YtheWait
Legal

Y THE WAIT B.V.

Last updated: January 27 th , 2020

Version 1.1

1. Reserveringsvoorwaarden
* Alle gebruikers die een reservering maken via Y the Wait moeten bevestigen dat ze geen onderstaande symptomen of aandoening hebben ondervonden
  • Had hoestklachten in de afgelopen 24 uur.
  • Ik ben de afgelopen 24 uur verkouden geweest.
  • Had de afgelopen 24 uur koorts (boven 38 ° C).
  • Ervaren kortademigheid in de afgelopen 24 uur.
  • Heb momenteel een huisgenoot met koorts en / of kortademigheid.
  • Had het coronavirus en het is de afgelopen 7 dagen gediagnosticeerd.
  • Heb een kamergenoot / familielid met het coronavirus en je hebt de afgelopen 14 dagen contact met hem / haar gehad terwijl hij / zij nog klachten had.
  • Thuis zijn omdat je direct contact hebt gehad met iemand die is gedetecteerd met het coronavirus.
1. Algemeen

De algemene voorwaarden (hierna aangeduid als “voorwaarden”) zijn van toepassing voor de toegang en het gebruik van de diensten die voor u ter beschikking worden gesteld door Y the Wait BV. De diensten kunnen bestaan uit apps, websites, producten en overige diensten. Deze voorwaarden zijn binnen alle landen (werreldwijd) van toepassing met als uitzondering de Verenigde Staten en China. Y the Wait is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd aan Rivium 4th Street 3 2909 LJ Capelle aan den IJssel, Nederland. Geregisteerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75300729.

YtheWait verzoekt u om de voorwaarden aandachtig door te lezen.

Zodra u gebruik maakt van de diensten van YtheWait gaat u akkoord met deze voorwaarden. Door op “ akkoord” te klikken geeft aan dat u de voorwaarden heeft begrepen en aanvaard. Hiermee wordt een conctractuele relatie tussen u en YtheWait tot stand gebracht. Bij het niet akkoord gaan van de voorwaarden mag u geen gebruik maken van enige toegang of gebruik van de diensten van YtheWait.

De voorwaarden vervangen alle eerdere mondelinge en schriftelijke afspraken die met u zijn afgesloten. Wanneer u zich niet houdt aan de voorwaarden is YtheWait gerechtigd om, geheel naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, de diensten waarvan u gebruik maakt onmiddelijk te beëindigen, waarbij u gehouden blijft tot betaling van alle bedragen die tot en met de datum van beëindiging uit hoofde van u verschuldigd zijn. Tevens is YtheWait ten alle tijde gerechtigd, al dan niet met voorafgaande kennisgeving, om op elk moment de toegang tot diensten te weigeren of een deel daarvan te weigeren of te beëindigen. Bij het uitoefenen van dergelijke rechten is YtheWait niet aansprakelijk jegens u of een derde. Voor zover mogelijk stelt YtheWait u vooraf van elke wijziging, opschorting of beëindiging van een dienst in kennis.

Aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn op bepaalde diensten, zoals bij bepaalde evenementen, activiteiten en promoties. Dergelijke aanvullende voorwaarden zullen indien van toepassing bij bepaalde diensten aan u bekend worden gemaakt.

Aanvullende voorwaarden zijn een aanvulling op deze voorwaarden en maken onderdeel uit van deze voorwaarden en zullen van toepassing worden verklaard bij bepaalde diensten. In geval van enig conflict zullen de aanvullende voorwaarden prevaleren boven deze voorwaarden met betrekking tot de diensten waarop de aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.

YtheWait is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen of nieuwe voorwaarden te stellen aan uw gebruik van de diensten. Alle wijzigingen en/of aanvullingen treden, indien aanvaard, onmiddelijk in werking en maken vervolgens deel uit van deze voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen is YtheWait gerechtigd de contractuele relatie met u te beëindigen.

Bij de verzameling van gebruikgegevens bij het gebruik van onze diensten is het privacybeleid van YtheWait van toepassing. Deze kunt u vinden op https://www.ythewait.com/legal.

In geval van afhandeling van een klacht, juridisch geschil of een conflict waarbij u en een derde bij zijn betrokken, is YtheWait gerechtigd om noodzakelijke informatie (inclusief uw contactgegevens) aan een jurist/advocaat of verzekeraar te verstrekken.

2. De diensten

De diensten vormen een technologieplatform waarmee gebruikers van YtheWait’s mobiele applicaties of websites, die worden geleverd als onderdeel van de diensten (applicaties), en in staat zijn om logistieke diensten te regelen en te plannen met onafhankeijke externe leveranciers van dergelijke diensten. Hieronder vallen ook onafhankelijke externe logistieke providers die een overeenkomst hebben met YtheWait of bepaalde gelieerde ondernemingen van YtheWait (externe leveranciers). Tenzij met u, door middel van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst anders is overeengekomen, door YtheWait de diensten uitsluitend beschikbaar zijn gesteld voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

U erkent dat YtheWait geen logistieke diensten biedt en dat alle dergelijke logistieke diensten worden verstrekt door onafhankelijke aannemers van derden die niet aangesloten zijn bij YtheWait.

Licentie:

Onder voorbehoud van naleving van deze voorwaarden verleent YtheWait u een beperkte, niet-exclusieve, niet- sublicentieerbare, herroepbare, niet-overdraagbare licentie voor: toegang tot het gebruik van de applicaties op uw persoonlijke apparaat uitsluitend bij gebruik van de diensten; toegang te krijgen tot en gebruik te maken van inhoud, informatie en aanverwant materiaal dat via de diensten beschikbaar kan worden gesteld, uitsluitend bij persoonlijk, niet-commercieel gebruik. YtheWait en de licentiegevers van YtheWait behouden zich alle rechten in en op de diensten voor die niet uitdrukkelijk aan u worden verleend.

Beperkingen:

Het is niet toegestaan om: copyright, handelsmerk of andere eigendomskennisgevingen, of enig deel van de diensten te verwijderen; de diensten, of enig deel ervan, in enigerlei vorm of op enigerlei wijze te reproduceren, wijzigen, voorbereiden op basis van, verspreiden, licentiëren, leasen, verkopen, doorverkopen, overdragen, openbaar weergeven, openbaar uitvoeren, verzenden, streamen, uitzenden of anderszin exploiteren, tenzij daarvoor uitdrukkelijk toestemming is verleend; de diensten te decompliceren, reverse-engineeren of demonteren, tenzij dit is toegestaan door toepasselijke wetgeving; een koppeling naar, een mirror of frame van een deel van de diensten; programma’s of scripts veroorzaken of starten met als doel het schrapen, indexeren, onderzoeken of anderszins datamining van enig deel van de diensten of het onnodig belasten of belemmeren van de werking en / of functionaliteit van enig aspect van de diensten; of het proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot of enig aspect van de diensten of gerelateerde systemen of netwerken te belemmeren.

Levering van diensten:

U erkent dat delen van de diensten beschikbaar worden gesteld onder de verschillende merken van YtheWait of dat u zelf om logistieke diensten vraagt. U erkent ook dat de diensten onder dergelijke merken beschikbaar kunnen worden gesteld of opties aangevraagd kunnen worden door of in verband met: bepaalde dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen van YtheWait; of onafhankelijke externe leveranciers.

Diensten en inhoud van derden:

De diensten kunnen beschikbaar worden gesteld of worden geopend in verband met diensten en inhoud van derden (inclusief advertenties) waarover YtheWait geen controle heeft. U erkent dat er verschillende gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van toepassing kunnen zijn op uw gebruik van dergelijke diensten en inhoud van derden. YtheWait onderschrijft dergelijke diensten en inhoud van derden niet en in geen geval zal YtheWait verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor producten of diensten van dergelijk externe leveranciers. Bovendien zullen Apple Inc., Google Inc, Microsoft Corporation of BlackBerry Limited en/of hun toepasselijke internationale dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen derde begunstigden zijn van dit contract als u toegang krijgt tot de diensten met toepassingen ontwikkeld voor Apple iOS, Android, Microsoft Windows of mobiele apparaten met Blackberry. Deze externe begunstigden zijn geen partij bij dit contract en zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de levering of ondersteuning van de diensten. Uw toegang tot de diensten via deze apparaten is onderworpen aan de voorwaarden die zijn uiteengezet in de toepasselijke servicevoorwaarden van de derde begunstigde.

Eigendom:

De diensten en alle rechten daarin zijn en blijven eigendom van YtheWait of eigendom van de licentiegevers van YtheWait. Noch deze voorwaarden, noch uw gebruik van de diensten geven of verlenen u rechten; in of gerelateerd aan de diensten, behalve de beperkte licentie die hierboven is verleend; of om de bedrijfsnamen, logo’s product- en servicenamen, handelsmerken of servicemerken van YtheWait of de van licentiegevers van YtheWait op enigerlei wijze te gebruiken of ernaar te verwijzen.

3. Uw gebruik van diensten
Gebruikersaccounts:

Om gebruik te maken van de eeste aspecten van de diensten moet u zich registreren en u actieve persoonlijke gebruikersaccount (hierna aangeduid als “ account” ) onderhouden. U moet minimaal 18 jaar oud zijn of de toepasselijke minimumleeftijd geldend in het betreffende land om een account te verkrijgen. Bij de accountregistratie wordt vereist dat u bepaalde persoonlijke informatie verstrekt aan YtheWait, zoals uw naam, adres, mobiele telefoonnummer en leeftijd, evenals tenminste één geldige betalingsmethode (of een creditcard of geaccepteerde betalingspartner). U stemt ermee in om nauwkeurige, volledige en actuele informatie bij te houden. Indien u geen nauwkeurige, volledige en actuele accountgegevens bijhoudt, inclusief het hebben van een ongeldige of verlopen betalingsmethoden in uw bestand, kan dit ertoe leiden dat u de diensten niet kan openen niet kan gebruiken of dat YtheWait deze voorwaarden met u beëindigt. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account en u stemt ermee in de veiligheid en geheimhouding van de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw account te allen tijde te handhaven. U mag slechts over één account beschikking, tenzij schriftelijk anders is toegestaan door YtheWait.

Vereisten en gedrag van gebruiker:

De diensten zijn niet beschikbaar voor gebruik door personen onder de 18 jaar. U mag derden geen toestemming geven om uw account te gebruiken en u mag personen onder de 18 jaar niet toestaan om logistieke diensten van externe leveranciers te ontvangen, tenzij ze gezamenlijk gaan met u. U mag uw account niet toewijzen of anderszins overdragen aan een andere persoon of entiteit. U stemt ermee in om alle toepasselijke wetten na te leven wanneer u de diensten gebruikt, en u mag de diensten alleen gebruiken voor legale doeleinden (bijv. geen transport van onwettige of gevaarlijke materialen). U zult bij uw gebruik van de diensten geen overlast, ergernis, ongemak of materiële schade veroorzaken, noch aan de externe leverancier of een andere partij. In bepaalde gevallen wordt u mogelijk gevraagd om een identiteitsbewijs te verstrekken voor toegang tot of gebruik van de diensten, en gaat u ermee akkoord dat u de toegang tot of het gebruik van de diensten kan worden geweigerd als u weigert een indentiteitsbewijs te leveren.

Tekstberichten:

Door een account aan te maken, gaat u ermee akkoord dat de diensten u tekst- (sms-) berichten kunnen sturen als onderdeel van de normale bedrijfsvoering van uw gebruik van de diensten. U kunt zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van sms-berichten van YtheWait door de instructies te volgen op httpt://t.ythewait.com/SMS-unsubscribe. U erkent dat het afmelden voor het ontvangen van sms-berichten uw gebruik van de diensten kan beïnvloeden.

