitsverificatie.

Tekstberichten en telefoongesprekken:

U stemt ermee in dat YTW contact met u kan opnemen via telefoon of sms-berichten (inclusief via een automatisch telefoonkiesysteem) op elk van de telefoonnummers die door u of namens u zijn verstrekt in verband met een YTW-account, ook voor marketingdoeleinden. U begrijpt dat u deze toestemming niet hoeft te geven als voorwaarde voor het kopen van eigendommen, goederen of diensten. U begrijpt ook dat u zich op elk moment kunt afmelden voor het ontvangen van sms-berichten van YTW, hetzij door het woord "STOP" te sms'en naar _____________ met het mobiele apparaat dat de berichten ontvangt, of door contact op te nemen met help.ythewait.com. Als u er niet voor kiest om u af te melden, kan YTW contact met u opnemen zoals uiteengezet in de privacyverklaring voor gebruikers op www.ythewait.com/privacy-policy.

Door gebruiker verstrekte inhoud:

YTW kan, naar eigen goeddunken van YTW, u van tijd tot tijd toestaan ​​om YTW in te dienen, te uploaden, te publiceren of anderszins beschikbaar te stellen via de tekst, audio en / of visuele inhoud en informatie van de Services, inclusief commentaar en feedback met betrekking tot de Services, het initiëren van ondersteuningsverzoeken en het indienen van inzendingen voor wedstrijden en promoties ("Gebruikersinhoud"). Alle door u verstrekte gebruikersinhoud blijft uw eigendom.

Door echter Gebruikersinhoud aan YTW te verstrekken, verleent u YTW een wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, overdraagbare, royaltyvrije licentie, met het recht om een ​​sublicentie te verlenen voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, creëren van afgeleide werken van, verspreiden, openbaar weergeven, openbaar dergelijke Gebruikersinhoud uitvoeren en anderszins exploiteren in alle formaten en distributiekanalen die nu bekend zijn of hierna zijn bedacht (inclusief in verband met de Diensten en YTW's activiteiten en op sites en diensten van derden), zonder verdere kennisgeving aan of toestemming van u , en zonder de vereiste betaling aan u of een andere persoon of entiteit.

U verklaart en garandeert dat: (i) u de enige en exclusieve eigenaar bent van alle gebruikersinhoud of dat u alle rechten, licenties, toestemmingen en releases hebt die nodig zijn om YTW de licentie voor de gebruikersinhoud te verlenen zoals hierboven uiteengezet; en (ii) noch de Gebruikersinhoud, noch uw inzending, upload, publicatie of anderszins beschikbaar stellen van dergelijke Gebruikersinhoud, noch YTW's gebruik van de Gebruikersinhoud zoals hierin toegestaan, zal inbreuk maken op, misbruik maken van of inbreuk maken op de intellectuele eigendom of eigendomsrechten van een derde partij, of rechten van publiciteit of privacy, of resulteren in schending van enige toepasselijke wet- of regelgeving.

U stemt ermee in geen Gebruikersinhoud te verstrekken die lasterlijk, smadelijk, haatdragend, gewelddadig, obsceen, pornografisch, onwettig of anderszins aanstootgevend is, zoals door YTW naar eigen goeddunken bepaald, ongeacht of dergelijk materiaal al dan niet wettelijk beschermd is. YTW kan, maar is niet verplicht, Gebruikersinhoud te beoordelen, te controleren of te verwijderen, naar eigen goeddunken van YTW en op elk moment en om welke reden dan ook, zonder kennisgeving aan u.

Netwerktoegang en apparaten:

U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van de datanetwerktoegang die nodig is om de Services te gebruiken. De tarieven en vergoedingen voor gegevens en berichten van uw mobiele netwerk kunnen van toepassing zijn als u de Services vanaf uw apparaat opent of gebruikt. U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen en bijwerken van compatibele hardware of apparaten die nodig zijn voor toegang tot en gebruik van de Services en Toepassingen en eventuele updates daarvan. YTW garandeert niet dat de Services of een deel daarvan op een bepaalde hardware of apparaten zullen werken. Bovendien kunnen de Services onderhevig zijn aan storingen en vertragingen die inherent zijn aan het gebruik van internet en elektronische communicatie.

5. Betalingt

U begrijpt dat het gebruik van de Services kan leiden tot kosten voor de services of goederen die u ontvangt ("Kosten"). YTW ontvangt en / of maakt uw betaling mogelijk van de toepasselijke kosten voor diensten of goederen die zijn verkregen door uw gebruik van de diensten. De kosten zijn inclusief de toepasselijke belastingen, indien wettelijk vereist. De kosten kunnen andere toepasselijke kosten en / of toeslagen omvatten.

Alle kosten en betalingen worden door YTW mogelijk gemaakt via de gewenste betalingsmethode die is aangegeven in uw account, waarna u per e-mail een ontvangstbewijs ontvangt. Als wordt vastgesteld dat uw primaire betaalmethode voor uw account is verlopen, ongeldig is of anderszins niet in rekening kan worden gebracht, gaat u ermee akkoord dat YTW een secundaire betaalmethode in uw account mag gebruiken, indien beschikbaar. Door u betaalde kosten zijn definitief en niet-restitueerbaar, tenzij anders bepaald door YTW.

Wat betreft u en YTW, YTW behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken op elk moment Kosten voor alle of alle services of goederen die zijn verkregen door het gebruik van de Services vast te stellen, te verwijderen en / of te herzien. YTW kan van tijd tot tijd te geven voor bepaalde gebruikers met promotionele aanbiedingen en kortingen die kunnen leiden tot verschillende bedragen in rekening gebracht voor dezelfde of soortgelijke diensten of goederen verkregen door het gebruik van de Diensten, en gaat u ermee akkoord dat een dergelijke promotie-aanbiedingen en kortingen, tenzij ook gemaakt die voor u beschikbaar zijn, heeft geen invloed op uw gebruik van de Services of de op u toegepaste Kosten. U kunt ervoor kiezen om uw verzoek om Services te annuleren op elk moment voorafgaand aan het begin van dergelijke Services, in welk geval er namens u een annuleringsvergoeding in rekening kan worden gebracht. Nadat u via de Service verkregen diensten of goederen heeft ontvangen, krijgt u de gelegenheid om uw ervaring te beoordelen en aanvullende feedback te geven. YTW mag de opbrengst van eventuele kosten voor welk doel dan ook gebruiken, onder voorbehoud van eventuele betalingsverplichtingen die het is overeengekomen met externe leveranciers of andere derde partijen.

In bepaalde gevallen, met betrekking tot externe leveranciers, zijn de kosten die u maakt rechtstreeks verschuldigd aan externe leveranciers, en YTW int de betaling van die kosten van u, namens de externe leverancier als hun beperkte incassobureau, en betaling van de kosten worden beschouwd als dezelfde kosten die rechtstreeks door u aan de externe leverancier zijn betaald. In dergelijke gevallen behoudt u het recht om lagere kosten te vragen aan een externe leverancier voor diensten of goederen die u van deze externe leverancier heeft ontvangen op het moment dat u dergelijke diensten of goederen ontvangt, en de kosten die u oploopt, zijn verschuldigd aan de derde partij Aanbieder. YTW zal dienovereenkomstig reageren op elk verzoek van een externe leverancier om de kosten voor een bepaalde dienst of goed te wijzigen. Deze betalingsstructuur is bedoeld om een ​​externe leverancier, indien van toepassing, volledig te vergoeden voor de diensten of goederen die zijn verkregen in verband met uw gebruik van de diensten. In alle andere gevallen zijn de kosten die u oploopt rechtstreeks verschuldigd aan YTW of aan haar gelieerde ondernemingen, waar YTW als enige aansprakelijk is voor eventuele verplichtingen jegens externe leveranciers. In dergelijke gevallen behoudt u het recht om lagere kosten aan YTW te vragen voor diensten of goederen die u van een externe leverancier heeft ontvangen op het moment dat u dergelijke diensten of goederen ontvangt, en YTW zal dienovereenkomstig reageren op elk verzoek van u om de kosten te wijzigen voor een bepaalde dienst of goed. YTW wijst geen enkel deel van uw betaling aan als fooi of fooi aan een externe leverancier. Elke vertegenwoordiging door YTW (op de website van YTW, in de Applicatie of in het marketingmateriaal van YTW) dat het geven van fooien "vrijwillig", "niet vereist" en / of "inbegrepen" is in de betalingen die u doet voor geleverde diensten of goederen is niet bedoeld om te suggereren dat YTW extra bedragen, buiten de hierboven beschreven, verstrekt aan een externe leverancier die u mogelijk gebruikt. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat, hoewel u vrij bent om een ​​extra betaling te doen als dank aan een externe leverancier die u diensten of goederen levert die via de service zijn verkregen, u hiertoe niet verplicht bent. Fooien zijn vrijwillig.

Voor meer duidelijkheid: betaling door klanten voor producten, goederen en / of diensten wordt ontvangen op de rekeningen van YTW via een elektronischgeldinstelling en wordt momenteel verwerkt door Y the Wait Financial Services Ltd., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht en bestaand onder de wetten van Canada, gevestigd te 9322 Jasper Avenue, Edmonton, Alberta, Canada T5H 3T5. Instellingen voor elektronisch geld zijn bevoegd om gereguleerde betalingsdiensten aan te bieden in alle jurisdicties en gebieden waarin YTW en haar gelieerde ondernemingen actief zijn en voldoen aan de huidige wetgeving die van toepassing is op betalingsdiensten voor platforms zoals YTW en gelieerde ondernemingen. Er kunnen grensoverschrijdende toeslagen van toepassing zijn. Als u vragen heeft over de betalingsgateway die wordt gebruikt door YTW en zijn partners, kunt u die stellen

6. Vrijwaringen; Beperking van aansprakelijkheid; Vergoeding
DISCLAIMER:

DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD "AS IS" EN "AS AVAILABLE". YTW WIJST ALLE VERTEGENWOORDIGINGEN EN GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, NIET UITDRUKKELIJK IN DEZE VOORWAARDEN AF, MET INBEGRIP VAN DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-NFRING. DAARNAAST GEEFT YTW GEEN VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF GARANTIE BETREFFENDE DE BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID, KWALITEIT, GESCHIKTHEID OF BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENSTEN OF ENIGE DIENSTEN OF GOEDEREN DIE WORDEN GEVRAAGD DOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF DE SERVICE WORDT ER ZIJN. VRIJ. YTW GEEFT GEEN GARANTIE VOOR DE KWALITEIT, GESCHIKTHEID, VEILIGHEID OF BEVOEGDHEID VAN AANBIEDERS VAN DERDEN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET VOLLEDIGE RISICO DAT VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE SERVICES, ENIGE SERVICE OF GOED VERZOEKT IN VERBAND daarmee, ALLEEN BIJ U BLIJFT, VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID:

YTW IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, SPECIALE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN VERLOREN WINSTEN, VERLOREN GEGEVENS, PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN IN VERBAND MET, OF EEN ANDERE WIJZE VAN DIENST ONGEACHT DE NALATIGHEID (OF ACTIEF, BEVESTIGEND, ENIG OF CONCURRENT) VAN YTW, ZELFS INDIEN YTW IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

YTW IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE, AANSPRAKELIJKHEID OF VERLIES DIE VOORTVLOEIT UIT: (i) UW GEBRUIK VAN OF VERTROUWEN OP DE DIENSTEN OF UW ONMOGELIJKHEID TOT TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE DIENSTEN; OF (ii) ENIGE TRANSACTIE OF VERHOUDING TUSSEN U EN ENIGE AANBIEDER VAN DERDEN, ZELFS ALS YTW IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. YTW IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERTRAGING OF STORING IN PRESTATIES ALS GEVOLG VAN OORZAKEN NA DE REDELIJKE CONTROLE VAN YTW.