Promotiecodes:

YtheWait mag, naar eigen inzicht, promotiecodes maken die kunnen worden ingewisseld voor accountkrediet, of andere functies of voordelen met betrekking tot de diensten en/of de diensten van een externe leverancier, met inachtneming van eventuele aanvullende voorwaarden die YtheWait vaststelt op een per promotiecode basis (promotiecodes). U stemt ermee in dat promotiecodes : (i) moeten worden gebruikt voor het beoogde publiek en doel, en op een wettige manier; (ii) mag op geen enkele manier worden gedupliceerd, verkocht of overgedragen of aan grote publiek beschikbaar worden gesteld (al dan niet gepost in een openbaar formulier), tenzij uitdrukkelijk toegestaan door YtheWait; (iii) kan op elk moment door YtheWait worden uitgeschakeld om welke reden dan ook zonder aansprakelijkheid door YtheWait; (iv) mag alleen worden gebruikt volgens de specifieke voorwaarden die YtheWait vaststelt voor een dergelijke promotiecode; (v) niet geldig zijn voor contant geld; en (vi) kan vervallen voorafgaand aan uw gebruik. YtheWait behoudt zich het recht voor om tegoeden of andere functies of voordelen verkregen door het gebruik van promotiecodes door u of een andere gebruiker in te houden of af te trekken in het geval dat YtheWait vaststelt of van mening is dat het gebruik van promotiecodes door u of een andere gebruiker in te houden of af te trekken in het geval dat YtheWait vaststelt of van mening is dat het gebruik of inwisseling van de promotiecode per vergissing, frauduleus, illegaal of in strijd met de toepasselijke voorwaarden van de promotiecode of deze voorwaarden.

Door gebruiker verstrekte inhoud:

YtheWait kan, naar eigen inzicht van YtheWait, u van tijd tot tijd toestaan ​​om YtheWait in te dienen, uploaden, publiceren of anderszins beschikbaar te stellen via de tekstuele, audio- en / of visuele inhoud en informatie van de diensten, inclusief commentaar en feedback met betrekking tot de diensten, het initiëren van ondersteuningsverzoeken en het indienen van inzendingen voor wedstrijden en promoties ("gebruikersinhoud"). Alle door u verstrekte gebruikersinhoud blijft uw eigendom. Door echter gebruikersinhoud aan YtheWait te verstrekken, verleent u YtheWait een wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, overdraagbare, royaltyvrije licentie, met het recht om een ​​sublicentie te verlenen voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, creëren van afgeleide werken van, verspreiden, openbaar weergeven, openbaar dergelijke gebruikersinhoud uitvoeren en anderszins exploiteren in alle formaten en distributiekanalen die nu bekend zijn of hierna zijn bedacht (inclusief in verband met de diensten en YtheWait's activiteiten en op sites en diensten van derden), zonder verdere kennisgeving aan of toestemming van u , en zonder de vereiste betaling aan u of een andere persoon of entiteit.

U verklaart en garandeert dat: (i) u de enige en exclusieve eigenaar bent van de gehele gebruikersinhoud of dat u alle rechten, licenties, toestemmingen en releases hebt die nodig zijn om YtheWait de licentie voor de gebruikersinhoud te verlenen zoals hierboven uiteengezet; en (ii) noch de gebruikersinhoud, noch uw inzending, upload, publicatie of anderszins beschikbaar stellen van dergelijke gebruikersinhoud, noch YtheWait's gebruik van de gebruikersinhoud zoals hierin toegestaan, zal inbreuk maken op, misbruik maken van of inbreuk maken op het intellectuele eigendom of de eigendomsrechten of rechten van derden van een derde partij van publiciteit of privacy, of resulteren in schending van toepasselijke wet- of regelgeving.

U stemt ermee in geen gebruikersinhoud te verstrekken die lasterlijk, smadelijk, hatelijk, gewelddadig, obsceen, pornografisch, onwettig of anderszins aanstootgevend is, zoals door YtheWait naar eigen inzicht bepaald, ongeacht of dergelijk materiaal al dan niet wettelijk beschermd is. YtheWait kan, maar is niet verplicht, gebruikersinhoud te beoordelen, te controleren of te verwijderen, naar eigen inzicht van YtheWait en op elk moment en om welke reden dan ook, zonder kennisgeving aan u.

Netwerktoegang en apparaten:

U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van de toegang tot het datanetwerk die nodig is om de diensten te gebruiken. De tarieven en vergoedingen voor gegevens en berichten van uw mobiele netwerk kunnen van toepassing zijn als u de diensten opent of gebruikt vanaf een draadloos apparaat en u bent verantwoordelijk voor dergelijke tarieven en vergoedingen. U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen en bijwerken van compatibele hardware of apparaten die nodig zijn voor toegang tot en gebruik van de diensten en toepassingen en eventuele updates daarvan. YtheWait garandeert niet dat de diensten of een deel daarvan op een bepaalde hardware of apparaten zullen werken. Bovendien kunnen de diensten onderhevig zijn aan storingen en vertragingen die inherent zijn aan het gebruik van internet en elektronische communicatie.

4. Betalingen

U begrijpt dat het gebruik van diensten u kosten in rekening kan brengen voor de services of goederen die u van een externe leverancier ontvangt ("kosten"). Nadat u diensten of goederen heeft ontvangen die zijn verkregen door uw gebruik van de diensten, zal YtheWait uw betaling van de toepasselijke kosten namens de externe aanbieder faciliteren, als de beperkte incassobureau van deze externe aanbieder. Betaling van de kosten op een dergelijke manier wordt beschouwd als betaling die rechtstreeks door u aan de externe leverancier is gedaan. De kosten zijn inclusief de toepasselijke belastingen, indien wettelijk vereist. Door u betaalde kosten zijn definitief en niet-restitueerbaar, tenzij anders bepaald door YtheWait. U behoudt het recht om lagere kosten aan te vragen bij een externe leverancier voor diensten of goederen die u van een dergelijke externe leverancier hebt ontvangen op het moment dat u dergelijke services of goederen ontvangt. YtheWait zal dien overeenkomstig reageren op elk verzoek van een externe leverancier om de kosten voor een bepaalde dienst of goed te wijzigen.

Alle kosten zijn onmiddellijk verschuldigd en de betaling zal worden gefaciliteerd door YtheWait met behulp van de gewenste betalingsmethode die is aangegeven in uw account, waarna YtheWait u per e-mail een ontvangstbewijs zal sturen. Als wordt vastgesteld dat uw primaire betalingsmethode voor uw account is verlopen, ongeldig is of anderszins niet in rekening kan worden gebracht, gaat u ermee akkoord dat YtheWait, als de beperkte incassobureau van de externe leverancier, een secundaire betalingsmethode in uw account gebruikt, indien beschikbaar.

Wat betreft u en YtheWait, YtheWait behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht op elk moment kosten voor alle of alle diensten of goederen die zijn verkregen door het gebruik van de diensten vast te stellen, te verwijderen en / of te herzien. YtheWait kan van tijd tot tijd bepaalde gebruikers voorzien van promotionele aanbiedingen en kortingen die kunnen leiden tot verschillende bedragen die in rekening worden gebracht voor dezelfde of soortgelijke diensten of goederen die zijn verkregen door het gebruik van de diensten, en u gaat ermee akkoord dat dergelijke promotionele aanbiedingen en kortingen, tenzij deze ook voor u beschikbaar zijn, zullen deze geen invloed hebben op uw gebruik van de diensten of de op u toegepaste kosten. U kunt ervoor kiezen om uw verzoek om diensten of goederen van een externe leverancier te annuleren op elk moment voorafgaand aan de aankomst van een dergelijke externe leverancier, in welk geval de annuleringskosten in rekening worden gebracht.

Voor meer duidelijkheid, betaling door klanten voor producten, goederen en / of diensten wordt ontvangen op de rekeningen van YtheWait via een elektronisch geld instelling en worden momenteel verwerkt door Y the Wait Financial Services Ltd., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht en bestaand onder de wetten van Canada, gevestigd te 9322 Jasper Avenue, Edmonton, Alberta, Canada T5H 3T5. Instellingen voor elektronisch geld zijn bevoegd om gereguleerde betalingsdiensten aan te bieden in alle jurisdicties en gebieden waarin YtheWait en haar gelieerde ondernemingen actief zijn en voldoen aan de huidige wetgeving die van toepassing is op betalingsdiensten voor platforms zoals YtheWait en gelieerde ondernemingen. Er kunnen grensoverschrijdende toeslagen van toepassing zijn. Als u vragen heeft over de betalingsgateway die wordt gebruikt door YtheWait en zijn partners, kunt u deze stellen door contact op te nemen met ons klantenserviceteam via de middelen die tot uw beschikking staan via het YtheWait Platform.

Deze betalingsstructuur is bedoeld om de externe leverancier volledig te vergoeden voor de geleverde diensten of goederen. YtheWait wijst geen enkel deel van uw betaling aan als fooi of fooi aan de externe leverancier. Elke vertegenwoordiging door YtheWait (op de website van YtheWait, in de applicatie of in het marketingmateriaal van YtheWait) dat het geven van fooien "vrijwillig", "niet vereist" en / of "inbegrepen" is in de betalingen die u doet voor geleverde diensten of goederen is niet bedoeld om te suggereren dat YtheWait extra bedragen, buiten de hierboven beschreven, aan de externe leverancier verstrekt. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat, hoewel u vrij bent om een ​​extra betaling te doen als dank aan een externe leverancier die u diensten of goederen levert die via de diensten zijn verkregen, u hiertoe niet verplicht bent. Fooien zijn vrijwillig. Nadat u diensten of goederen heeft ontvangen die via de diensten zijn verkregen, heeft u de mogelijkheid om uw ervaring te beoordelen en aanvullende feedback over uw externe leverancier te geven

5. Vrijwaringen; Beperking van aansprakelijkheid; Vergoeding
DISCLAIMER

DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD "ZOALS HET IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR". YTHEWAIT WIJST ALLE VERTEGENWOORDIGINGEN EN GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, AF DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DEZE VOORWAARDEN ZIJN VERMELD, MET INBEGRIP VAN DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK.

DAARNAAST GEEFT YTHEWAIT GEEN VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF GARANTIE BETREFFENDE DE BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID, KWALITEIT, GESCHIKTHEID OF BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENSTEN OF ENIGE DIENSTEN OF GOEDEREN DIE WORDEN GEVRAAGD DOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, OF DAT DE DIENSTEN ZULLEN WORDEN TOEGESTAAN . YTHEWAIT GEEFT GEEN GARANTIE VOOR DE KWALITEIT, GESCHIKTHEID, VEILIGHEID OF BEVOEGDHEID VAN AANBIEDERS VAN DERDEN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET VOLLEDIGE RISICO DAT VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EN ELKE DIENST OF GOED GEVRAAGD IN VERBINDING DAAROM, UITSLUITEND BIJ U BLIJFT, VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

YTHEWAIT IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECT, INCIDENTEEL, SPECIAAL, VOORBEELD, PUNITIEF. OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN VERLOREN WINST, VERLOREN GEGEVENS, PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN IN VERBAND MET, OF ANDERSZINS GEVOLG VAN ENIG GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, ZELFS ALS YTHEWAIT IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. YTHEWAIT IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE, AANSPRAKELIJKHEID OF VERLIES DIE VOORTVLOEIT UIT: (i) UW GEBRUIK VAN OF VERTROUWEN OP DE DIENSTEN OF UW ONMOGELIJKHEID TOT TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE DIENSTEN; OF (ii) ENIGE TRANSACTIE OF RELATIE TUSSEN U EN ENIGE AANBIEDER VAN DERDEN, ZELFS ALS YTHEWAIT IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. YTHEWAIT IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERTRAGING OF STORING IN PRESTATIES ALS GEVOLG VAN OORZAKEN NA DE REDELIJKE CONTROLE VAN YTHEWAIT. IN GEEN GEVAL ZAL UW TOTALE AANSPRAKELIJKHEID AAN U IN VERBAND MET DE DIENSTEN VOOR ALLE SCHADE, VERLIES EN OORZAKEN VAN HANDELINGEN MEER DAN DRIE HONDERD EURO (€ 300) OVERSCHRIJDEN.

DE DIENSTEN VAN YTHEWAIT KUNNEN DOOR U WORDEN GEBRUIKT OM GOEDEREN OF LOGISTIEKE DIENSTEN AAN TE VRAGEN EN TE PLANNEN MET AANBIEDERS VAN DERDEN, MAAR U GAAT ERMEE AKKOORD DAT YTHEWAIT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID NAAR U HEEFT GERELATEERD AAN ENIGE GOEDEREN OF LOGISTIEKE DIENSTEN DIE AAN U WORDEN VERSTREKT DOOR EEN DERDE PARTIJ, ANDERS DAN UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE VOORWAARDEN.

DE BEPERKINGEN EN DISCLAIMER IN DE SECTIE 5 DOEN GEEN BEPERKING, AANSPRAKELIJKHEID OF WIJZIGING VAN UW RECHTEN ALS CONSUMENT DIE NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN ONDER TOEPASSELIJK RECHT.

Vergoeding

U stemt ermee in om YtheWait en haar functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te vrijwaren en te vrijwaren van alle claims, eisen, verliezen, aansprakelijkheden en kosten (inclusief advocaatkosten) die voortvloeien uit of in verband met: (i) uw gebruik van de diensten, services of goederen die zijn verkregen door uw gebruik van de diensten; (ii) uw schending of schending van één van deze voorwaarden; (iii) het gebruik van uw gebruikersinhoud door YtheWait; of (iv) uw schending van de rechten van een derde partij, inclusief externe leveranciers.

6. Toepasselijk recht; Arbitrage

Tenzij anders bepaald in deze voorwaarden, worden deze voorwaarden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, met uitsluiting van de regels inzake wetsconflicten. Het Weens Koopverdrag van 1980 (CISG) is niet van toepassing. Elk geschil, conflict, claim of controverse die voortvloeit uit of algemeen verband houdt met of verband houdt met de diensten of deze voorwaarden, inclusief die met betrekking tot de geldigheid, de constructie of de afdwingbaarheid ervan (elk "geschil") wordt eerst verplicht onderworpen aan bemiddeling procedure onder de Mediation Rules van de Internationale Kamer van Koophandel ("ICC Mediation Rules"). Als een dergelijk geschil niet binnen zestig (60) dagen nadat een bemiddelingsverzoek is ingediend onder dergelijke ICC-bemiddelingsregels niet is beslecht, kan naar dat geschil worden verwezen en zal het uitsluitend en definitief worden opgelost door arbitrage onder de arbitrageregels van de Internationale Kamer van Koophandel ("ICC Arbitration Rules"). De bepalingen van de ICC Rules 'Emergency Arbitrator zijn uitgesloten. Het geschil wordt beslecht door één (1) arbiter die wordt aangesteld in overeenstemming met de ICC-regels. De plaats van zowel bemiddeling als arbitrage is Amsterdam, Nederland, onverminderd de rechten die u mogelijk heeft op grond van artikel 18 van de Brussel I bis-verordening (PB EU 2012 L351 / 1) en / of artikel 6: 236n van de Nederlandse burgerlijke stand Code. De taal van de bemiddeling en / of arbitrage is Engels, tenzij u geen Engels spreekt, in welk geval de bemiddeling en / of arbitrage wordt gevoerd in zowel het Engels als uw moedertaal. Het bestaan ​​en de inhoud van de bemiddelings- en arbitrageprocedures, met inbegrip van door de partijen ingediende documenten en instructies, correspondentie van en aan de Internationale Kamer van Koophandel, correspondentie van de bemiddelaar en correspondentie, bevelen en uitspraken van de enige arbiter, blijven strikt vertrouwelijk en wordt niet aan derden bekendgemaakt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere partij, tenzij: (i) de openbaarmaking aan de derde redelijkerwijs vereist is in het kader van het voeren van de bemiddelings- of arbitrageprocedure; en (ii) de derde ermee instemt onvoorwaardelijk schriftelijk om gebonden te zijn aan de hierin bepaalde geheimhoudingsplicht.

7. Overige bepalingens
Claims wegens inbreuk op het auteursrecht:

Claims wegens inbreuk op het auteursrecht moeten worden gericht aan de aangewezen agent van YtheWait. Bezoek de webpagina van YtheWait op https://www.ythewait.com/legal voor het aangegeven adres en aanvullende informatie.

Melding:

YtheWait kan dit melden door middel van een algemene kennisgeving over de diensten, elektronische post naar uw e-mailadres in uw account of door schriftelijke communicatie die naar uw adres wordt gestuurd zoals uiteengezet in uw account. U kunt YtheWait op de hoogte stellen door schriftelijke communicatie naar het adres van YtheWait op Rivium 4th Street 3 2909 LJ Capelle aan den IJssel, Nederland.

Algemeen:

U mag deze voorwaarden niet geheel of gedeeltelijk toewijzen of overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YtheWait. U geeft YtheWait uw toestemming om deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk toe te wijzen of over te dragen, inclusief aan: (i) een dochteronderneming of gelieerde onderneming; (ii) een verwerver van YtheWait's eigen vermogen, bedrijf of activa; of (iii) een opvolger door fusie. Er bestaat geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie tussen u, YtheWait of een externe leverancier als gevolg van het contract tussen u en YtheWait of het gebruik van de diensten.

Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt een dergelijke bepaling of deel daarvan in zoverre geacht geen deel uit te maken van deze voorwaarden maar de wettigheid, geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bepalingen in deze voorwaarden wordt niet beïnvloed. In dat geval zullen de partijen de illegale, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling of een deel daarvan vervangen door een bepaling of een deel daarvan dat legaal, geldig en afdwingbaar is en dat, voor zover mogelijk, een soortgelijk effect heeft als de illegale, ongeldige of onuitvoerbare bepaling of een deel daarvan, gezien de inhoud en het doel van deze voorwaarden. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst en het begrip van de partijen met betrekking tot het onderwerp ervan en vervangt en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten of toezeggingen met betrekking tot dit onderwerp. Deze voorwaarden zijn in verschillende talen geschreven en alle versies hebben dezelfde geldigheid. Als er een conflict of inconsistentie is tussen de versies, is de Engelse versie de huidige en leidende versie. In deze voorwaarden betekenen de woorden "inclusief" en "inclusief" "inclusief" maar niet beperkt tot."

Juridisch

Gebruiksvoorwaarden van de V.S.

Geldig vanaf: 1 oktober 2019

Laatst bijgewerkt: 27 januari 2020

Versie 1.1

1. Contractuele relatie

Deze Gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") regelen uw toegang tot of gebruik vanuit Nederland de Verenigde Staten en hun territoria en bezittingen van de applicaties, websites, inhoud, producten en diensten (de "Diensten", zoals hieronder vollediger gedefinieerd in Sectie 3) beschikbaar gesteld in de Verenigde Staten en zijn territoria en bezittingen door Y the Wait, Inc. en zijn ouders, dochterondernemingen, vertegenwoordigers, gelieerde ondernemingen, officieren en directeuren (gezamenlijk "YTW" genoemd). LEES DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR, ZE ZIJN EEN JURIDISCHE OVEREENKOMST TUSSEN U EN YTW. In deze voorwaarden betekenen de woorden "inclusief" en "inclusief" "inclusief, maar niet beperkt tot".

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Services, bevestigt u dat u akkoord gaat met deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u de Services niet openen of gebruiken. Deze voorwaarden vervangen uitdrukkelijk eerdere overeenkomsten of regelingen met u. YTW kan deze Voorwaarden of Services met betrekking tot u onmiddellijk beëindigen, of in het algemeen op elk moment en om welke reden dan ook het aanbieden of weigeren van toegang tot de Services of een deel daarvan beëindigen.

BELANGRIJK: GELIEVE DE ARBITRAGEOVEREENKOMST DIE HIERONDER IS VASTGESTELD, ZORGVULDIG TE BEKIJKEN, aangezien het u zal vereisen om geschillen met YTW op individuele basis op te lossen via definitieve en bindende arbitrage. DOOR DEZE OVEREENKOMST AAN TE GAAN, ERKENT U UITDRUKKELIJK DAT U ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST HEEFT GELEZEN EN BEGREPEN EN TIJD HEBT GENOEMD OM DE GEVOLGEN VAN DEZE BELANGRIJKE BESLISSING TE OVERWEGEN.

Er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde Services, zoals het beleid voor een bepaald evenement, programma, activiteit of promotie, en dergelijke aanvullende voorwaarden zullen aan u worden bekendgemaakt in afzonderlijke regiospecifieke onthullingen (bijvoorbeeld een bepaalde webpagina van de stad op ythewait.com) of in verband met de toepasselijke Dienst (en). Aanvullende voorwaarden zijn een aanvulling op, en worden beschouwd als onderdeel van, de Voorwaarden ten behoeve van de toepasselijke Dienst (en). Aanvullende voorwaarden hebben voorrang op deze Voorwaarden in geval van een conflict met betrekking tot de toepasselijke Diensten.

YTW kan de voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen worden van kracht nadat YTW dergelijke bijgewerkte Voorwaarden op deze locatie of in het gewijzigde beleid of de aanvullende voorwaarden op de toepasselijke Dienst (en) heeft gepost. Uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Services na een dergelijke plaatsing bevestigt uw toestemming om gebonden te zijn aan de Voorwaarden, zoals gewijzigd. Als YTW deze voorwaarden wijzigt na de datum waarop u voor het eerst akkoord ging met de voorwaarden (of met eventuele latere wijzigingen van deze voorwaarden), kunt u een dergelijke wijziging afwijzen door YTW schriftelijk op de hoogte te stellen van een dergelijke afwijzing binnen 30 dagen nadat de wijziging van kracht werd, zoals aangegeven in de "Ingangsdatum" hierboven. Deze schriftelijke kennisgeving moet worden verstrekt (a) per post of met de hand bij onze geregistreerde agent voor onderhoud van het proces, c / o Y The Wait, Inc. (de naam en huidige contactgegevens van de geregistreerde agent in elke staat zijn online beschikbaar hier), of (b) per e-mail vanaf het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld aan: [email protected] Om effectief te zijn, moet de kennisgeving uw volledige naam bevatten en duidelijk aangeven dat u van plan bent wijzigingen in deze voorwaarden af ​​te wijzen. Door wijzigingen af ​​te wijzen, gaat u ermee akkoord dat u gebonden blijft aan de bepalingen van deze voorwaarden vanaf de datum dat u voor het eerst akkoord ging met de voorwaarden (of met eventuele latere wijzigingen aan deze voorwaarden).

Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie door YTW in verband met de Services wordt beschreven in de Privacyverklaring van YTW op www.ythewait.com/privacy-policy.

2. Arbitrageovereenkomst
Door akkoord te gaan met de voorwaarden, gaat u ermee akkoord dat u elke claim die u mogelijk heeft op YTW op individuele basis in arbitrage, zoals uiteengezet in deze arbitrageovereenkomst, moet oplossen. Dit belet u om enige klasse-, collectieve of representatieve actie tegen YTW te ondernemen, en ook te voorkomen dat u deelneemt aan of verlichting krijgt onder enige huidige of toekomstige klasse-, collectieve, geconsolideerde of representatieve actie tegen YTW door iemand anders.