DE DIENSTEN KUNNEN DOOR U WORDEN GEBRUIKT OM GOEDEREN OF LOGISTIEKE DIENSTEN AAN TE VRAAGEN EN TE PLANNEN MET AANBIEDERS VAN DERDEN, MAAR U GAAT ERMEE AKKOORD DAT YTW GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID HEEFT MET BETREKKING TOT ENIGE GOEDEREN OF LOGISTIEKE DIENSTEN DIE DOOR DERDE PARTIJAANBIEDERS AAN U WORDEN VERSTREKT. UITDRUKKELIJK IN DEZE VOORWAARDEN.

DE BEPERKINGEN EN DE DISCLAIMER IN DEZE SECTIE DOEN NIET OM DE AANSPRAKELIJKHEID TE BEPERKEN OF UW RECHTEN TE VERANDEREN ALS CONSUMENT DIE NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN ONDER TOEPASSELIJK RECHT. OMDAT SOMMIGE STATEN OF RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE IN DEZE STATEN OF RECHTSGEBIEDEN NIET TOEGELATEN, IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN YTW BEPERKT TOT DE DOOR DE WET TOEGESTAAN RECHT. DEZE BEPALING HEEFT GEEN GEVOLGEN VOOR DEZE RECHTSKEUZE BEPALING.

Vergoeding:

U stemt ermee in om YTW en haar gelieerde ondernemingen en hun functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te vrijwaren en vrij te houden van alle claims, eisen, verliezen, aansprakelijkheden en kosten (inclusief advocatenkosten), voortvloeiend uit of in verband met: (i) uw gebruik van de Services of diensten of goederen verkregen door uw gebruik van de Services; (ii) uw schending of schending van een van deze voorwaarden; (iii) het gebruik van uw gebruikersinhoud door YTW; of (iv) uw schending van de rechten van een derde partij, inclusief externe leveranciers.

7. Overige bepalingen
Rechtskeuze:

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Nevada, Verenigde Staten, zonder gevolg te geven aan eventuele collisiebeginselen, behalve zoals anderszins is bepaald in de arbitrageovereenkomst hierboven of in aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op uw regio. De keuze van wetsbepaling met betrekking tot de interpretatie van deze voorwaarden is echter niet bedoeld om enig ander inhoudelijk recht te creëren voor niet-inwoners van Nevada om claims onder de wet van Nevada te doen gelden, of dat nu bij wet, gewoonterecht of anderszins is. Deze bepalingen, en tenzij anders bepaald in sectie 2 van deze voorwaarden, zijn alleen bedoeld om het gebruik van de wet van Nevada te specificeren om deze voorwaarden te interpreteren en het forum voor geschillen die een schending van deze voorwaarden beweren, en deze bepalingen zullen niet worden geïnterpreteerd als algemeen de Californische wet aan u uit te breiden als u niet anderszins in Nevada woont. De voorgaande rechtskeuze en forumkeuzebepalingen zijn niet van toepassing op het arbitragebeding in sectie 2 of op eventuele arbitraire geschillen zoals daarin gedefinieerd. In plaats daarvan, zoals beschreven in sectie 2, is de federale arbitragewet van toepassing op dergelijke geschillen.

Claims wegens inbreuk op het auteursrecht:

Claims wegens inbreuk op het auteursrecht moeten worden gericht aan de aangewezen agent van YTW. Bezoek de webpagina van YTW ophttps://www.ythewait.com/legal/intellectualproperty/copyright/global voor het aangegeven adres en aanvullende informatie

Merk op:

YTW kan dit melden door middel van een algemene kennisgeving over de Services, elektronische post naar uw e-mailadres in uw account, telefoon of sms naar elk telefoonnummer dat is verstrekt in verband met uw account, of door schriftelijke communicatie verzonden per eersteklas post of pre -betaalde post naar elk adres dat is gekoppeld aan uw account. Een dergelijke kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan na het verstrijken van 48 uur na verzending of verzending (indien verzonden per eersteklas post of pre-paid post) of 12 uur na verzending (indien verzonden per e-mail of telefoon). U kunt YTW, met een dergelijke kennisgeving die geacht wordt te zijn gegeven wanneer deze door YTW is ontvangen, te allen tijde per eersteklas post of vooruitbetaalde post aan onze geregistreerde agent voor service of proces, c / o Y The Wait, Inc. actuele contactgegevens van de geregistreerde agent in elke staat zijn hier online beschikbaar..

Algemeen:

U mag deze voorwaarden niet toewijzen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YTW. YTW kan deze voorwaarden zonder uw toestemming toewijzen aan: (i) een dochteronderneming of gelieerde onderneming; (ii) een verwerver van YTW's eigen vermogen, bedrijf of activa; of (iii) een opvolger door fusie. Elke vermeende toewijzing die in strijd is met dit artikel is nietig. Er bestaat geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie tussen u, YTW of een externe leverancier als gevolg van deze overeenkomst of het gebruik van de services. Als een bepaling van deze voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling geschrapt en worden de overige bepalingen voor zover wettelijk vereist. Het feit dat YTW enig recht of bepaling in deze voorwaarden niet afdwingt, vormt geen verklaring van afstand van dergelijk recht of bepaling, tenzij YTW dit schriftelijk heeft erkend en ermee heeft ingestemd. Deze bepaling heeft geen invloed op de sectie Scheidbaarheid en Overlevingsvermogen van de Arbitrageovereenkomst van deze Voorwaarden.

Juridisch

Y the Wait Financial Services Ltd. Algemene voorwaarden voor verkopers

DOOR DEZE OVEREENKOMST TE ACCEPTEREN, DOOR (1) OP EEN DOOS TE KLIKKEN DIE AANVAARDING AANGEEFT OF (2) EEN BESTELFORMULIER UIT TE VOEREN DAT DEZE VOORWAARDEN VERWIJST, GAAT DE HANDELAAR AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST.

INDIEN DE INDIVIDUELE AANVAARDING VAN DEZE OVEREENKOMST ACHTERAF EEN BEDRIJF OF ANDERE WETTELIJKE ENTITEIT AANVAARDT, DERGELIJKE INDIVIDU VERKLAART DAT ZIJ DE AUTORITEIT HEBBEN OM EEN DERGELIJKE ENTITEIT TE BINDEN, WAT DE BETROKKEN ZIJN BETREFT, " EN ZIJN AANGESLOTEN. INDIEN DE INDIVIDUELE AANVAARDING VAN DEZE OVEREENKOMST NIET EEN DERGELIJKE AUTORITEIT HEEFT OF NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, MOET DEZE INDIVIDU DEZE OVEREENKOMST NIET AANVAARDEN EN MOGELIJK GEEN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN.

SECTIE 17 VAN DEZE OVEREENKOMST BEVAT BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE PARTIJEN DIE DE PARTIJEN TEGEN ELKAAR HEBBEN OPGELOST, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING EEN VERPLICHTE ARBITRAGEBEPALING.

Last updated: March 26 th , 2020

Version 1.0

1. INBOUW

Deze Y the Wait Financial Services Ltd.-voorwaarden voor verkopers ("Voorwaarden") zijn uitdrukkelijk opgenomen in en maken deel uit van het Y the Wait-bestelformulier ("Bestelformulier") (het Bestelformulier en deze Voorwaarden, gezamenlijk, "Overeenkomst ”) Tussen u (“ u ”of“ Handelaar ”) en Y the Wait Financial Services Ltd., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht en bestaand onder de Canadese wetgeving, met zetel te 9233 Jasper Avenue, Edmonton, Alberta Canada T5H 3T5, handelend voor zichzelf en namens een rechtspersoon of persoon die direct of indirect zeggenschap heeft, onder zeggenschap staat van of onder zeggenschap of gezamenlijke zeggenschap staat van Y the Wait Ltd. (gezamenlijk "YTW" of "Bedrijf"). Deze overeenkomst is van toepassing op de levering van YTW-services (zoals hieronder gedefinieerd) binnen Canada en zijn territoria en bezittingen (exclusief de Verenigde Staten en zijn territoria en bezittingen, het vasteland van China en elk ander land ter wereld). LEES DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR, ZE ZIJN EEN JURIDISCHE OVEREENKOMST TUSSEN U EN YTW.

2. DIENSTEN
2.1 Artikelen en diensten

YTW en zijn dochterondernemingen stellen bepaalde gepatenteerde technologiediensten beschikbaar die de marketing, verkoop en uitvoering van bestellingen vergemakkelijken, inclusief maar niet beperkt tot bestellingen voor eten, drinken en andere producten en diensten ("Artikelen") van Handelaar aan Klanten (zoals hieronder gedefinieerd), waaronder on-demand leadgeneratie, betalingsverwerking, marketing, reclame- en promotiediensten, bedrijfseigen informatiediensten, onboarding, operationele en andere ondersteunende diensten ("YTW Services").

2.2 Merchant-technologie

In verband met de YTW-diensten kunnen YTW en zijn dochterondernemingen ook een website, mobiele applicatie of andere technologie-interface ter beschikking stellen aan Merchant voor Merchant om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de YTW Services (gezamenlijk de "YTW Tools"), die mogelijk YTW's en het eigen technologieplatform van zijn dochterondernemingen, Merchant Manager genoemd, waardoor inzichten en analyses met betrekking tot de prestaties en geschiedenis van Merchant met behulp van de YTW Services worden verschaft, en YTW en het eigen technologieplatform van zijn dochterondernemingen, Merchant Dashboard genoemd, via welke Merchant onder andere dingen, verzoeken voor items van klanten ontvangen, accepteren en vervullen.