Overeenkomst tot bindende arbitrage tussen u en YTW.

U en YTW komen overeen dat elk geschil, elke claim of controverse die voortvloeit uit of verband houdt met (a) deze voorwaarden of het bestaan, de schending, beëindiging, handhaving, interpretatie of geldigheid daarvan, of (b) uw toegang tot of gebruik van de Services op elk moment, zowel voor als na de datum waarop u akkoord ging met de voorwaarden, zal worden beslecht door bindende arbitrage tussen u en YTW, en niet door een rechtbank.

U erkent en gaat ermee akkoord dat u en YTW elk afstand doen van het recht op een juryrechtspraak of om als eiser of klassenlid deel te nemen aan een vermeende class action of representatieve procedure. Tenzij zowel u als YTW schriftelijk anders overeenkomen, zal enige arbitrage alleen worden uitgevoerd op individuele basis en niet in een klasse-, collectieve, geconsolideerde of representatieve procedure. U en YTW behouden echter elk het recht om een ​​individuele vordering in te stellen bij de rechtbank voor geringe vorderingen en het recht om voorlopige of andere billijke verlichting te zoeken bij een bevoegde rechtbank om de daadwerkelijke of dreigende inbreuk, verduistering of schending van de auteursrechten van een partij te voorkomen, handelsmerken, handelsgeheimen, patenten of andere intellectuele eigendomsrechten.

Regels en toepasselijk recht:

De arbitrage wordt beheerd door de American Arbitration Association ("AAA") in overeenstemming met de AAA-regels voor consumentenarbitrage en de aanvullende procedures voor consumentgerelateerde geschillen (de "AAA-regels") die van kracht zijn, behalve zoals gewijzigd door deze arbitrageovereenkomst. De AAA-regels zijn beschikbaar op www.adr.org of door de AAA te bellen op 1-800-778-7879.

De partijen komen overeen dat de arbiter ("arbiter"), en niet een federale, staats- of lokale rechtbank of instantie, de exclusieve bevoegdheid heeft om geschillen met betrekking tot de interpretatie, toepasselijkheid, uitvoerbaarheid of vorming van deze arbitrageovereenkomst, met inbegrip van beweren dat alle of een deel van deze overeenkomst arbitrage nietig of vernietigbaar is. De arbiter is ook verantwoordelijk voor het bepalen van alle arbitragekwesties met betrekking tot drempels, inclusief kwesties met betrekking tot de vraag of de voorwaarden gewetenloos of illusoir zijn en enige verdediging tegen arbitrage, inclusief afstandsverklaring, vertraging, laches of uitsluiting.

Niettegenstaande enige rechtskeuze of andere bepaling in de Voorwaarden, komen en erkennen de partijen dat deze Arbitrageovereenkomst een transactie bewijst waarbij handel tussen staten betrokken is en dat de Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. § 1 en volgende. ("FAA"), regelt de interpretatie, handhaving en procedures overeenkomstig. Het is de bedoeling van de partijen dat de FAA- en AAA-regels alle staatswetten voorrang zullen geven voor zover toegestaan ​​door de wet. Als blijkt dat de FAA- en AAA-regels niet van toepassing zijn op enig probleem dat zich voordoet onder deze arbitrageovereenkomst of de handhaving ervan, dan wordt dat probleem opgelost volgens de wetten van de staat Nevada.

Werkwijze:

Een partij die arbitrage wil starten, moet de andere partij een schriftelijk verzoek tot arbitrage verstrekken zoals gespecificeerd in de AAA-regels. (De AAA biedt een formulier Vraag naar arbitrage - Arbitrageregels voor consumenten op www.adr.org of door de AAA te bellen op 1-800-778-7879). De arbiter zal ofwel (1) een gepensioneerde rechter zijn of (2) een advocaat die specifiek bevoegd is om de wet uit te oefenen in de staat Nevada en zal door de partijen worden geselecteerd uit de lijst van arbiters van consumentengeschillen. Als de partijen niet binnen zeven (7) dagen na levering van de vraag naar arbitrage overeenstemming kunnen bereiken over een arbiter, dan benoemt de AAA de arbiter overeenkomstig de AAA-regels.

Locatie en procedure:

Tenzij u en YTW anderszins overeenkomen, wordt de arbitrage uitgevoerd in de provincie waar u woont. Als uw claim niet meer dan $ 10.000 bedraagt, wordt de arbitrage uitsluitend uitgevoerd op basis van documenten die u en YTW aan de arbiter hebben voorgelegd, tenzij u een hoorzitting aanvraagt ​​of de arbiter bepaalt dat een hoorzitting noodzakelijk is. Als uw claim meer dan $ 10.000 bedraagt, wordt uw recht op een hoorzitting bepaald door de AAA-regels Onder voorbehoud van de AAA-regels heeft de arbiter de discretie om een ​​redelijke uitwisseling van informatie door de partijen te leiden, in overeenstemming met het versnelde karakter van de arbitrage

Beslissing van de arbiter:

De arbiter zal een uitspraak doen binnen het tijdsbestek dat is gespecificeerd in de AAA-regels. Het oordeel over de arbitrage-uitspraak kan worden ingediend bij elk gerecht dat daartoe bevoegd is. De arbiter mag alleen declaratoire of voorlopige maatregelen toekennen ten gunste van de eiser en alleen voor zover nodig om te voorzien in een rechtvaardiging die wordt gerechtvaardigd door de individuele claim van de eiser. De beslissing van een arbiter is definitief en bindend voor alle partijen. De beslissing en het oordeel van een arbiter daarover heeft geen precedentiaal of collateral estoppel effect. Als u prevaleert in arbitrage, heeft u recht op een vergoeding van advocatenhonoraria en kosten, voor zover voorzien in de toepasselijke wetgeving.

Vergoedingen:

Uw verantwoordelijkheid voor het betalen van eventuele AAA-indienings-, administratieve en arbitragekosten is uitsluitend zoals uiteengezet in de AAA-regels.

Veranderingen:

Niettegenstaande de bepalingen in Sectie 1 hierboven, met betrekking tot toestemming om gebonden te zijn aan wijzigingen van deze Voorwaarden, mag YTW, als YTW deze Arbitrageovereenkomst wijzigt na de datum waarop u voor het eerst akkoord ging met de Voorwaarden (of met eventuele latere wijzigingen in de Voorwaarden), dergelijke wijziging door YTW schriftelijk op de hoogte te stellen van een dergelijke afwijzing binnen 30 dagen na de datum waarop een dergelijke wijziging van kracht werd, zoals aangegeven in de "Ingangsdatum" hierboven. Deze schriftelijke kennisgeving moet worden verstrekt (a) per post of met de hand bij onze geregistreerde agent voor onderhoud van het proces, c / o Y The Wait, Inc. (de naam en huidige contactgegevens van de geregistreerde agent in elke staat zijn online beschikbaar hier), of (b) per e-mail vanaf het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld aan: [email protected] Om effectief te zijn, moet de kennisgeving uw volledige naam bevatten en duidelijk aangeven dat u van plan bent wijzigingen in deze arbitrageovereenkomst af te wijzen. Door wijzigingen af ​​te wijzen, gaat u ermee akkoord dat u elk geschil tussen u en YTW zal arbitreren in overeenstemming met de bepalingen van deze arbitrageovereenkomst vanaf de datum dat u voor het eerst akkoord ging met de voorwaarden (of met eventuele latere wijzigingen in de voorwaarden).

Scheidbaarheid en overleving:

Als een deel van deze arbitrageovereenkomst om welke reden dan ook niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, (1) wordt de niet-afdwingbare of onwettige bepaling van deze voorwaarden gescheiden; (2) het verbreken van de niet-afdwingbare of onwettige bepaling heeft geen enkele invloed op de rest van de arbitrageovereenkomst of het vermogen van de partijen om arbitrage van eventuele resterende vorderingen op individuele basis op grond van de arbitrageovereenkomst af te dwingen; en (3) voor zover enige claims daarom op een klasse-, collectieve, geconsolideerde of representatieve basis moeten plaatsvinden, moeten dergelijke claims worden behandeld in een burgerlijke rechtbank met bevoegde jurisdictie en niet in arbitrage, en de partijen komen overeen dat geschillen over die vorderingen worden opgeschort in afwachting van de uitkomst van individuele verzoeken tot arbitrage.

3. De diensten

De Services omvatten mobiele applicaties en gerelateerde services (elk een "Applicatie"), waarmee gebruikers logistieke en / of bezorgservices kunnen regelen en plannen en / of bepaalde goederen kunnen kopen, ook met externe leveranciers van dergelijke services en goederen onder overeenkomst. met YTW of bepaalde gelieerde ondernemingen van YTW ("Externe leveranciers"). In bepaalde gevallen kunnen de Services ook een optie bevatten om logistieke en / of bezorgservices te ontvangen tegen een vooraf vastgestelde prijs, onder voorbehoud van aanvaarding door de respectieve Externe Providers. Tenzij anders overeengekomen door YTW in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met u, worden de Services uitsluitend ter beschikking gesteld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

U ERKENT DAT UW VERMOGEN OM LOGISTIEK EN / OF LEVERINGSDIENSTEN TE VERKRIJGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN YTW NIET TOT STAND KOMT ALS LEVERANCIER VAN LOGISTIEK OF LEVERINGSDIENSTEN.

Licentie:

Onder voorbehoud van uw naleving van deze voorwaarden, verleent YTW u een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, herroepbare, niet-overdraagbare licentie voor: (i) toegang tot en gebruik van de applicaties op uw persoonlijke apparaat uitsluitend in verband met uw gebruik van de Diensten; en (ii) toegang te krijgen tot en gebruik te maken van inhoud, informatie en aanverwant materiaal dat via de Services beschikbaar kan worden gesteld, in elk geval uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan YTW en de licentiegevers van YTW.

Beperkingen:

U mag niet: (i) copyright-, handelsmerk- of andere eigendomskennisgevingen van enig deel van de Services verwijderen; (ii) de Services reproduceren, wijzigen, voorbereiden op basis van, verspreiden, licentiëren, leasen, verkopen, doorverkopen, overdragen, openbaar weergeven, openbaar uitvoeren, verzenden, streamen, uitzenden of anderszins exploiteren, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door YTW; (iii) de Services te decompileren, reverse-engineeren of demonteren, behalve zoals toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving; (iv) een koppeling naar, een mirror of frame van een deel van de Services; (v) programma's of scripts veroorzaken of starten met als doel het schrapen, indexeren, onderzoeken of anderszins datamining van enig deel van de Services of het onnodig belasten of belemmeren van de werking en / of functionaliteit van enig aspect van de Services; of (vi) proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot of enig aspect van de Services of de gerelateerde systemen of netwerken te belemmeren.

Levering van de diensten:

U erkent dat delen van de Services beschikbaar kunnen worden gesteld onder de verschillende merken van YTW of dat u om logistieke opties vraagt. U erkent ook dat de Services onder dergelijke merken beschikbaar kunnen worden gesteld of opties aanvragen door of in verband met: (i) bepaalde dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen van YTW; of (ii) onafhankelijke externe leveranciers.