2.3 YTW-app

YTW en zijn dochterondernemingen kunnen ook de eigen technologie van de Klant ter beschikking stellen waarmee Klanten Artikelen van Merchant kunnen kopen en bezorgservices voor genoemde Items bij Delivery Partners kunnen aanvragen, indien beschikbaar gesteld (zoals hieronder gedefinieerd), die dergelijke Items bij Merchant ophalen en dergelijke leveren Artikelen voor dergelijke klanten ("YTW-app"). Leveringspartners worden op dit moment niet beschikbaar gesteld, maar als en wanneer ze aan de Handelaar worden aangeboden, zijn het onafhankelijke contractanten en als zodanig behouden ze zich het recht voor om naar eigen goeddunken een Item te weigeren. YTW zal Merchant vooraf informeren indien en wanneer Delivery Partners aan hen ter beschikking worden gesteld.

3. YTW-VERPLICHTINGEN
3.1 YTW-diensten

Onderworpen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, zullen YTW en zijn dochterondernemingen de toepasselijke YTW-services beschikbaar stellen aan de Merchant, uitsluitend voor gebruik door de Merchant op locaties die eigendom zijn van en worden geëxploiteerd door de Merchant (elk, een "Locatie"), zoals uiteengezet in een Bestelformulier of anderszins schriftelijk overeengekomen door de partijen. In verband met de levering van YTW-services aan Merchant, kunnen YTW en zijn partners, namens Merchant, reageren op klachten van Merchant-klanten ("Klanten") over Items die door Merchant worden verkocht via de YTW-app. Daarnaast kan YTW bepaalde YTW-tools beschikbaar stellen aan de Merchant en mag de Merchant deze YTW-tools uitsluitend openen en gebruiken in verband met het gebruik door de Merchant van de YTW-services. Voor alle duidelijkheid, tussen Merchant en YTW behoudt YTW de enige en absolute controle over de YTW-app (en alle elementen van de gebruikerservaring en gebruikersinterface met betrekking tot de YTW-app), inclusief met betrekking tot: (i) de personalisatie van de YTW-app voor klanten; (ii) de prioriteitstelling en weergave van opties die beschikbaar zijn voor klanten; (iii) de zoekfunctionaliteit en resultaten die aan klanten worden verstrekt; (iv) de orderkosten die aan klanten in rekening worden gebracht voor de bezorgdiensten die worden geleverd door bezorgpartners; en (v) het toevoegen, verwijderen of anderszins wijzigen van enige functie of functionaliteit die beschikbaar is gemaakt via de YTW-app om de betrouwbaarheid of efficiëntie van de YTW-app te optimaliseren.

3.2 Technologie, geen levering, services

Duidelijkheidshalve bieden YTW noch haar dochterondernemingen leveringsdiensten. YTW biedt eerder technologiediensten die zowel (i) Merchant in staat stellen verbinding te maken met Klanten die Artikelen van Merchant kunnen kopen en (ii) Delivery Partners in staat te stellen om on-demand verzoeken om leveringsdiensten door of namens Klanten te zoeken, te ontvangen en te vervullen. bezorgdiensten zoeken. leveringspartners voeren hun bezorgdiensten uit voor (en worden betaald door) de klanten, en niet de handelaar. "Delivery Partner" wordt gedefinieerd als een onafhankelijke contractant die van plan is om on-demand verzoeken voor bezorgdiensten te zoeken, te ontvangen en te vervullen met behulp van de gepatenteerde technologie van YTW onder licentie van YTW of zijn dochterondernemingen.

4. VERKOOPVERPLICHTINGEN
4.1 Beschikbaarheid van items

De Handelaar stelt Items tijdens de normale kantooruren beschikbaar voor aankoop via de YTW-app. De Handelaar zal van tijd tot tijd alle Artikelen voorbereiden, behandelen en opslaan in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot alle wetten, regels en voorschriften met betrekking tot tijd- of temperatuurcontroles die vereist zijn voor voedselveiligheid ("Food Safety Standards") wanneer en of voedsel wordt gekocht. Merchant bepaalt alle kwaliteit, portie, maat, ingrediënt of andere criteria die van toepassing zijn op Items ("Criteria") en Merchant is ervoor verantwoordelijk dat alle Items voldoen aan de toepasselijke Criteria. Als de Merchant Artikelen niet klaarmaakt in overeenstemming met de voedselveiligheidsnormen of als een Artikel niet voldoet aan de criteria (elk een "Ondermaats Artikel"), mag YTW, naar eigen goeddunken, een dergelijk Artikel verwijderen uit de YTW-app. Items die een bedreigde diersoort bevatten (of kunnen bevatten), worden mogelijk niet beschikbaar gesteld voor aankoop via en worden verwijderd uit de YTW-app. De Handelaar verklaart en garandeert dat alle voedingsinformatie voor Artikelen, met inbegrip van het aantal calorieën of allergenen, die beschikbaar wordt gesteld via de YTW-app, accuraat is en te allen tijde zal blijven. Daarnaast zal Merchant ervoor zorgen dat de inhoud van zijn menu (inclusief eventuele meldingen over ingrediënten, voedingsinformatie, allergeneninformatie, enz.) Of detailhandelslijst nauwkeurig is en voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. Als een artikel alcoholische producten of andere producten bevat waarvoor een wettelijke leeftijdsgrens geldt, is de handelaar verplicht de klant te vragen zich te identificeren bij levering of afhaling in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Indien de Klant zich niet voldoende kan identificeren of niet voldoet aan de minimumleeftijdseisen, zal de Handelaar weigeren de betreffende producten beschikbaar te stellen en / of te leveren aan de Klant.

4.2 Artikelverantwoordelijkheid

De Handelaar erkent en stemt ermee in dat noch YTW noch de Bezorgpartner op enig moment de eigendom van een Artikel aanneemt. Desalniettemin is Merchant verantwoordelijk voor eventuele terugbetalingskosten in verband met terugbetalingen door Klant voor Ondermaatse Artikelen of andere gerelateerde zaken waarover Merchant de controle heeft (inclusief alle kosten in verband met het ophalen van dergelijke Ondermaatse Artikelen of anderszins onbevredigende Artikelen, indien van toepassing)), inclusief door bijvoorbeeld ontbrekende of onvolledige items, items die niet grondig zijn gekookt en items die niet zijn voorbereid in overeenstemming met de interne standaarden van Merchant. YTW mag, naar eigen goeddunken, vergoedingskosten in mindering brengen op de betaling die YTW aan Merchant overmaakt in overeenstemming met dit Artikel 4. Voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving, en alleen met het oog op een snelle levering van Items, worden Items verkocht aan Klanten onder de privileges van de detailhandel, de levering van producten en de levering van levensmiddelen. De Handelaar is exclusief verantwoordelijk voor het behandelen van alle klachten van Klanten over het nakomen van Overeenkomsten.

4.3 Apparaten

Op dit moment levert of levert YTW geen tablet of ander mobiel apparaat ("Apparaat") aan Merchant om te gebruiken in verband met de beschikbaarheid van Items via de YTW-app. De Handelaar moet zijn eigen Apparaat leveren en leveren om te gebruiken in verband met de beschikbaarheid van Artikelen via de YTW-app.

4.4 Beperkingen

In verband met de toegang tot en het gebruik van de YTW-services en YTW-tools zal Merchant niet (en staat geen derde partij toe) om: (i) reverse-engineering uit te voeren of te proberen broncode of onderliggende ideeën of algoritmen te ontdekken die worden gebruikt om de YTW-services (behalve voor zover de toepasselijke wetgeving reverse engineering-beperkingen verbiedt); (ii) het verstrekken, leasen, uitlenen, openbaar maken of anderszins gebruiken of toestaan ​​dat anderen in elk afzonderlijk geval de YTW Tools of YTW Services rechtstreeks gebruiken voor derden, tenzij anderszins toegestaan ​​door YTW); of (iii) de overdracht, verzending, export of wederuitvoer van software of een deel daarvan in bezit te hebben of te gebruiken, in strijd met de exportcontrolewetten of -voorschriften van een toepasselijke overheidsinstantie. De Handelaar zal de YTW-diensten of andere transactionele, operationele, prestatie- of andere gegevens of informatie die verband houdt met de verkoop van Artikelen aan Klanten via de YTW-app niet gebruiken (en niet toestaan ​​aan derden) om direct of indirect te concurreren met YTW of zijn dochterondernemingen of de YTW-services. De volgende beperkte items mogen niet worden weergegeven of verkocht via de YTW-app: mensen of dieren van welke omvang dan ook, illegale items, gevaarlijke items (zoals wapens, explosieven, ontvlambare stoffen, enz.), Gestolen goederen, items met bedreigde diersoorten of items die Handelaar heeft geen toestemming om te verzenden.