Services en inhoud van derden:

De Services kunnen beschikbaar worden gesteld of worden geopend in verband met services en inhoud van derden (inclusief advertenties) waarover YTW geen controle heeft. U erkent dat er verschillende gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van toepassing kunnen zijn op uw gebruik van dergelijke diensten en inhoud van derden. YTW onderschrijft dergelijke diensten en inhoud van derden niet en in geen geval zal YTW verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor producten of diensten van dergelijke externe leveranciers. Bovendien zullen Apple Inc., Google, Inc., Microsoft Corporation of BlackBerry Limited een derde begunstigde van dit contract zijn als u toegang krijgt tot de Services met Toepassingen ontwikkeld voor Apple iOS, Android, Microsoft Windows of Blackberry-aangedreven mobiele apparaten, respectievelijk. Deze externe begunstigden zijn geen partij bij dit contract en zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de levering of ondersteuning van de Services. Uw toegang tot de Services via deze apparaten is onderworpen aan de voorwaarden die zijn uiteengezet in de toepasselijke servicevoorwaarden van de derde begunstigde.

Eigendom:

De Services en alle rechten daarin zijn en blijven eigendom van YTW of eigendom van de licentiegevers van YTW. Noch deze Voorwaarden, noch uw gebruik van de Services geven of verlenen u rechten: (i) in of gerelateerd aan de Services, behalve de beperkte licentie die hierboven is verleend; of (ii) om de bedrijfsnamen, logo's, product- en servicenamen, handelsmerken of servicemerken van YTW of die van YTW's licentiegevers op enigerlei wijze te gebruiken of ernaar te verwijzen.

4. toegang tot en gebruik van de diensten
Gebruikersaccounts:

Om de meeste aspecten van de Services te gebruiken, moet u zich registreren voor en een actief persoonlijk gebruikersservices-account ("Account") onderhouden. U moet ten minste 18 jaar oud zijn, of de wettelijke meerderjarigheid in uw rechtsgebied (indien anders dan 18), om een ​​account te verkrijgen, tenzij een specifieke service anders toestaat. Accountregistratie vereist dat u bepaalde persoonlijke informatie aan YTW verstrekt, zoals uw naam, adres, mobiele telefoonnummer en leeftijd, evenals ten minste één geldige betaalmethode die door YTW wordt ondersteund. U stemt ermee in om nauwkeurige, volledige en up-to-date informatie in uw account bij te houden. Als u geen nauwkeurige, volledige en up-to-date accountgegevens bijhoudt, inclusief het hebben van een ongeldige of verlopen betalingsmethode in uw bestand, kan dit ertoe leiden dat u de Services niet kunt openen of gebruiken. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account en u stemt ermee in de veiligheid en geheimhouding van de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw account te allen tijde te handhaven. Tenzij schriftelijk anders is toegestaan ​​door YTW, mag u slechts over één Account beschikken.

Gebruikersvereisten en gedrag:

De service is niet beschikbaar voor gebruik door personen onder de 18 jaar. U mag derden geen toestemming geven om uw account te gebruiken en u mag personen onder de 18 jaar niet toestaan ​​om logistieke diensten van externe leveranciers te ontvangen, tenzij zij vergezeld gaan van u. U mag uw account niet toewijzen of anderszins overdragen aan een andere persoon of entiteit. U stemt ermee in om alle toepasselijke wetten na te leven bij toegang tot of gebruik van de Services, en u mag de Services alleen openen of gebruiken voor legale doeleinden (bijvoorbeeld geen transport van onwettige of gevaarlijke materialen). U mag bij uw toegang tot of gebruik van de Services geen overlast, ergernis, ongemak of materiële schade veroorzaken, hetzij aan de Externe leverancier of aan een andere partij. In bepaalde gevallen wordt u mogelijk gevraagd om een ​​identiteitsbewijs of een andere methode van identiteitsverificatie te verstrekken voor toegang tot of gebruik van de Services, en gaat u ermee akkoord dat u de toegang tot of het gebruik van de Services wordt geweigerd als u weigert een identiteitsbewijs of andere methode van identiteitsverificatie.

Tekstberichten en telefoongesprekken:

U stemt ermee in dat YTW contact met u kan opnemen via telefoon of sms-berichten (inclusief via een automatisch telefoonkiesysteem) op elk van de telefoonnummers die door u of namens u zijn verstrekt in verband met een YTW-account, ook voor marketingdoeleinden. U begrijpt dat u deze toestemming niet hoeft te geven als voorwaarde voor het kopen van onroerend goed, goederen of diensten. U begrijpt ook dat u zich op elk moment kunt afmelden voor het ontvangen van sms-berichten door contact op te nemen met help.ythewait.com. Als u er niet voor kiest om u af te melden, kan YTW contact met u opnemen zoals uiteengezet in de privacyverklaring voor gebruikers, te vinden op www.ythewait.com/legal/privacy

Door gebruiker verstrekte inhoud:

YTW kan, naar eigen goeddunken van YTW, u van tijd tot tijd toestaan ​​om YTW in te dienen, uploaden, publiceren of anderszins beschikbaar te stellen via de tekstuele, audio- en / of visuele inhoud en informatie van de Services, inclusief commentaar en feedback met betrekking tot de Services, het initiëren van ondersteuningsverzoeken en het indienen van inzendingen voor wedstrijden en promoties ("Gebruikersinhoud"). Alle door u verstrekte gebruikersinhoud blijft uw eigendom.

Door echter Gebruikersinhoud aan YTW te verstrekken, verleent u YTW een wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, overdraagbare, royaltyvrije licentie, met het recht om een ​​sublicentie te verlenen voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, creëren van afgeleide werken van, verspreiden, openbaar weergeven, openbaar dergelijke Gebruikersinhoud uitvoeren en anderszins exploiteren in alle formaten en distributiekanalen die nu bekend zijn of hierna zijn bedacht (inclusief in verband met de Diensten en YTW's activiteiten en op sites en diensten van derden), zonder verdere kennisgeving aan of toestemming van u , en zonder de vereiste betaling aan u of een andere persoon of entiteit.

U verklaart en garandeert dat: (i) u de enige en exclusieve eigenaar bent van alle Gebruikersinhoud of dat u alle rechten, licenties, toestemmingen en releases hebt die nodig zijn om YTW de licentie voor de Gebruikersinhoud te verlenen zoals hierboven uiteengezet; en (ii) noch de Gebruikersinhoud, noch uw inzending, upload, publicatie of anderszins beschikbaar stellen van dergelijke Gebruikersinhoud, noch YTW's gebruik van de Gebruikersinhoud zoals hierin toegestaan, zal inbreuk maken op, misbruik maken van of inbreuk maken op de intellectuele eigendom of eigendomsrechten van een derde partij, of rechten van publiciteit of privacy, of resulteren in schending van enige toepasselijke wet- of regelgeving.

U stemt ermee in geen Gebruikersinhoud te verstrekken die lasterlijk, smadelijk, hatelijk, gewelddadig, obsceen, pornografisch, onwettig of anderszins aanstootgevend is, zoals door YTW naar eigen goeddunken bepaald, ongeacht of dergelijk materiaal al dan niet wettelijk beschermd is. YTW kan, maar is niet verplicht, om Gebruikersinhoud naar eigen goeddunken en op elk moment en om welke reden dan ook, zonder kennisgeving aan u, te beoordelen, te controleren of te verwijderen.

Netwerktoegang en apparaten:

U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van de toegang tot het datanetwerk die nodig is om de Services te gebruiken. De data- en berichtentarieven en -kosten van uw mobiele netwerk kunnen van toepassing zijn als u de Services opent of gebruikt vanaf uw apparaat. U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen en bijwerken van compatibele hardware of apparaten die nodig zijn voor toegang tot en gebruik van de Services en Toepassingen en eventuele updates daarvan. YTW garandeert niet dat de Services of een deel daarvan op een bepaalde hardware of apparaten zullen werken. Bovendien kunnen de Services onderhevig zijn aan storingen en vertragingen die inherent zijn aan het gebruik van internet en elektronische communicatie.

5. Betaling

U begrijpt dat het gebruik van de Services kan leiden tot kosten voor de services of goederen die u ontvangt ("Kosten"). YTW ontvangt en / of maakt uw betaling mogelijk van de toepasselijke kosten voor diensten of goederen die zijn verkregen door uw gebruik van de diensten. De kosten zijn inclusief de toepasselijke belastingen, indien wettelijk vereist. De kosten kunnen andere toepasselijke kosten en / of toeslagen omvatten.

Voor meer duidelijkheid: betaling door klanten voor producten, goederen en / of diensten wordt ontvangen op de rekeningen van YTW via een elektronischgeldinstelling en wordt momenteel verwerkt door een gelieerde onderneming, Y the Wait Financial Services Ltd., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht en bestaand onder de wetten van Canada, gevestigd te 9322 Jasper Avenue, Edmonton, Alberta, Canada T5H 3T5. Instellingen voor elektronisch geld zijn bevoegd om gereguleerde betalingsdiensten aan te bieden in alle jurisdicties en gebieden waarin YTW en haar gelieerde ondernemingen actief zijn en voldoen aan de huidige wetgeving die van toepassing is op betalingsdiensten voor platforms zoals YTW en gelieerde ondernemingen. Er kunnen grensoverschrijdende toeslagen van toepassing zijn. Als u vragen heeft over de betalingsgateway die wordt gebruikt door YTW en zijn partners, kunt u deze stellen door contact op te nemen met ons klantenserviceteam via de middelen die tot uw beschikking staan ​​via het YTW Platform.

Alle kosten en betalingen worden door YTW mogelijk gemaakt via de gewenste betalingsmethode die is aangegeven in uw account, waarna u per e-mail een ontvangstbewijs ontvangt. Als wordt vastgesteld dat uw primaire betaalmethode voor uw account is verlopen, ongeldig is of anderszins niet in rekening kan worden gebracht, gaat u ermee akkoord dat YTW een secundaire betaalmethode in uw account mag gebruiken, indien beschikbaar. Door u betaalde kosten zijn definitief en niet-restitueerbaar, tenzij anders bepaald door YTW.

Wat betreft u en YTW, behoudt YTW zich het recht voor om op elk moment naar eigen goeddunken kosten vast te stellen, te verwijderen en / of te herzien voor enige of alle services of goederen die zijn verkregen door het gebruik van de Services. YTW kan van tijd tot tijd bepaalde gebruikers voorzien van promotionele aanbiedingen en kortingen die kunnen leiden tot verschillende bedragen die in rekening worden gebracht voor dezelfde of soortgelijke diensten of goederen die zijn verkregen door het gebruik van de Services, en u gaat ermee akkoord dat dergelijke promotionele aanbiedingen en kortingen, tenzij ook gedaan die voor u beschikbaar zijn, heeft geen invloed op uw gebruik van de Services of de op u toegepaste Kosten. U kunt ervoor kiezen om uw verzoek om Services op elk moment voorafgaand aan het begin van dergelijke Services te annuleren, in welk geval u annuleringskosten in rekening mag worden gebracht namens een Externe leverancier. Nadat u via de Service verkregen diensten of goederen heeft ontvangen, krijgt u de gelegenheid om uw ervaring te beoordelen en aanvullende feedback te geven. YTW mag de opbrengst van eventuele kosten voor welk doel dan ook gebruiken, onder voorbehoud van eventuele betalingsverplichtingen die het is overeengekomen met externe leveranciers of andere derde partijen.