5. VERGOEDINGEN EN BELASTINGEN
5.1 Vergoedingen; Berekening

Voor elk item dat door de handelaar via de YTW-app wordt verkocht, betaalt de handelaar YTW als volgt: de verkoopprijs (zoals hieronder gedefinieerd) van alle items die de handelaar via de YTW-app verkoopt (exclusief eventuele btw die namens de handelaar wordt geïnd) vermenigvuldigd met de toepasselijke vergoedingspercentage of met het bedrag dat is toegewezen voor het verkoopkanaal dat wordt gebruikt om elk van deze items te verkopen ('vergoeding'). De vergoeding die voor elk item van toepassing is, is afhankelijk van het verkochte item zoals beschreven en bepaald in het verstrekte YTW-tariefoverzicht. De vergoeding omvat geen toepasselijke belastingen of andere vergoedingen. YTW betaalt aan Merchant de totale verkoopprijs die is verzameld voor alle items die Merchant verkoopt via de YTW-app (inclusief eventuele omzetbelasting en andere namens hem geïnde vergoedingen) verminderd met: (a) de toepasselijke ingehouden vergoeding; en (b) eventuele restituties die aan Klanten worden gegeven (een dergelijk definitief terugbetaald bedrag is “Artikelopbrengst”). Alle Opbrengsten uit Item die naar behoren verschuldigd zijn aan Merchant, zullen binnen veertien (14) werkdagen na de verkoop van het Item worden overgemaakt. Onder voorbehoud van het voorgaande, zal YTW deze betaling doorgaans wekelijks doen. YTW kan te allen tijde en naar eigen goeddunken van YTW eenzijdig de Vergoeding aanpassen of aanvullende vergoedingen aanrekenen voor aanvullende diensten. Als YTW de vergoeding eenzijdig aanpast of extra kosten in rekening brengt, stelt YTW de Merchant vooraf op de hoogte van het in rekening brengen van een vergoeding of het verlenen van aanvullende diensten die extra kosten met zich meebrengen. YTW heeft het recht om het vergoedingspercentage of het toegewezen bedrag voor elk item te verhogen met respectievelijk 5 extra procentpunten of 5 keer het toegewezen bedrag als de handelaar deze algemene voorwaarden blijft schenden nadat YTW op de hoogte is gesteld van de inbreuk daarvan. Het vergoedingspercentage of de toegewezen verhoging van het bedrag wordt in rekening gebracht zolang de inbreuk voortduurt.
Alle vergoedingen onder deze overeenkomst worden betaald in de lokale valuta van het betreffende land waarbij de YTW-app op dat moment wordt gebruikt. YTW of zijn dochterondernemingen zullen de vergoeding aftrekken van de betaling die YTW namens de handelaar int, zoals beschreven in sectie 5.3 hieronder. YTW behoudt zich het recht voor om het vermogen van de Handelaar op te schorten om Artikelen beschikbaar te stellen voor aankoop door Klanten via de YTW-App als het Handelaarsaccount een betalingsachterstand heeft. Als u voor een item wordt betaald, bent u verantwoordelijk voor de vergoeding, zelfs als een dergelijk item niet is opgehaald of om welke reden dan ook niet kon worden afgeleverd. Behalve zoals uitdrukkelijk is overeengekomen in deze overeenkomst, is elke partij verantwoordelijk voor haar uitgaven en kosten tijdens de uitvoering van deze overeenkomst.

5.2 Kleinhandelsprijzen; Belastingen; Andere kosten; Prijzen

De Handelaar is verantwoordelijk voor het bepalen en instellen van de verkoopprijs voor elk Artikel dat via de YTW App ("Verkoopprijs") voor verkoop beschikbaar wordt gesteld. Merchant is de "detailhandelaar" of "verkoper" van alle items en is als enige verantwoordelijk voor de inning en afdracht van alle toepasselijke omzetbelastingen en andere kosten. De term "omzetbelasting" omvat alle verkopen, verkopersgebruik, transactierecht, privilege, algemeen accijnzen, bruto-inkomsten, itembelastingen en soortgelijke transactiebelastingen. Voor alle duidelijkheid, de verkoopprijs voor elk artikel is exclusief omzetbelasting of andere kosten. Merchant is als enige verantwoordelijk voor het bepalen van alle toepasselijke omzetbelasting en andere vergoedingen en het identificeren en informeren van YTW over de juiste omzetbelasting en andere vergoedingen voor YTW om klanten namens Merchant kosten in rekening te brengen voor items die beschikbaar zijn in de YTW-app. Voor zover de toepasselijke omzetbelasting en andere kosten niet door de handelaar worden bepaald, machtigt de handelaar YTW uitdrukkelijk om een ​​dergelijke beslissing namens hem te nemen en handelaar erkent hierbij en gaat ermee akkoord dat YTW niet aansprakelijk is voor de juistheid van een dergelijke bepaling. YTW machtigt uitdrukkelijk, op aanwijzing van de Handelaar, om dergelijke Verkoopbelastingen en andere vergoedingen namens de Handelaar te innen. De “Marketplace Facilitator” -wetten vereisen mogelijk dat YTW omzetbelasting rechtstreeks aan de belastingdienst innen en afdragen. In rechtsgebieden waar de Marketplace Facilitator-wetten van kracht zijn (elk een "Marketplace Facilitator-rechtsgebied" vanaf de ingangsdatum van dergelijke wetgeving), kan YTW, vanaf een door YTW gespecificeerde datum, het bedrag aan toepasselijke omzetbelasting bepalen dat YTW zal innen en afdragen aan de belastingdienst op basis van door Merchant verstrekte artikelbeschrijvingen.

Niettegenstaande het tegendeel in deze Sectie 5, mag Merchant geen Item via de YTW-App aan Klanten beschikbaar stellen tegen een prijs die hoger is dan de prijs die Merchant in de winkel in rekening brengt voor soortgelijke Items. De Handelaar stemt ermee in dat u een Artikel niet onder deze Overeenkomst beschikbaar zult stellen tegen een hogere prijs dan het bedrag dat de Handelaar voor vergelijkbare Artikelen in rekening brengt via een vergelijkbaar platform voor bezorgdiensten.

5.3 Benoeming van een beperkte incassobureau

De Handelaar is als enige verantwoordelijk voor het verstrekken en onderhouden van nauwkeurige bankgegevens aan YTW. Merchant benoemt hierbij YTW en zijn gelieerde ondernemingen, naargelang het geval, als Merchant's beperkte incassobureau uitsluitend met het doel: (i) betaling te accepteren van de verkoopprijs van items die door Merchant worden verkocht via de YTW-app plus eventuele toepasselijke omzetbelasting en andere vergoedingen die namens Merchant worden geïnd, via de betalingsverwerkingsfunctionaliteit die wordt gefaciliteerd door de YTW Tools, (ii) het aanpassen van de omzetbelasting en andere kosten die in rekening worden gebracht indien YTW bepaalt dat dit nodig is in overeenstemming met de nationale en lokale nalevingsverplichtingen van verkopers, en (iii) het overmaken van de itemopbrengst.

Niettegenstaande het voorgaande mag YTW in Marketplace Facilitator Jurisdictions omzetbelasting rechtstreeks innen en afdragen aan de relevante belastingautoriteit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Verder stemt Merchant ermee in dat betalingen die namens hem worden geïnd door YTW of zijn gelieerde ondernemingen, worden beschouwd als betalingen die rechtstreeks aan Merchant zijn gedaan. Merchant stemt ermee in dat als Merchant geen betaling ontvangt van YTW of zijn filialen, Merchant's enige verhaalsmogelijkheid is tegen YTW en zijn filialen. YTW en zijn filialen kunnen van tijd tot tijd informatie van Merchant opvragen om de identiteit van Merchant te bevestigen, zoals nodig is onder alle toepasselijke nalevingsverplichtingen alvorens bedragen aan Merchant over te maken en kan weigeren bedragen die aan Merchant verschuldigd zijn te verwerken als er een wettelijk of regelgevend risico bestaat of een potentiële schending van wet of regelgeving die verband houdt met een dergelijke overmaking aan Merchant. De Handelaar stemt ermee in dat YTW en zijn gelieerde ondernemingen de voorwaarden van deze sectie en alle gerelateerde delen van het toepasselijke bestelformulier of de overeenkomst kunnen beschrijven of anderszins weergeven, in gebruiksvoorwaarden, ontvangstbewijzen, onthullingen of kennisgevingen die noodzakelijk of verstandig worden geacht . Indien redelijk, kan YTW de overmaking van de iteminkomsten die namens de Merchant zijn verzameld aanpassen om redenen zoals het niet nakomen van een Item zoals besteld of het corrigeren van een Item. Merchant kan eventuele meningsverschillen identificeren in verband met dergelijke aanpassingen via de YTW Tools. YTW en zijn dochterondernemingen behouden zich het recht voor om bedragen in verband met dergelijke aanpassingen te innen via een aftrek van de overmaking van de iteminkomsten die namens Merchant zijn geïnd, door de betalingsmethode of de geregistreerde bankrekening van Merchant te debiteren, of anderszins om terugbetaling door Merchant te vragen. legale inzamelingsmethoden beschikbaar. Merchant machtigt YTW en zijn partners om een ​​of meer van de bovenstaande methoden te gebruiken om dergelijke aanpassingen en vergoedingen te verlangen. In meer ernstige situaties, zoals fraude (inclusief eventuele kosten voor items die klanten niet hebben geplaatst) of klachten van klanten, behouden YTW en haar partners zich het recht voor om een ​​betaling volledig te annuleren. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, geeft Merchant YTW en zijn partners uitdrukkelijke toestemming om namens Merchant geïnde betalingen aan te passen zoals uiteengezet in deze sectie.

Voor meer duidelijkheid: betaling door klanten voor producten, goederen en / of diensten wordt ontvangen op de rekeningen van YTW via een elektronischgeldinstelling en wordt momenteel verwerkt in Canada en wereldwijd door de gelieerde onderneming, Y the Wait Financial Services Ltd., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht en bestaand onder de wetten van Canada, met maatschappelijke zetel te 9322 Jasper Avenue, Edmonton, Alberta, Canada T5H 3T5. Instellingen voor elektronisch geld zijn bevoegd om gereguleerde betalingsdiensten aan te bieden in alle jurisdicties en gebieden waarin YTW en haar gelieerde ondernemingen actief zijn en voldoen aan de huidige wetgeving die van toepassing is op betalingsdiensten voor platforms zoals YTW en gelieerde ondernemingen. Er kunnen grensoverschrijdende toeslagen van toepassing zijn. Als u vragen heeft over de betalingsgateway die wordt gebruikt door YTW en zijn dochterondernemingen, kunt u deze stellen door contact op te nemen met ons klantenserviceteam via de middelen die tot uw beschikking staan ​​via het YTW Platform.

6. RAPPORTAGE

YTW kan Merchant geaggregeerde informatie verstrekken over het aantal items dat is opgepakt voor levering en / of verkocht door Merchant aan klanten op basis van een bestelformulier. YTW zal ook redelijke informatie verstrekken over eventuele terugbetalingen aan klanten, inclusief de datum van de transactie, het bestelde item, de reden voor de terugbetaling en alle andere informatie die YTW mag verstrekken onder de toepasselijke privacywetten en voorwaarden met klanten. Voor zover van toepassing gaat Merchant ermee akkoord dat YTW de transactiegegevens van Merchant met betrekking tot bestelde maaltijden, inclusief verkoopgegevens, deelt met het moederbedrijf van Merchant.

7. INTELLECTUELE EIGENDOM; MARKETING EN PROMOTIONELE ACTIVITEITEN
7.1 Merken

Behoudens deze overeenkomst verleent elke partij hierbij aan de andere partij (en, in het geval van YTW, aan haar gelieerde ondernemingen) een beperkte, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie gedurende de looptijd om de respectieve merken van die partij op het grondgebied te gebruiken, op royaltyvrije basis, in verband met de activiteiten die verband houden met deze Overeenkomst of andere activiteiten met betrekking tot de YTW-diensten. Voor de doeleinden van deze Overeenkomst betekent de term "Merken" de handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, auteursrechten, logo's, slogans, inhoud, media, materialen, identificatiesymbolen en aanduidingen van de toepasselijke partij. Alle gebruik van de merken van een partij door de andere partij heeft de vorm en het formaat die zijn gespecificeerd of goedgekeurd door de eigenaar van dergelijke merken. Behalve zoals specifiek uiteengezet in deze Overeenkomst, zal geen van beide partijen de Merken van de andere partij gebruiken zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de andere partij (per e-mail is voldoende). Voor alle duidelijkheid, voor elk gebruik of weergave van Merchant's Marks door YTW of zijn filialen in verband met het beschikbaar stellen van Items via de YTW App in de normale gang van zaken, is dergelijke voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming niet vereist. De Handelaar stemt er verder mee in dat elk gebruik of elke weergave van YTW's Merken zal voldoen aan de huidige versie van YTW's Merkrichtlijnen. Alle goodwill met betrekking tot het gebruik van de Merken van een partij door de andere partij komt ten goede aan de eigenaar van dergelijke Merken. Behalve zoals hierin uitdrukkelijk uiteengezet, wordt geen van beide partijen geacht de andere partij licenties of rechten onder enig intellectueel eigendom of andere eigendomsrechten te verlenen. Alle niet-verleende rechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Zonder iets in de Overeenkomst te beperken, verklaart en garandeert de Handelaar dat de Handelsmerken de intellectuele eigendommen of andere eigendomsrechten van derden niet schenden, misbruiken of anderszins schenden. De Handelaar stemt ermee in dat YTW of zijn filialen de Handelsmerken van de YTW-app kunnen verwijderen als YTW of zijn filialen een kennisgeving ontvangen of anderszins redelijkerwijs geloven dat dergelijke Handelsmerken inbreuk kunnen maken op, misbruik maken van of anderszins inbreuk maken op enig intellectueel eigendom of andere eigendomsrechten.

7.2 Geen ontwikkeling

ELKE PARTIJ ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT ER GEEN ONTWIKKELING VAN TECHNOLOGIE, INHOUD, MEDIA OF ANDERE INTELLECTUELE EIGENDOM DOOR EEN PARTIJ VOOR DE ANDERE PARTIJ VOLGENS DEZE OVEREENKOMST. Alle ontwikkelingsactiviteiten met betrekking tot technologie, inhoud, media of ander intellectueel eigendom moeten het onderwerp zijn van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen YTW en het bedrijf voorafgaand aan het begin van dergelijke activiteiten.

7.3 Marketing

YTW en zijn partners kunnen de beschikbaarheid van Merchant's Items via de YTW-app demonstreren door middel van verschillende promotionele activiteiten (bijvoorbeeld via sociale mediakanalen, websites, advertenties of blogs). YTW (of een door YTW aangewezen partij die namens YTW optreedt) kan video en stilstaande beelden maken voor marketing en andere inspanningen met betrekking tot de YTW-app ("YTW-foto's"). De Handelaar gaat ermee akkoord dat YTW-foto's (inclusief alle intellectuele eigendomsrechten daarop) het enige en exclusieve eigendom zijn en blijven van YTW of haar dochterondernemingen. Daarnaast kan Merchant video's, stilstaand beeld of ander materiaal aan YTW of zijn filialen ("Merchant Marketing Materialen") leveren voor gebruik in verband met de weergave van Merchant's Items op de YTW App of de marketing en promotie van YTW en de beschikbaarheid van uw Items via de YTW-app. Merchant verleent hierbij YTW en zijn partners een niet-exclusieve, eeuwigdurende, volledig betaalde en royaltyvrije licentie om dergelijk Merchant Marketingmateriaal te gebruiken en weer te geven in verband met Merchant's Items en andere promotionele activiteiten met betrekking tot de YTW Services. Zonder iets in de Overeenkomst te beperken, verklaart en garandeert Merchant dat het Merchant Marketingmateriaal geen inbreuk maakt op, misbruik maakt van of anderszins inbreuk maakt op het intellectuele eigendom of andere eigendomsrechten van derden. Voor zover het Merchant Marketingmateriaal materialen van derden bevat, is Merchant als enige verantwoordelijk voor en zal hij alle rechten, licenties, toestemmingen en toestemmingen veiligstellen die YTW nodig heeft om het Merchant Marketingmateriaal te kunnen gebruiken in overeenstemming met deze sectie. De Handelaar stemt ermee in dat YTW of zijn filialen Merchant Marketing Materialen uit de YTW App kunnen verwijderen als YTW of zijn filialen een kennisgeving ontvangen of anderszins redelijkerwijs geloven dat dergelijke Merchant Marketing Materialen enig intellectueel eigendom of andere eigendomsrechten kunnen schenden, ongepast maken of anderszins schenden.

7.4 Promoties

"Promotie (s)" betekent aanbiedingen op korte termijn die beschikbaar zijn via de YTW-app om de vraag van de klant te stimuleren. Wanneer een Promotie met succes wordt toegepast op een bestelling, machtigt de Verkoper YTW om Klanten de kosten in rekening te brengen voor de post-Promotionele waarde van een Artikel (exclusief belastingen en toepasselijke kosten). Afhankelijk van de functionaliteit van de YTW-app, mag YTW, naar eigen goeddunken, verbeterde promotieplaatsing of andere visuele behandeling voor een Promotie bieden.

i) Promotie (s) voor verkopers. Behoudens andere richtlijnen of geschiktheidscriteria voor promoties die YTW van tijd tot tijd beschikbaar stelt, machtigt YTW Merchant hierbij om promoties te maken die zijn ontworpen en uitgevoerd door Merchant ("Merchant Promotion (s)"). Tenzij anders aangegeven door YTW, is Merchant als enige verantwoordelijk voor het definiëren van elke Merchant-promotie (in het kader van de functionaliteit die door YTW wordt geboden), hetzij door het gebruik van de Promotietool (zoals hieronder gedefinieerd) of via het Promotieschema (zoals hieronder gedefinieerd).

YTW machtigt de Handelaar om de eigen, geautomatiseerde, zelfbedieningstool van YTW in de YTW Tools te gebruiken om Promoties te maken ("Promotietool"), afhankelijk van de functionaliteit en technische mogelijkheden van dergelijke Promotietool. Indien toegang wordt verleend tot de Promotietool, stemt Merchant ermee in om deze Promotietool alleen te gebruiken en te gebruiken binnen zijn functionaliteit en technische mogelijkheden en mag hij de tool niet omzeilen of anderszins exploiteren op een manier die niet bedoeld is.

De Handelaar kan een Handelaarspromotie maken door YTW in te vullen en een mondeling of schriftelijk promotieschema ("Promotieschema") te verstrekken. Als een handelaar een mondeling promotieschema aan YTW verstrekt, heeft de verkoper een bepaalde periode om het promotieschema te bevestigen voordat de promotie wordt aangeboden, en een dergelijke bevestiging vormt een overeenkomst met YTW onder de voorwaarden van deze overeenkomst. Om een ​​formulier voor een promotieschema aan te vragen, moet de Merchant contact opnemen met zijn vertegenwoordiger voor klantenondersteuning.

ii) Medegefinancierde promotie (s). Van tijd tot tijd kan YTW ermee instemmen om een ​​deel van de Promotie van de Handelaar te financieren (elk een 'Medegefinancierde Promotie'). Voor elke dergelijke medegefinancierde promotie gaan de partijen akkoord met een toepasselijk schriftelijk promotieschema waarin het volgende wordt uiteengezet: (1) een beschrijving van de gecofinancierde promotie; (2) de verplichtingen van elke partij met betrekking tot dergelijke medegefinancierde promotie, inclusief

financieringsverplichtingen; en (3) alle andere details met betrekking tot de medegefinancierde promotie. Ter wille van de duidelijkheid: als de Merchant de eigenaar is van Locatie (s), zal een dergelijke Medegefinancierde Promotie voor de Klant verschijnen als een Merchant-promotie, en YTW zal een aanpassing aanbrengen in de uitbetaling van de Merchant (die ook tot uiting komt in elke uitbetaling) details rapport) om rekening te houden met het bedrag van de Promotie dat YTW is overeengekomen om te financieren, zodat de Handelaar hetzelfde bedrag in zijn Artikelopbrengst ontvangt voor een dergelijke bestelling alsof een door YTW gefinancierd deel van de Promotie niet op een dergelijke bestelling was toegepast.

iii). Verplichtingen van partijen. De verplichtingen van de partijen voor elke promotie omvatten het volgende, maar kunnen worden uitgebreid in een toepasselijk promotieschema.

1) Verplichtingen van de verkoper. Merchant zal: (A) de voorwaarden van promoties die Merchant (alleen of samen met YTW) aanbiedt, nakomen en nakomen aan klanten die hun bestelling met succes hebben voltooid via de YTW-app; (B) verantwoordelijk zijn voor de kosten in verband met de Promotie tot het bedrag dat de Handelaar is overeengekomen te financieren voor een dergelijke Promotie; en (C) YTW op redelijk verzoek voorzien van marketingmateriaal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, foto's, afbeeldingen, audio, video en kopie, die YTW naar eigen goeddunken kan gebruiken, zonder betaling van enige licentie of andere kosten en die de rechten van derden niet schenden. Niettegenstaande het tegendeel in deze Overeenkomst, erkent en accepteert Merchant dat Merchant de Overeenkomst niet kan beëindigen terwijl een Promotie live is.

2) YTW's verplichtingen. YTW zal (A) de voorwaarden van Promoties aangeboden door YTW (alleen of samen met Merchant) respecteren en nakomen aan Klanten die hun bestelling met succes hebben voltooid via de YTW App; (B) verantwoordelijk zijn voor de kosten in verband met de Promotie tot het bedrag dat YTW is overeengekomen om een ​​dergelijke Promotie te financieren; (C) op redelijk verzoek Merchant voorzien van marketingmateriaal, met inbegrip van maar niet beperkt tot, foto's, afbeeldingen, audio, video en kopie, die Merchant zal gebruiken om dergelijke Promotie op de markt te brengen, op voorwaarde dat een Promotieschema Merchant toestemming geeft om dergelijke Promotie op de markt te brengen uit de YTW-app; en (D) zich te goeder trouw inspannen om Merchant redelijke informatie te verstrekken over Promoties, waaronder, zonder beperking, het bedrag dat Merchant heeft uitgegeven aan Promoties en het aantal Items verkocht in verband met Promoties.

iv) Vergoeding voor promotieorders. Niettegenstaande het tegendeel in deze overeenkomst, als een klant met succes een Merchant-promotie of medegefinancierde promotie toepast op een bestelling via de YTW-app, wordt de vergoeding berekend op basis van de totale verkoopwaarde van de bestelling minus het door de verkoper gefinancierde deel van een dergelijke Promotie was van toepassing op die bestelling. Ter illustratie: als de Handelaar en YTW elk $ 1 van een $ 2 korting Promotie (dus de Gecofinancierde Promotie wordt door elke partij voor 50% gefinancierd) financieren op een totaal van $ 10 pre-Promotie-bestellingen, wordt de Vergoeding berekend op de bedrag na de promotie van $ 9.

v) Uit YTW App Marketing. Tenzij anders vermeld in een toepasselijk promotieschema, mag de Merchant een promotie niet buiten de YTW-app op de markt brengen of anderszins adverteren; met dien verstande dat zelfs als een dergelijk Promotieschema Merchant machtigt om een ​​Promotie uit de YTW-app op de markt te brengen, al dit marketingmateriaal onderworpen zal zijn aan de voorafgaande beoordeling en schriftelijke goedkeuring van YTW, die niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

7.5 Publiciteit

Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze Overeenkomst of anderszins schriftelijk overeengekomen door de partijen, mag geen van beide partijen een persbericht uitbrengen of anderszins naar de andere partij verwijzen met betrekking tot deze Overeenkomst of anderszins, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van zo'n andere partij.