In bepaalde gevallen, met betrekking tot externe leveranciers, zijn de kosten die u maakt rechtstreeks verschuldigd aan externe leveranciers, en YTW int de betaling van die kosten van u, namens de externe leverancier als hun beperkte incassobureau, en betaling van de kosten worden beschouwd als dezelfde kosten die rechtstreeks door u aan de externe leverancier zijn betaald. In dergelijke gevallen behoudt u het recht om lagere kosten te vragen aan een externe leverancier voor diensten of goederen die u van deze externe leverancier heeft ontvangen op het moment dat u dergelijke diensten of goederen ontvangt, en de kosten die u oploopt, zijn verschuldigd aan de derde partij Aanbieder. YTW zal dienovereenkomstig reageren op elk verzoek van een externe leverancier om de kosten voor een bepaalde dienst of goed te wijzigen. Deze betalingsstructuur is bedoeld om een ​​externe leverancier, indien van toepassing, volledig te vergoeden voor de diensten of goederen die zijn verkregen in verband met uw gebruik van de diensten. In alle andere gevallen zijn de kosten die u oploopt rechtstreeks verschuldigd aan YTW of aan haar gelieerde ondernemingen, waar YTW als enige aansprakelijk is voor eventuele verplichtingen jegens externe leveranciers. In dergelijke gevallen behoudt u het recht om lagere kosten aan YTW te vragen voor diensten of goederen die u van een externe leverancier heeft ontvangen op het moment dat u dergelijke diensten of goederen ontvangt, en YTW zal dienovereenkomstig reageren op elk verzoek van u om de kosten te wijzigen voor een bepaalde dienst of goed. YTW wijst geen enkel deel van uw betaling aan als fooi of fooi aan een externe leverancier. Elke vertegenwoordiging door YTW (op de website van YTW, in de Applicatie of in het marketingmateriaal van YTW) dat het geven van fooien "vrijwillig", "niet vereist" en / of "inbegrepen" is in de betalingen die u doet voor geleverde diensten of goederen is niet bedoeld om te suggereren dat YTW extra bedragen, buiten de hierboven beschreven, verstrekt aan een externe leverancier die u mogelijk gebruikt. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat, hoewel u vrij bent om als betaling een extra betaling te doen aan een externe leverancier die u diensten of goederen levert die via de service zijn verkregen, u hiertoe niet verplicht bent. Fooien zijn vrijwillig.

6. Vrijwaringen; Beperking van aansprakelijkheid; Vergoeding
DISCLAIMER:

DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD "AS IS" EN ". YTW WIJST ALLE VERKLARINGEN EN GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, NIET UITDRUKKELIJK IN DEZE VOORWAARDEN AF, MET INBEGRIP VAN DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. DAARNAAST GEEFT YTW GEEN VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF GARANTIE BETREFFENDE DE BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID, KWALITEIT, GESCHIKTHEID OF BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENSTEN OF ENIGE DIENSTEN OF GOEDEREN DIE WORDEN GEVRAAGD DOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF DE SERVICE WORDT ER ZIJN. VRIJ. YTW GEEFT GEEN GARANTIE VOOR DE KWALITEIT, GESCHIKTHEID, VEILIGHEID OF BEVOEGDHEID VAN AANBIEDERS VAN DERDEN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET VOLLEDIGE RISICO DAT VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE SERVICES, ENIGE SERVICE OF GOED VERZOEKT IN VERBAND daarmee, ALLEEN BIJ U BLIJFT, VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID:

YTW IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, SPECIALE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN VERLOREN WINSTEN, VERLOREN GEGEVENS, PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN IN VERBAND MET, OF EEN ANDERE WIJZE VAN DIENST ONGEACHT DE NALATIGHEID (OF ACTIEF, BEVESTIGEND, ENIG OF CONCURRENT) VAN YTW, ZELFS INDIEN YTW IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

YTW IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE, AANSPRAKELIJKHEID OF VERLIES DIE VOORTVLOEIT UIT: (i) UW GEBRUIK VAN OF VERTROUWEN OP DE DIENSTEN OF UW ONMOGELIJKHEID TOT TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE DIENSTEN; OF (ii) ENIGE TRANSACTIE OF VERHOUDING TUSSEN U EN ENIGE AANBIEDER VAN DERDEN, ZELFS ALS YTW IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. YTW IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERTRAGING OF STORING IN PRESTATIES ALS GEVOLG VAN OORZAKEN NA DE REDELIJKE CONTROLE VAN YTW.

DE DIENSTEN KUNNEN DOOR U WORDEN GEBRUIKT OM GOEDEREN OF LOGISTIEKE DIENSTEN AAN TE VRAAGEN EN TE PLANNEN MET AANBIEDERS VAN DERDEN, MAAR U GAAT ERMEE AKKOORD DAT YTW GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID HEEFT MET BETREKKING TOT ENIGE GOEDEREN OF LOGISTIEKE DIENSTEN DIE DOOR DERDE PARTIJAANBIEDERS AAN U WORDEN VERSTREKT. UITDRUKKELIJK IN DEZE VOORWAARDEN.

DE BEPERKINGEN EN DE DISCLAIMER IN DEZE SECTIE DOEN NIET OM DE AANSPRAKELIJKHEID TE BEPERKEN OF UW RECHTEN TE VERANDEREN ALS CONSUMENT DIE NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN ONDER TOEPASSELIJK RECHT. OMDAT SOMMIGE STATEN OF RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE IN DEZE STATEN OF RECHTSGEBIEDEN NIET TOEGESTAAN ZIJN, IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN YTW BEPERKT TOT DE WETTELIJKE TOELATING. DEZE BEPALING HEEFT GEEN INVLOED OP DE RECHTSKEUZE VAN YTW DIE HIERONDER IS VASTGESTELD.

Vergoeding:

U stemt ermee in om YTW en haar gelieerde ondernemingen en hun functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te vrijwaren en vrij te houden van alle claims, eisen, verliezen, aansprakelijkheden en kosten (inclusief advocatenkosten), die voortvloeien uit of verband houden met: (i) uw gebruik van de Services of diensten of goederen verkregen door uw gebruik van de Services; (ii) uw schending of schending van een van deze voorwaarden; (iii) het gebruik van uw gebruikersinhoud door YTW; of (iv) uw schending van de rechten van een derde partij, inclusief externe leveranciers.

7. Overige bepalingen
Rechtskeuze:

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Nevada, Verenigde Staten, zonder gevolg te geven aan eventuele collisiebeginselen, behalve zoals anderszins is bepaald in de arbitrageovereenkomst hierboven of in aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op uw regio. De keuze van wetsbepaling met betrekking tot de interpretatie van deze voorwaarden is echter niet bedoeld om enig ander inhoudelijk recht te creëren voor niet-inwoners van Nevada om claims onder de wet van Nevada te doen gelden, of dat nu bij wet, gewoonterecht of anderszins is. Deze bepalingen, en tenzij anders bepaald in sectie 2 van deze voorwaarden, zijn alleen bedoeld om het gebruik van de wet van Nevada te specificeren om deze voorwaarden te interpreteren en het forum voor geschillen die een schending van deze voorwaarden beweren, en deze bepalingen zullen niet worden geïnterpreteerd als algemeen u de wet van Nevada uit te breiden als u niet anderszins in Nevada woont. De voorgaande rechtskeuze en forumkeuzebepalingen zijn niet van toepassing op het arbitragebeding in sectie 2 of op eventuele arbitraire geschillen zoals daarin gedefinieerd. In plaats daarvan, zoals beschreven in sectie 2, is de federale arbitragewet van toepassing op dergelijke geschillen.

Claims wegens inbreuk op het auteursrecht:

Claims wegens inbreuk op het auteursrecht moeten worden gericht aan de aangewezen agent van YTW. Bezoek de webpagina van YTW op https://www.ythewait.com/legal/intellectualproperty/copyright/global voor het aangegeven adres en aanvullende informatie.

Merk op::

YTW kan dit melden door middel van een algemene kennisgeving over de Services, elektronische post naar uw e-mailadres in uw account, telefoon of sms naar elk telefoonnummer dat is verstrekt in verband met uw account, of door schriftelijke communicatie verzonden per eersteklas post of pre -betaalde post naar elk adres dat is gekoppeld aan uw account. Een dergelijke kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan na het verstrijken van 48 uur na verzending of verzending (indien verzonden per eersteklas post of pre-paid post) of 12 uur na verzending (indien verzonden per e-mail of telefoon). U kunt YTW, met een dergelijke kennisgeving geacht te zijn ontvangen wanneer deze door YTW is ontvangen, op elk moment per eersteklas post of vooruitbetaalde post naar onze geregistreerde agent sturen voor service van proces, c / o Y The Wait, Inc. en een kopie afgeleverd te Attn: Legal, Rivium 4e Straat 3 2909 LJ Capelle aan den IJssel, Nederland. De naam en de huidige contactgegevens van de geregistreerde agent in elke staat zijn hier online beschikbaar.

Algemeen:

U mag deze voorwaarden niet overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YTW. YTW kan deze voorwaarden zonder uw toestemming toewijzen aan: (i) een dochteronderneming of gelieerde onderneming; (ii) een verwerver van YTW's eigen vermogen, bedrijf of activa; of (iii) een opvolger door fusie. Elke vermeende toewijzing die in strijd is met dit artikel is nietig. Er bestaat geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie tussen u, YTW of een externe leverancier als gevolg van deze overeenkomst of het gebruik van de services. Als een bepaling van deze voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling geschrapt en worden de overige bepalingen voor zover wettelijk vereist. Het feit dat YTW enig recht of bepaling in deze voorwaarden niet afdwingt, vormt geen verklaring van afstand van dergelijk recht of bepaling, tenzij YTW dit schriftelijk heeft erkend en ermee heeft ingestemd. Deze bepaling heeft geen invloed op de sectie Scheidbaarheid en Overlevingsvermogen van de Arbitrageovereenkomst van deze Voorwaarden.

Juridisch

Y THE WAIT FINANCIAL SERVICES LTD.

VOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt: 26 maart 2020

Versie 1.0

1. Contractuele relatie

Deze gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") regelen de toegang tot of het gebruik door u, een individu, vanuit Canada en zijn territoria en bezittingen (met uitzondering van de Verenigde Staten en zijn territoria en bezittingen, het vasteland van China en elk ander land ter wereld) van toepassingen, websites, inhoud, producten en diensten (de "Diensten") ter beschikking gesteld door Y the Wait Financial Services Ltd., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht en bestaand onder de Canadese wetgeving, met maatschappelijke zetel te 9322 Jasper Avenue, Edmonton, Alberta, Canada T5H 3T5, handelend voor zichzelf en namens een rechtspersoon of persoon die direct of indirect zeggenschap heeft over, onder zeggenschap staat van of onder gezamenlijke zeggenschap staat van Y the Wait Ltd. (gezamenlijk "YTW").

LEES DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SERVICES GEBRUIKT OF GEBRUIKT.

Uw toegang tot en gebruik van de Services houdt in dat u akkoord gaat met deze Voorwaarden, wat een contractuele relatie tussen u en YTW tot stand brengt. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u de Services niet openen of gebruiken. Deze voorwaarden vervangen uitdrukkelijk eerdere overeenkomsten of regelingen met u. YTW kan deze Voorwaarden of Services met betrekking tot u onmiddellijk beëindigen, of in het algemeen op elk moment en om welke reden dan ook het aanbieden of weigeren van toegang tot de Services of een deel daarvan beëindigen.

Er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde Services, zoals het beleid voor een bepaald evenement, activiteit of promotie, en dergelijke aanvullende voorwaarden worden aan u bekendgemaakt in verband met de toepasselijke Services. Aanvullende voorwaarden zijn een aanvulling op, en worden beschouwd als onderdeel van, de Voorwaarden voor de doeleinden van de toepasselijke Services. Aanvullende voorwaarden hebben voorrang op deze Voorwaarden in geval van een conflict met betrekking tot de toepasselijke Services.

YTW kan de Voorwaarden met betrekking tot de Services van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen worden van kracht nadat YTW dergelijke bijgewerkte Voorwaarden op deze locatie of het gewijzigde beleid of aanvullende voorwaarden op de toepasselijke Service heeft gepost. Uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Services na een dergelijke plaatsing vormt uw toestemming om gebonden te zijn aan de Voorwaarden, zoals gewijzigd.