8. EIGENDOMSINFORMATIE; PERSOONLIJKE GEGEVENS; FEEDBACK.
8.1 Definitie

"Bedrijfseigen informatie" betekent alle vertrouwelijke, bedrijfseigen of andere niet-openbare informatie die door of namens de ene partij ("Bekendmaking") aan de andere partij ("Ontvanger") wordt bekendgemaakt, hetzij mondeling, schriftelijk of door inspectie van tastbare objecten bekendgemaakt. , en omvat transactionele, operationele, prestatie- en andere gegevens of informatie die betrekking heeft op de verkoop van Merchant-artikelen aan klanten via de YTW-app en de voorwaarden van deze overeenkomst. Eigendomsinformatie bevat geen informatie die: (i) eerder bekend was bij de ontvanger zonder geheimhoudingsplicht; (ii) is verworven door de Ontvanger zonder enige verplichting tot vertrouwelijkheid van een derde partij met het recht om een ​​dergelijke openbaarmaking te doen; of (iii) buiten de schuld van de Ontvanger openbaar is of wordt. Elke ontvanger stemt ermee in dat hij de aan derden verstrekte informatie niet openbaar zal maken aan derden, behalve vertegenwoordigers, of op enige andere manier dan nodig is om deze overeenkomst uit te voeren. Elke Ontvanger zorgt ervoor dat Bedrijfseigen informatie alleen beschikbaar wordt gesteld aan de aangeslotenen van de Ontvanger en aan de aangeslotenen van de Ontvanger en de ontvanger, de directeuren, werknemers en agenten die dergelijke Bedrijfseigen informatie moeten kennen en die, voorafgaand aan de openbaarmaking van dergelijke Bedrijfseigen informatie, gebonden zijn door schriftelijke geheimhoudingsverplichtingen met betrekking tot dergelijke bedrijfseigen informatie die niet minder streng zijn dan die uiteengezet in deze overeenkomst (elk, een "vertegenwoordiger"). De ontvanger zorgt ervoor dat zijn vertegenwoordigers de voorwaarden van deze overeenkomst naleven en is als enige verantwoordelijk voor elke schending van deze overeenkomst door een van zijn vertegenwoordigers. Elke ontvanger zal en zal anderen niet autoriseren om enige kennisgeving van copyright, handelsmerk, logo, legende of andere eigendomskennisgevingen van originelen of kopieën van de eigendomsinformatie van de openbaarmaker te verwijderen of te beschadigen. Het voorgaande verbod op het gebruik en de openbaarmaking van bedrijfseigen informatie is niet van toepassing voor zover: (i) de openbaarmaker een dergelijk gebruik of deze openbaarmaking heeft geautoriseerd (en Merchant machtigt hierbij YTW en zijn gelieerde ondernemingen om de voorwaarden van deze overeenkomst bekend te maken aan franchisenemers van Merchant en / of franchisegever zoals van toepassing in verband met het uitvoeren van contracten die naar deze overeenkomst verwijzen) en (ii) een ontvanger is verplicht om bepaalde eigendomsinformatie van de openbaarmaker openbaar te maken bij wet of op bevel van een rechtbank, op voorwaarde dat de ontvanger de openbaarmaking vooraf schriftelijk heeft verstrekt kennisgeving van een dergelijke verplichting om bekend te maken en redelijkerwijs te helpen bij het verkrijgen van een beschermingsbevel voordat een dergelijke openbaarmaking wordt gedaan. Bij het verstrijken of beëindigen van deze Overeenkomst en zoals gevraagd door de Openbaarmaker, zal elke Ontvanger aan de Openbaarmaker alle materialen of documenten bezorgen (of vernietigen naar keuze van de Openbaarmaker) met de Bedrijfseigen informatie van de Openbaarmaker, samen met alle kopieën daarvan in welke vorm dan ook.

8.2 Privacy

De Handelaar stemt ermee in om Persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken, openbaar te maken, op te slaan, te bewaren of anderszins te verwerken met als doel het leveren van Artikelen onder deze Overeenkomst. De Handelaar handhaaft de nauwkeurigheid en integriteit van alle Persoonsgegevens die door YTW worden verstrekt en in het bezit, de bewaring of de controle van de Handelaar zijn. De Handelaar stemt ermee in om de Persoonsgegevens die door YTW aan de Handelaar zijn verstrekt uitsluitend te bewaren door gebruik te maken van de software en tools die door YTW worden verstrekt. "Persoonsgegevens" betekent alle informatie verkregen in verband met deze Overeenkomst (i) met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; (ii) die redelijkerwijs kan worden gebruikt om een ​​persoon te identificeren of te authenticeren, inclusief naam, contactgegevens, nauwkeurige locatiegegevens, permanente identificatiegegevens en (iii) alle informatie die anders zou kunnen worden beschouwd als "persoonlijke gegevens" of "persoonlijke informatie" onder de toepasselijk recht.

8.3 Wachtwoorden

Merchant is verantwoordelijk voor het handhaven van de integriteit van informatie met betrekking tot de toegang en het gebruik van de YTW-tools en gerelateerde YTW-services door Merchant, inclusief eventuele wachtwoorden, inloggegevens of belangrijke informatie. Merchant verklaart en garandeert dat Merchant dergelijke informatie niet met derden zal delen.

8.4 Beperking van gegevensheridentificatie

Zonder enige andere bepaling van deze Overeenkomst, met inbegrip van enige bepaling in deze Sectie 8, te beperken, zal de Handelaar geen van de gegevens die zijn verzameld of anderszins zijn verkregen in verband met deze Overeenkomst, inclusief Persoonsgegevens, samenvoegen met andere gegevens die zijn verzameld uit een bron of anderszins gebruiken alle gegevens die zijn verzameld of anderszins zijn verkregen in verband met deze overeenkomst, inclusief persoonlijke gegevens, met het oog op heridentificatie, gerichte marketing of andere soortgelijke doeleinden.

8.5 Feedback

De Handelaar mag, maar is niet verplicht, bepaalde feedback, suggesties, opmerkingen, ideeën of andere concepten met betrekking tot YTW's en de producten en diensten van zijn gelieerde ondernemingen ("Feedback") te verstrekken of anderszins beschikbaar te stellen aan YTW of zijn partners. Echter, voor zover Merchant Feedback geeft of anderszins beschikbaar stelt aan YTW of zijn filialen, verleent Merchant hierbij YTW en zijn filialen een eeuwigdurend, onherroepelijk, wereldwijd, royaltyvrij, volledig sublicentieerbaar recht om dergelijke Feedback te gebruiken en anderszins te exploiteren.

9. BEOORDELINGEN EN RANGINGEN
9.1 Beoordelingen

De Handelaar erkent en stemt ermee in dat een Klant na ontvangst van Item (s) door de YTW-app kan worden gevraagd om een ​​beoordeling van dergelijke Item (s) te geven en, naar keuze van de Klant, om commentaar of feedback te geven met betrekking tot de ervaring van de Klant met Handelaar en het / de relevante item (s) in de YTW-app ("Klantenfeedback"). YTW en zijn filialen behouden zich het recht voor om Klantenfeedback op elke manier te gebruiken, te delen en weer te geven in verband met de activiteiten van YTW en zijn filialen zonder toeschrijving aan of goedkeuring van Merchant. De Handelaar erkent dat YTW en zijn filialen distributeurs zijn (zonder enige verplichting om te verifiëren) en geen uitgevers van Klantenfeedback zijn, op voorwaarde dat YTW en zijn filialen zich het recht voorbehouden om opmerkingen te bewerken of te verwijderen in het geval dat dergelijke opmerkingen obsceniteiten of andere aanstootgevende inhoud bevatten, de naam van een persoon of andere Persoonsgegevens opnemen, de privacy of andere toepasselijke wetten schenden, of het inhoudsbeleid van YTW of zijn gelieerde ondernemingen.

9.2 Ranglijsten

YTW bepaalt de ranking van de handelaar op de YTW-services en YTW-app. Verkopers kunnen voorkeursposities op de YTW Services en YTW App kopen tegen een extra prijs. Voorkeursposities zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen niet worden gegarandeerd.

10. VERTEGENWOORDIGINGEN EN GARANTIES; DISCLAIMER
10.1 Verklaringen en garanties

Elke partij verklaart en garandeert hierbij dat: (i) zij de volledige bevoegdheid en autoriteit heeft om deze Overeenkomst aan te gaan en haar verplichtingen hieronder na te komen; (ii) het naar behoren is georganiseerd, geldig bestaat en een goede reputatie heeft onder de wetten van de jurisdictie van zijn oorsprong; (iii) het is geen overeenkomst aangegaan en zal deze gedurende de Termijn niet aangaan die hem zou verhinderen om te voldoen aan of te presteren onder deze Overeenkomst; (iv) het zal voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving bij de uitvoering van deze Overeenkomst en alle activiteiten hieronder (inclusief alle toepasselijke consumentenbescherming, gegevensbescherming en privacywetten en, in het geval van Handelaar, alle toepasselijke Voedselveiligheidsnormen); en (v) de merken die door een partij aan de andere partij worden gebruikt of verstrekt ingevolge deze overeenkomst, zullen geen inbreuk maken op of anderszins inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten, publicatierechten of andere eigendomsrechten van derden. Daarnaast verklaart en garandeert Merchant dat Merchant, voor zover Merchant franchisenemers heeft die deelnemen aan activiteiten in het kader van deze Overeenkomst, ervoor zal zorgen dat dergelijke franchisenemers de toepasselijke bepalingen van deze Overeenkomst naleven en daaraan onderworpen zijn wanneer zij deelnemen aan dergelijke activiteiten.

10.2 DISCLAIMER

BEHALVE ZOALS HIERIN IS VERMELD, DOET ELKE PARTIJ GEEN VERTEGENWOORDIGING EN WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, TEN AANZIEN VAN DE DIENSTEN OF PRODUCTEN OF ELKE GEDEELTE ERVAN, MET INBEGRIP VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE, ONMIDDELLIJKE GARANTIE. HANDELSCURSUS OF PRESTATIES.

11. VRIJWARING
11.1 Gevrijwaarde claims

U ("Indemnifying Party") vrijwaart, verdedigt en vrijwaart YTW, haar gelieerde ondernemingen en respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers en agenten (de "Indemnified Party") van en tegen alle claims, schade, aansprakelijkheden, oorzaken van actie, en verliezen (inclusief redelijke advocaatkosten) (gezamenlijk “Verliezen”) met betrekking tot claims van derden die voortvloeien uit of verband houden met, inclusief maar niet beperkt tot: (i) de nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de Schadevergoedingpartij of haar werknemers of agenten bij het uitvoeren van deze overeenkomst; (ii) claims die, indien waar, een schending zouden vormen van een van de verklaringen, garanties of convenanten van de Schadeloosstelling in deze Overeenkomst; of (iii) claims dat de door de schadevergoedende partij verstrekte merken inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden, voor zover de gevrijwaarde partij dergelijke merken heeft gebruikt in overeenstemming met de door de schadevergoedende partij goedgekeurde manier. Daarnaast vrijwaart, verdedigt u en vrijwaart u de YTW Gevrijwaarde Partijen van en tegen alle Verliezen met betrekking tot claims van derden die voortvloeien uit of verband houden met: (A) Schending door de Handelaar of vermeende schending van enig van toepassing zijnde detailhandel of andere gezondheids- en veiligheidscode, regel of regelgeving; (B) het verzuim van de Merchant om de toepasselijke omzetbelasting en andere in rekening gebrachte vergoedingen te bepalen, behalve voor zover deze betrekking hebben op verkopen in Marketplace Facilitator Jurisdictions; (C) het verzuim van de Merchant om de juiste btw-tarieven toe te passen, met inbegrip van de tarieven die door YTW namens de Merchants zijn aangepast, behalve voor zover deze betrekking hebben op verkopen in de Marketplace Facilitator-rechtsgebieden; (D) het feit dat de Merchant geen nauwkeurige beschrijvingen geeft van Artikelen in Juridische Beslissingen over Marketplace Facilitator; of (E) omzetbelasting, andere vergoedingen, boetes, rente en andere kosten in verband met verplichtingen van de handelaar, behalve in het geval van elk van (A) - (E) hierboven, voor zover dergelijke schade rechtstreeks werd veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van YTW of zijn werknemers, agenten of bezorgpartners.

11.2 Procedure

We zullen u onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van elke mogelijke claim die onderhevig is aan vrijwaring hieronder. U neemt de verdediging op zich door middel van een door u aangewezen raadsman, maar een dergelijke raadsman moet redelijk aanvaardbaar zijn voor de Gevrijwaarde Partij. Zonder schriftelijke toestemming van de Gevrijwaarde Partij, die niet onredelijk wordt onthouden, zult u geen enkele schikking of compromis schikken of instemmen met het vellen van een vonnis. De Gevrijwaarde Partij zal redelijkerwijs met de Vrijwarende Partij samenwerken voor de verdediging van een claim, op kosten van de Schadeloosmakende Partij.

12. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

BEHALVE VOOR AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTVLOEIT UIT GROTE NALATIGHEID VAN EEN PARTIJ, WILLEKEURIG Wangedrag, VRIJWARINGSVERPLICHTINGEN OF EEN SCHENDING VAN VERTROUWELIJKHEIDSVERPLICHTINGEN: (A) ZAL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE VORDERING VOOR ENIGE INDIRECTE WILLEIDELIJK, ALLEEN ZELFSTANDIG. GEVOLGSCHADE, VOOR VERLIES VAN BEDRIJFSWINST, OF SCHADE VOOR VERLIES VAN HANDELAAR OF EEN DERDE PARTIJ ALS GEVOLG VAN DEZE OVEREENKOMST, OF VERLIES OF ONNAUWKEURIGHEID VAN GEGEVENS VAN ENIGE SOORT, ONGEACHT OP CONTRACT, TORT OF ENIG ANDER LEGAAL THEORIE, INDIEN DERGELIJKE PARTIJ IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE; EN (B) DE TOTAAL CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN ELKE PARTIJ EN ELKE SOORT ONDER DEZE OVEREENKOMST ZAL NIET MEER DAN $ 5.000 CAD. DE VOORGAANDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN UITSLUITING VAN BEPAALDE SCHADE IS VAN TOEPASSING, ONGEACHT HET SUCCES OF DE DOELTREFFENDHEID VAN ANDERE RECHTSMIDDELEN.

13. VERZEKERING.

Gedurende de Looptijd en gedurende één (1) jaar daarna, behoudt elke partij de Commerciële Algemene Aansprakelijkheid en, indien wettelijk vereist, de Arbeidsongevallenverzekering. De limieten van de verzekering voor commerciële aansprakelijkheid voor algemene aansprakelijkheid bedragen één miljoen dollar ($ 1.000.000), gecombineerd één enkele limiet per gebeurtenis voor aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, overlijden en materiële schade, en twee miljoen dollar ($ 2.000.000) in totaal. Alle polissen zullen worden geschreven door gerenommeerde verzekeringsmaatschappijen met een Best-polishouderbeoordeling van niet minder dan A-. Een dergelijke verzekering wordt niet geannuleerd of materieel verlaagd zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving van dertig (30) dagen aan de andere partij. Op verzoek van een partij zal de andere partij het bewijs leveren van de hierin vereiste verzekering. In geen geval worden de limieten van een beleid beschouwd als een beperking van de aansprakelijkheid van een partij onder deze Overeenkomst.

14. AANVULLENDE VOORWAARDEN

Er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op het gebruik door de Handelaar van de YTW-services en de YTW-tools, zoals het gebruiksbeleid of de voorwaarden met betrekking tot bepaalde functies en functionaliteit, die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd ("Aanvullende voorwaarden"). Aanvullende voorwaarden zijn een aanvulling op en zullen worden beschouwd als onderdeel van de Overeenkomst. In geval van een conflict prevaleren aanvullende voorwaarden boven de overeenkomst. YTW zal zich te goeder trouw inspannen om Merchant schriftelijk op de hoogte te stellen van materiële updates van de Aanvullende voorwaarden, en, indien Merchant niet akkoord gaat met de voorwaarden van een dergelijke update, kan Merchant, als enige en exclusieve remedie, dit beëindigen Overeenkomst en stop het gebruik van de YTW Services en YTW Tools. Door de YTW-services of de YTW-tools te blijven gebruiken, wordt de handelaar geacht de aanvullende voorwaarden te accepteren. Niettegenstaande het tegendeel, zijn de voorwaarden van YTW's dan geldende Privacybeleid, momenteel beschikbaar op: https://privacy.ythewait.com/policy, van toepassing op het verzamelen, gebruiken en verwerken van Persoonsgegevens door YTW.

15. DUUR EN BEËINDIGING

Deze Overeenkomst gaat in op de Ingangsdatum en zal, tenzij eerder beëindigd zoals hieronder bepaald, worden voortgezet voor een periode van één (1) jaar vanaf de Ingangsdatum ("Initiële Termijn") en wordt automatisch verlengd voor opeenvolgende perioden van één (1) jaar (elk, een "Verlengingstermijn" en samen met de Initiële Termijn, de "Termijn"). Elke partij kan deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen (dwz met betrekking tot een verkoopkanaal) in geval van een materiële inbreuk door de andere partij met een schriftelijke kennisgeving van twee (2) dagen voordat de niet-inbreuk wordt gepleegd. partij. Elke partij kan deze overeenkomst op elk moment geheel of gedeeltelijk beëindigen (dwz met betrekking tot een verkoopkanaal), zonder opgaaf van redenen, door de andere partij zeven (7) dagen van tevoren schriftelijk op te zeggen opzegging, met uitzondering van Als een van beide partijen probeert deze Overeenkomst te beëindigen tijdens een actieve Promotieperiode, wordt deze beëindiging pas van kracht nadat de Promotieperiode is verstreken. Niettegenstaande het voorgaande, zal de beëindiging van deze overeenkomst geen van beide partijen ontslaan van haar verplichtingen om te voldoen aan een promotie-aanbieding die door klanten is ingewisseld in overeenstemming met de voorwaarden. Daarnaast kan YTW deze Overeenkomst opschorten of anderszins beëindigen na schriftelijke kennisgeving in het geval van een Brand Matter. Een "merkkwestie" betekent een gebeurtenis waarbij de handelaar betrokken is, die naar het redelijke oordeel van YTW ervoor zorgt dat hij of zijn filialen zich grote zorgen maken over de reputatie van zijn respectievelijke merken of merk, met inbegrip van zaken die verband houden met de vermeende schending van toepasselijk voedsel in de detailhandel of andere gezondheids- of veiligheidscode. Alle betalingsverplichtingen en secties 1, 3.3, 7.1, 8-13, deze laatste zin van 15, 16-17 en 19 blijven van kracht na het verstrijken of beëindigen van deze overeenkomst. Niettegenstaande het voorgaande kan de Handelaar deze Overeenkomst alleen beëindigen als aan alle betalingsverplichtingen jegens YTW is voldaan. De Handelaar moet deze Overeenkomst blijven naleven totdat aan alle betalingsverplichtingen van de Handelaar jegens YTW is voldaan.

16. KENNISGEVING

Alle kennisgevingen die hieronder zijn toegestaan of vereist, worden verzonden naar het hieronder vermelde adres, of naar een ander adres dat kan worden opgegeven, en worden geacht naar behoren te zijn gegeven: (a) bij daadwerkelijke levering, als de levering met de hand is; of (b) één (1) dag na verzending per koerier, kosten vooruitbetaald; of (c) per elektronische post aan de aangewezen ontvanger. Kennisgevingen aan YTW moeten worden verstrekt aan Y the Wait BV, Attn: Legal, Rivium 4e Straat 3 2909 LJ Capelle aan den IJssel, Nederland.Kennisgevingen aan Merchant moeten worden verzonden naar het adres dat Merchant heeft opgegeven op het Bestelformulier.De partijen komen overeen dat alle juridische documenten (inclusief klachten en dagvaardingen) gericht aan YTW zullen worden betekend aan de geregistreerde agent van YTW voor serviceverlening.