Onze verzameling en gebruik van persoonlijke informatie in verband met de Services is zoals bepaald in het Privacybeleid van YTW op https://www.ythewait.com/legal. YTW kan aan een claimverwerker of een verzekeraar alle noodzakelijke informatie (inclusief uw contactgegevens) verstrekken als er een klacht, geschil of conflict is, waarbij u en een externe leverancier betrokken zijn en dergelijke informatie of gegevens nodig zijn om de klacht, het geschil of conflict.

2. De diensten

De Services vormen een technologieplatform waarmee gebruikers van YTW's mobiele applicaties of websites die als onderdeel van de Services worden geleverd (elk een "Applicatie") in staat zijn om logistieke services te regelen en te plannen met onafhankelijke externe leveranciers van dergelijke services, waaronder onafhankelijke externe logistieke providers onder overeenkomst met YTW of bepaalde gelieerde ondernemingen van YTW ("Externe leveranciers"). Tenzij anders overeengekomen door YTW in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met u, worden de Services uitsluitend ter beschikking gesteld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U ERKENT DAT YTW GEEN LOGISTIEKE DIENSTEN BIEDT EN DAT ALLE DERGELIJKE LOGISTIEKE DIENSTEN WORDEN VERSTREKT DOOR ONAFHANKELIJKE AANNEMERS VAN DERDEN DIE NIET DOOR YTW OF ENIGE VAN HAAR AANGESLOTEN WERKEN.

Licentie

Onder voorbehoud van uw naleving van deze voorwaarden, verleent YTW u een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, herroepbare, niet-overdraagbare licentie voor: (i) toegang tot en gebruik van de applicaties op uw persoonlijke apparaat, uitsluitend in verband met uw gebruik van de Diensten; en (ii) toegang te krijgen tot en gebruik te maken van inhoud, informatie en aanverwant materiaal dat via de Services beschikbaar kan worden gesteld, in elk geval uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan YTW en de licentiegevers van YTW.

Beperkingen

U mag niet: (i) copyright-, handelsmerk- of andere eigendomskennisgevingen van enig deel van de Services verwijderen; (ii) de Services reproduceren, wijzigen, voorbereiden op basis van, verspreiden, licentiëren, leasen, verkopen, doorverkopen, overdragen, openbaar weergeven, openbaar uitvoeren, verzenden, streamen, uitzenden of anderszins exploiteren, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door YTW; (iii) de Services te decompileren, reverse-engineeren of demonteren, behalve zoals toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving; (iv) een koppeling naar, een mirror of frame van een deel van de Services; (v) programma's of scripts veroorzaken of starten met als doel het schrapen, indexeren, onderzoeken of anderszins datamining van enig deel van de Services of het onnodig belasten of belemmeren van de werking en / of functionaliteit van enig aspect van de Services; of (vi) proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot of enig aspect van de Services of de gerelateerde systemen of netwerken te belemmeren.

Levering van de Services

U erkent dat delen van de Services beschikbaar kunnen worden gesteld onder de verschillende merken van YTW of dat u om logistieke opties vraagt. U erkent ook dat de Services onder dergelijke merken beschikbaar kunnen worden gesteld of opties aanvragen door of in verband met: (i) bepaalde dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen van YTW; of (ii) onafhankelijke externe leveranciers.

Services en inhoud van derden

De Services kunnen beschikbaar worden gesteld of worden geopend in verband met services en inhoud van derden (inclusief advertenties) waarover YTW geen controle heeft. U erkent dat er verschillende gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van toepassing kunnen zijn op uw gebruik van dergelijke diensten en inhoud van derden. YTW onderschrijft dergelijke diensten en inhoud van derden niet en in geen geval zal YTW verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor producten of diensten van dergelijke externe leveranciers. Bovendien zullen Apple Inc., Google, Inc., Microsoft Corporation of BlackBerry Limited en / of hun toepasselijke internationale dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen derde begunstigden zijn van dit contract als u toegang krijgt tot de Services met Toepassingen ontwikkeld voor Apple iOS, Android, Microsoft Windows of mobiele apparaten met Blackberry. Deze externe begunstigden zijn geen partij bij dit contract en zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de levering of ondersteuning van de Services. Uw toegang tot de Services via deze apparaten is onderworpen aan de voorwaarden die zijn uiteengezet in de toepasselijke servicevoorwaarden van de derde begunstigde.

Eigendom

De Services en alle rechten daarin zijn en blijven eigendom van YTW of eigendom van de licentiegevers van YTW. Noch deze Voorwaarden, noch uw gebruik van de Services geven of verlenen u rechten: (i) in of gerelateerd aan de Services, behalve de beperkte licentie die hierboven is verleend; of (ii) om de bedrijfsnamen, logo's, product- en servicenamen, handelsmerken of servicemerken van YTW of die van YTW's licentiegevers op enigerlei wijze te gebruiken of ernaar te verwijzen.

3. Uw gebruik van de services
Gebruikersaccounts

Om de meeste aspecten van de Services te gebruiken, moet u zich registreren voor en een actief persoonlijk gebruikersservices-account ("Account") onderhouden. U moet minimaal 18 jaar oud zijn, of de wettelijke meerderjarigheid in uw rechtsgebied (indien anders dan 18), om een ​​account te verkrijgen. Accountregistratie vereist dat u bepaalde persoonlijke informatie aan YTW verstrekt, zoals uw naam, adres, mobiele telefoonnummer en leeftijd, evenals ten minste één geldige betalingsmethode (een creditcard of geaccepteerde betalingspartner). U stemt ermee in om nauwkeurige, volledige en up-to-date informatie in uw account bij te houden. Als u geen nauwkeurige, volledige en up-to-date accountgegevens bijhoudt, inclusief het hebben van een ongeldige of verlopen betalingsmethode in uw bestand, kan dit ertoe leiden dat u de Services niet kunt openen en niet kunt gebruiken, of dat YTW deze Voorwaarden met u beëindigt. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account en u stemt ermee in de veiligheid en geheimhouding van de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw account te allen tijde te handhaven. Tenzij schriftelijk anders is toegestaan ​​door YTW, mag u slechts over één Account beschikken.

Gebruikersvereisten en gedrag

De service is niet beschikbaar voor gebruik door personen onder de 18 jaar. U mag derden geen toestemming geven om uw account te gebruiken en u mag personen onder de 18 jaar niet toestaan ​​om logistieke diensten van externe leveranciers te ontvangen, tenzij ze vergezeld gaan van u. U mag uw account niet toewijzen of anderszins overdragen aan een andere persoon of entiteit. U stemt ermee in om alle toepasselijke wetten na te leven wanneer u de Services gebruikt, en u mag de Services alleen gebruiken voor legale doeleinden (bijv. Geen transport van onwettige of gevaarlijke materialen). U zult bij uw gebruik van de Services geen overlast, ergernis, ongemak of materiële schade veroorzaken, noch aan de externe leverancier of aan een andere partij. In bepaalde gevallen wordt u mogelijk gevraagd om een ​​identiteitsbewijs te verstrekken voor toegang tot of gebruik van de Services, en gaat u ermee akkoord dat u de toegang tot of het gebruik van de Services wordt geweigerd als u weigert een identiteitsbewijs te leveren.

Sms'en

Door een account aan te maken, gaat u ermee akkoord dat de Services u tekst- (SMS-) berichten kunnen sturen als onderdeel van de normale bedrijfsvoering van uw gebruik van de Services. U kunt zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van sms-berichten van YTW door de aanwijzingen te volgen op httpt: //t.ythewait.com/SMS-unsubscribe. U erkent dat het afmelden voor het ontvangen van sms-berichten van invloed kan zijn op uw gebruik van de Services.

Promotiecodes

YTW mag, naar eigen goeddunken, promotiecodes maken die kunnen worden ingewisseld voor Accountkrediet, of andere functies of voordelen met betrekking tot de Services en / of de services van een Externe leverancier, met inachtneming van eventuele aanvullende voorwaarden die YTW vaststelt op een per promotiecode basis ("Promotiecodes"). U gaat ermee akkoord dat promotiecodes: (i) moeten worden gebruikt voor het beoogde publiek en doel, en op een wettige manier; (ii) mag op geen enkele manier worden gedupliceerd, verkocht of overgedragen of aan het grote publiek beschikbaar worden gesteld (al dan niet gepost in een openbaar formulier), tenzij uitdrukkelijk toegestaan ​​door YTW; (iii) kan op elk moment door YTW worden uitgeschakeld om welke reden dan ook zonder aansprakelijkheid voor YTW; (iv) mag alleen worden gebruikt volgens de specifieke voorwaarden die YTW vaststelt voor een dergelijke promotiecode; (v) niet geldig zijn voor contant geld; en (vi) kan vervallen voorafgaand aan uw gebruik. YTW behoudt zich het recht voor om tegoeden of andere kenmerken of voordelen verkregen door het gebruik van promotiecodes door u of een andere gebruiker in te houden of af te trekken in het geval dat YTW vaststelt of van mening is dat het gebruik of de inwisseling van de promotiecode per vergissing, frauduleus, illegaal of in strijd met de toepasselijke voorwaarden van de promotiecode of deze voorwaarden.

Door gebruiker verstrekte inhoud

YTW kan, naar eigen goeddunken van YTW, u van tijd tot tijd toestaan ​​om YTW in te dienen, uploaden, publiceren of anderszins beschikbaar te stellen via de tekstuele, audio- en / of visuele inhoud en informatie van de Services, inclusief commentaar en feedback met betrekking tot de Services, het initiëren van ondersteuningsverzoeken en het indienen van inzendingen voor wedstrijden en promoties ("Gebruikersinhoud"). Alle door u verstrekte gebruikersinhoud blijft uw eigendom. Door echter Gebruikersinhoud aan YTW te verstrekken, verleent u YTW een wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, overdraagbare, royaltyvrije licentie, met het recht om een ​​sublicentie te verlenen voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, creëren van afgeleide werken van, verspreiden, openbaar weergeven, openbaar dergelijke Gebruikersinhoud uitvoeren en anderszins exploiteren in alle formaten en distributiekanalen die nu bekend zijn of hierna zijn bedacht (inclusief in verband met de Diensten en YTW's activiteiten en op sites en diensten van derden), zonder verdere kennisgeving aan of toestemming van u , en zonder de vereiste betaling aan u of een andere persoon of entiteit.

U verklaart en garandeert dat: (i) u de enige en exclusieve eigenaar bent van alle Gebruikersinhoud of dat u alle rechten, licenties, toestemmingen en releases hebt die nodig zijn om YTW de licentie voor de Gebruikersinhoud te verlenen zoals hierboven uiteengezet; en (ii) noch de Gebruikersinhoud, noch uw inzending, upload, publicatie of anderszins beschikbaar stellen van dergelijke Gebruikersinhoud, noch YTW's gebruik van de Gebruikersinhoud zoals hierin toegestaan, zal inbreuk maken op, misbruik maken van of inbreuk maken op het intellectuele eigendom of de eigendomsrechten of rechten van derden van een derde partij van publiciteit of privacy, of resulteren in schending van toepasselijke wet- of regelgeving.

U stemt ermee in geen Gebruikersinhoud te verstrekken die lasterlijk, smadelijk, hatelijk, gewelddadig, obsceen, pornografisch, onwettig of anderszins aanstootgevend is, zoals door YTW naar eigen goeddunken bepaald, ongeacht of dergelijk materiaal al dan niet wettelijk beschermd is. YTW kan, maar is niet verplicht, om Gebruikersinhoud naar eigen goeddunken en op elk moment en om welke reden dan ook, zonder kennisgeving aan u, te beoordelen, te controleren of te verwijderen.