17. GESCHILLENBESLECHTING EN ARBITRAGE
17.1 Arbitrage

Tenzij anders bepaald in deze Voorwaarden, worden deze Voorwaarden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, met uitsluiting van de regels inzake wetsconflicten. Het Weens Koopverdrag van 1980 (CISG) is niet van toepassing. Elk geschil, conflict, claim of controverse die voortvloeit uit of algemeen verband houdt met of verband houdt met de Services of deze Voorwaarden, inclusief die met betrekking tot de geldigheid, het bestaan, de uitvoering, de constructie, de beëindiging of de afdwingbaarheid (elk "Geschil" ") wordt eerst verplicht onderworpen aan bemiddelingsprocedures overeenkomstig de regels van de Internationale Kamer van Koophandel (" ICC-bemiddelingsregels "). Als een dergelijk geschil niet binnen zestig (60) dagen is afgehandeld nadat een verzoek om bemiddeling is ingediend onder dergelijke ICC-bemiddelingsregels, kan naar dat geschil worden verwezen en zal het uitsluitend en definitief worden opgelost door arbitrage onder de arbitrageregels van de Internationale Kamer van Koophandel ("ICC Arbitration Rules"). De bepalingen van de ICC Rules 'Emergency Arbitrator zijn uitgesloten. Het geschil wordt beslecht door één (1) arbiter die wordt aangesteld in overeenstemming met de ICC-regels. De plaats van zowel bemiddeling als arbitrage is Amsterdam, Nederland, onverminderd de rechten die u mogelijk heeft op grond van artikel 18 van de Brussel I bis-verordening (PB EU 2012 L351 / 1) en / of artikel 6: 236n van de Nederlandse Burgerlijke Staat Code. De taal van de bemiddeling en / of arbitrage is Engels, tenzij u geen Engels spreekt, in welk geval de bemiddeling en / of arbitrage wordt gevoerd in zowel het Engels als uw moedertaal. Het bestaan ​​en de inhoud van de bemiddelings- en arbitrageprocedures, met inbegrip van door de partijen ingediende documenten en instructies, correspondentie van en aan de Internationale Kamer van Koophandel, correspondentie van de bemiddelaar en correspondentie, bevelen en uitspraken van de enige arbiter, blijven strikt vertrouwelijk en wordt niet aan derden bekendgemaakt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere partij, tenzij: (i) de openbaarmaking aan de derde redelijkerwijs vereist is in het kader van het voeren van de bemiddelings- of arbitrageprocedure; en (ii) de derde ermee instemt onvoorwaardelijk schriftelijk om gebonden te zijn aan de hierin bepaalde geheimhoudingsplicht.

Elke partij betaalt haar eigen evenredige deel van de vergoedingen en uitgaven van de arbiter, plus de kosten. De arbiter heeft het recht om de voorgaande arbitrage en administratieve vergoedingen en kosten als schade naar eigen goeddunken toe te kennen..

De toekenning van de arbiter is definitief en bindend en het oordeel over de door de arbiter verstrekte uitspraak kan worden ingediend bij elke bevoegde rechtbank, op voorwaarde dat elke toekenning kan worden bevestigd door een bevoegde rechtbank.

17.2 Vrijstelling van juryrechtspraak

Elke partij doet hierbij afstand van voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, van elk recht dat zij zou kunnen hebben op een proces door de jury van elke arbitraire claim onder deze Overeenkomst en in verband met de tenuitvoerlegging van een arbitrale uitspraak gedaan krachtens deze overeenkomst. Elke partij (i) verklaart dat geen enkele vertegenwoordiger, agent of advocaat van een andere partij, uitdrukkelijk of anderszins, heeft verklaard dat een dergelijke andere partij, in een dergelijk geschil, niet tracht de bovengenoemde afstandsverklaring af te dwingen en (ii) erkent dat zij en de andere partij hierbij zijn ertoe aangezet deze Overeenkomst aan te gaan.

18. DIVERSITEIT EN INCLUSIE

De Handelaar zal bij het gebruik van de YTW Services of de YTW Tools onder deze Overeenkomst geen enkele klant, werknemer, contractant of andere persoon of persoon discrimineren op basis van ras, huidskleur, geslacht, zwangerschap, burgerlijke staat, familiestatus, seksuele geaardheid, genderidentiteit of -uitdrukking, religie, afkomst, nationale afkomst, handicap of leeftijd, behalve dat programma's gericht kunnen zijn op gunstige diensten voor specifieke deelnemersgroepen, zoals overeengekomen tussen YTW en Merchant. Merchant erkent en gaat ermee akkoord dat YTW na ontvangst van bewijs van discriminatie van Merchant onder een van deze categorieën het recht heeft om deze Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen na kennisgeving aan Merchant.

19. ALGEMEEN

De Handelaar stemt ermee in om oproepen, sms-berichten en andere communicatie te ontvangen, inclusief die welke door autodialer beschikbaar zijn gesteld, verzonden door of namens YTW of zijn dochterondernemingen. In deze Overeenkomst betekent "** inclusief" "inclusief, zonder beperking" en voorbeelden zijn illustratief en niet de enige voorbeelden van een bepaald concept. Het falen van een van de partijen om op enig moment of voor een bepaalde periode de bepalingen hiervan af te dwingen, of het falen van een van de partijen om enige optie hierin uit te oefenen, zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand van een dergelijke bepaling of optie en zal in geen geval manier het recht van die partij aantasten om dergelijke bepalingen af ​​te dwingen of een dergelijke optie uit te oefenen. Niettegenstaande het tegendeel, kan YTW van tijd tot tijd eenzijdig de Algemene Voorwaarden hierin wijzigen en zal een kennisgeving en de gewijzigde algemene voorwaarden publiceren. In het geval dat de partijen instemmen met wijzigingen of aanpassingen die uitsluitend zijn ontworpen om Merchant ten goede te komen als gevolg van heronderhandeling, kan YTW dergelijke wijzigingen of aanpassingen aan Merchant bekendmaken als definitieve overeenkomst over dergelijke aanpassingen of aanpassingen, om noodzakelijke wijzigingen in de interne systemen van YTW te bespoedigen. Deze overeenkomst mag niet geheel of gedeeltelijk worden toegewezen, overgedragen, gedelegeerd of uitbesteed door een partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, op voorwaarde dat elke partij deze overeenkomst mag overdragen na schriftelijke kennisgeving aan de andere partij ( a) aan een gelieerde onderneming van een dergelijke partij, of (b) in verband met de verkoop van alle of vrijwel al het eigen vermogen, de zaken of activa van die partij waarop deze overeenkomst betrekking heeft; op voorwaarde dat in het geval van een dergelijke overdracht door de Handelaar, de Handelaar er uitdrukkelijk mee instemt dat een dergelijke verkrijger toegang heeft tot en controle heeft over alle Merchant-accounts met betrekking tot een dergelijke overdracht, inclusief zijn accounts bij YTW, toegang tot historische rapportagegegevens over Artikelen die verband houden met dergelijke overdracht en andere accountgegevens met betrekking tot een dergelijke overdracht. In het geval van een eigendomsoverdracht waarbij de locatie (s) van de handelaar betrokken zijn, moeten de partijen een formulier voor eigendomswijziging uitvoeren en de handelaar erkent en gaat ermee akkoord dat de locatie geen bestellingen van klanten op de YTW-app kan accepteren of verwerken totdat de verandering van eigenaar wordt uitgevoerd. Onder voorbehoud van het voorgaande, zal deze overeenkomst bindend zijn voor en ten goede komen aan elke partij hierbij en haar respectieve opvolgers en cessionarissen. Elke vermeende toewijzing, overdracht, delegatie of onderaanneming in strijd met deze sectie is nietig. In het geval dat een bepaling van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door uitspraak van een arbiter of een bevoegde rechtbank, blijft de rest van deze overeenkomst (en elk van de overige hierin opgenomen voorwaarden) volledig van kracht en effect. Elke vertraging of mislukking door een van beide partijen bij de uitvoering van deze Overeenkomst zal worden verontschuldigd als en voor zover een dergelijke vertraging of mislukking wordt veroorzaakt door gebeurtenissen buiten de controle van de getroffen partij, waaronder decreten of beperkingen van de regering, overmacht, stakingen, werkonderbreking of andere arbeidsstoornissen, oorlog of sabotage (elk is een "overmachtsevenement **"). De getroffen partij zal de andere partij onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer hij erachter komt dat er overmacht is opgetreden of waarschijnlijk zal optreden en zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de resulterende vertraging in of interferentie met de uitvoering van haar verplichtingen onder deze overeenkomst tot een minimum te beperken. Niets in deze overeenkomst wordt geacht een joint venture, joint venture of agentuurrelatie tussen de partijen tot stand te brengen (behalve zoals uitdrukkelijk anders vermeld hierboven), en geen enkele partij heeft het recht om namens hem contracten aan te gaan om juridisch bindend te zijn om namens de wederpartij schulden te maken of anderszins enige aansprakelijkheid of verplichting op te lopen, bij gebreke van een afzonderlijk geschrift, uitgevoerd door een gemachtigde vertegenwoordiger van de andere partij. Elke partij is als enige verantwoordelijk voor haar werknemers en contractanten die worden gebruikt in verband met de prestatieverplichtingen van deze partij onder deze overeenkomst. Deze overeenkomst bevat de volledige en volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangt alle eerdere en hedendaagse afspraken en overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk, met betrekking tot dergelijk onderwerp hiervan. Deze voorwaarden zijn in verschillende talen geschreven en alle versies hebben dezelfde geldigheid. Als er een conflict of inconsistentie is tussen de versies, is de Engelse versie de huidige en leidende versie. Deze overeenkomst kan worden uitgevoerd in een of meer tegenpartijen en door uitwisseling van elektronisch ondertekende tegenpartijen die worden verzonden in pdf-formaat, die elk als een origineel worden beschouwd en die allemaal, samen genomen, een en hetzelfde originele instrument vormen.

Deze site gebruikt cookies om gebruikers een persoonlijke en veilige ervaring te bieden. Cookies stellen ons in staat het gebruikersgedrag op de site te begrijpen en de site te verbeteren. We kunnen derden inschakelen om cookies op deze website te plaatsen, zodat we op andere websites voor u kunnen adverteren. U kunt meer lezen over hoe we cookies gebruiken, wie de derde partijen zijn en bezwaar maken tegen reclamedoeleinden door onze cookieverklaring te bezoeken. Door verder te navigeren op de site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.