Netwerktoegang en apparaten

U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van de toegang tot het datanetwerk die nodig is om de Services te gebruiken. De data- en berichtentarieven en -kosten van uw mobiele netwerk kunnen van toepassing zijn als u de Services opent of gebruikt vanaf een draadloos apparaat en u bent verantwoordelijk voor dergelijke tarieven en vergoedingen. U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen en bijwerken van compatibele hardware of apparaten die nodig zijn voor toegang tot en gebruik van de Services en Toepassingen en eventuele updates daarvan. YTW garandeert niet dat de Services of een deel daarvan op een bepaalde hardware of apparaten zullen werken. Bovendien kunnen de Services onderhevig zijn aan storingen en vertragingen die inherent zijn aan het gebruik van internet en elektronische communicatie.

4. Betaling

U begrijpt dat het gebruik van de Services u kosten in rekening kan brengen voor de services of goederen die u van een externe leverancier ontvangt ("kosten"). Nadat u diensten of goederen heeft ontvangen die zijn verkregen door uw gebruik van de Service, zal YTW de betaling van de toepasselijke Kosten namens de Derde Provider faciliteren als de beperkte incassobureau van de Derde Provider. Betaling van de kosten op een dergelijke manier wordt beschouwd als betaling die rechtstreeks door u aan de externe leverancier is gedaan. De kosten zijn inclusief de toepasselijke belastingen, indien wettelijk vereist. Door u betaalde kosten zijn definitief en niet-restitueerbaar, tenzij anders bepaald door YTW. U behoudt het recht om lagere kosten aan te vragen bij een externe leverancier voor diensten of goederen die u van een dergelijke externe leverancier hebt ontvangen op het moment dat u dergelijke services of goederen ontvangt. YTW zal dienovereenkomstig reageren op elk verzoek van een externe leverancier om de kosten voor een bepaalde dienst of goed te wijzigen.

Voor meer duidelijkheid: betaling door klanten voor producten, goederen en / of diensten wordt ontvangen op de rekeningen van YTW via een elektronischgeldinstelling en wordt momenteel verwerkt in Canada en wereldwijd door de gelieerde onderneming, Y the Wait Financial Services Ltd., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht en bestaand onder de wetten van Canada, met maatschappelijke zetel te 9322 Jasper Avenue, Edmonton, Alberta, Canada T5H 3T5. Instellingen voor elektronisch geld zijn bevoegd om gereguleerde betalingsdiensten aan te bieden in alle jurisdicties en gebieden waarin YTW en haar gelieerde ondernemingen actief zijn en voldoen aan de huidige wetgeving die van toepassing is op betalingsdiensten voor platforms zoals YTW en gelieerde ondernemingen. Er kunnen grensoverschrijdende toeslagen van toepassing zijn. Als u vragen heeft over de betalingsgateway die wordt gebruikt door YTW en zijn partners, kunt u deze stellen door contact op te nemen met ons klantenserviceteam via de middelen die tot uw beschikking staan ​​via het YTW Platform.

Alle kosten zijn onmiddellijk verschuldigd en de betaling zal worden gefaciliteerd door YTW met behulp van de gewenste betalingsmethode die is aangegeven in uw account, waarna YTW u per e-mail een ontvangstbewijs zal sturen. Als wordt vastgesteld dat uw primaire betalingsmethode voor uw account is verlopen, ongeldig is of anderszins niet in rekening kan worden gebracht, gaat u ermee akkoord dat YTW, als de beperkte incassobureau van de externe leverancier, een secundaire betalingsmethode in uw account gebruikt, indien beschikbaar.

Wat betreft u en YTW, behoudt YTW zich het recht voor om op elk moment naar eigen goeddunken kosten vast te stellen, te verwijderen en / of te herzien voor enige of alle services of goederen die zijn verkregen door het gebruik van de Services. YTW kan van tijd tot tijd bepaalde gebruikers voorzien van promotionele aanbiedingen en kortingen die kunnen leiden tot verschillende bedragen die in rekening worden gebracht voor dezelfde of soortgelijke diensten of goederen die zijn verkregen door het gebruik van de Services, en u gaat ermee akkoord dat dergelijke promotionele aanbiedingen en kortingen, tenzij ook gedaan die voor u beschikbaar zijn, heeft geen invloed op uw gebruik van de Services of de op u toegepaste Kosten. U kunt ervoor kiezen om uw verzoek om diensten of goederen van een externe leverancier op elk moment voorafgaand aan de aankomst van een dergelijke externe leverancier te annuleren, in welk geval u annuleringskosten in rekening worden gebracht.

Deze betalingsstructuur is bedoeld om de externe leverancier volledig te vergoeden voor de geleverde diensten of goederen. YTW wijst geen enkel deel van uw betaling aan als fooi of fooi aan de externe leverancier. Elke vertegenwoordiging door YTW (op de website van YTW, in de Applicatie of in het marketingmateriaal van YTW) dat het geven van fooien "vrijwillig", "niet vereist" en / of "inbegrepen" is in de betalingen die u doet voor geleverde diensten of goederen is niet bedoeld om te suggereren dat YTW extra bedragen, buiten de hierboven beschreven, aan de externe leverancier verstrekt. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat, hoewel u vrij bent om als betaling een extra betaling te doen aan een externe leverancier die u diensten of goederen levert die via de service zijn verkregen, u hiertoe niet verplicht bent. Fooien zijn vrijwillig. Nadat u diensten of goederen heeft ontvangen die via de Service zijn verkregen, heeft u de mogelijkheid om uw ervaring te beoordelen en aanvullende feedback over uw externe leverancier te geven.

5. Vrijwaringen; Beperking van aansprakelijkheid; Vergoeding
DISCLAIMER

DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD "AS IS" EN ". YTW WIJST ALLE VERTEGENWOORDIGINGEN EN GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, AF DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DEZE VOORWAARDEN ZIJN VERMELD, MET INBEGRIP VAN DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK GARANTIE, GEEN ENKELE GARANTIE. BETREFFENDE DE BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID, KWALITEIT, GESCHIKTHEID OF BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENSTEN OF ENIGE DIENSTEN OF GOEDEREN DIE VRAAG ZIJN VIA HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, OF DAT DE DIENSTEN ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZIJN. YTW GEEFT GEEN GARANTIE VOOR DE KWALITEIT, GESCHIKTHEID, VEILIGHEID OF BEVOEGDHEID VAN AANBIEDERS VAN DERDEN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET VOLLEDIGE RISICO DAT VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE SERVICES, ENIGE SERVICE OF GOED VERZOEKT IN VERBAND daarmee, ALLEEN BIJ U BLIJFT, VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

YTW IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, SPECIALE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN VERLOREN WINSTEN, VERLOREN GEGEVENS, PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN IN VERBAND MET, OF ANDERSZINS ALS GEVOLG VAN ELK GEBRUIK. YTW IS GEMIDDELD OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. YTW IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE, AANSPRAKELIJKHEID OF VERLIES DIE VOORTVLOEIT UIT: (i) UW GEBRUIK VAN OF VERTROUWEN OP DE DIENSTEN OF UW ONMOGELIJKHEID TOT TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE DIENSTEN; OF (ii) ENIGE TRANSACTIE OF VERHOUDING TUSSEN U EN ENIGE AANBIEDER VAN DERDEN, ZELFS ALS YTW IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. YTW IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERTRAGING OF STORING IN PRESTATIES ALS GEVOLG VAN OORZAKEN NA DE REDELIJKE CONTROLE VAN YTW. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN YTW AAN U IN VERBAND MET DE DIENSTEN VOOR ALLE SCHADE, VERLIES EN OORZAKEN VAN HANDELINGEN DE DRIE HONDERD EURO (€ 300) OVERSCHRIJDEN.

DE DIENSTEN VAN YTW KUNNEN DOOR U WORDEN GEBRUIKT OM GOEDEREN OF LOGISTIEKE DIENSTEN AAN TE VRAAG EN TE PLANNEN MET AANBIEDERS VAN DERDEN, MAAR U GAAT ERMEE AKKOORD DAT YTW GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID NAAR U HEEFT GERELATEERD AAN ENIGE GOEDEREN OF LOGISTIEKE DIENSTEN DIE AAN U WORDEN VERSTREKT DOOR EEN DERDE PARTIJ. ZET VOORUIT IN DEZE VOORWAARDEN.

DE BEPERKINGEN EN DE DISCLAIMER IN DEZE SECTIE 5 DOEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF WIJZIG UW RECHTEN ALS CONSUMENT DIE NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

Vergoeding

U stemt ermee in om YTW en haar functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te vrijwaren en te vrijwaren van alle claims, eisen, verliezen, aansprakelijkheden en kosten (inclusief advocaatkosten) die voortvloeien uit of in verband met: (i) uw gebruik van de Services of services of goederen die zijn verkregen door uw gebruik van de Services; (ii) uw schending of schending van een van deze voorwaarden; (iii) het gebruik van uw gebruikersinhoud door YTW; of (iv) uw schending van de rechten van een derde partij, inclusief externe leveranciers.

6. Toepasselijk recht; Arbitrage

Tenzij anders bepaald in deze Voorwaarden, worden deze Voorwaarden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, met uitsluiting van de regels inzake wetsconflicten. Het Weens Koopverdrag van 1980 (CISG) is niet van toepassing. Elk geschil, conflict, claim of controverse die voortvloeit uit of algemeen verband houdt met of verband houdt met de Services of deze Voorwaarden, inclusief die met betrekking tot de geldigheid, de constructie of de afdwingbaarheid ervan (elk "Geschil") zal eerst verplicht worden onderworpen aan bemiddeling procedures volgens de Mediation Rules van de Internationale Kamer van Koophandel ("ICC Mediation Rules"). Als een dergelijk geschil niet binnen zestig (60) dagen is afgehandeld nadat een verzoek om bemiddeling is ingediend onder dergelijke ICC-bemiddelingsregels, kan naar dat geschil worden verwezen en zal het uitsluitend en definitief worden opgelost door arbitrage onder de arbitrageregels van de Internationale Kamer van Koophandel ("ICC Arbitration Rules"). De bepalingen van de ICC Rules 'Emergency Arbitrator zijn uitgesloten. Het geschil wordt beslecht door één (1) arbiter die wordt aangesteld in overeenstemming met de ICC-regels. De plaats van zowel bemiddeling als arbitrage is Amsterdam, Nederland, onverminderd de rechten die u mogelijk heeft op grond van artikel 18 van de Brussel I bis-verordening (PB EU 2012 L351 / 1) en / of artikel 6: 236n van de Nederlandse Burgerlijke Staat Code. De taal van de bemiddeling en / of arbitrage is Engels, tenzij u geen Engels spreekt, in welk geval de bemiddeling en / of arbitrage wordt gevoerd in zowel het Engels als uw moedertaal. Het bestaan ​​en de inhoud van de bemiddelings- en arbitrageprocedures, met inbegrip van door de partijen ingediende documenten en instructies, correspondentie van en aan de Internationale Kamer van Koophandel, correspondentie van de bemiddelaar en correspondentie, bevelen en uitspraken van de enige arbiter, blijven strikt vertrouwelijk en wordt niet aan derden bekendgemaakt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere partij, tenzij: (i) de openbaarmaking aan de derde redelijkerwijs vereist is in het kader van het voeren van de bemiddelings- of arbitrageprocedure; en (ii) de derde ermee instemt onvoorwaardelijk schriftelijk om gebonden te zijn aan de hierin bepaalde geheimhoudingsplicht.

7. Overige bepalingen
Vorderingen wegens inbreuk op het auteursrecht

Claims wegens inbreuk op het auteursrecht moeten worden gericht aan de aangewezen agent van YTW. Bezoek de webpagina van YTW op https://www.ythewait.com/legal voor het aangegeven adres en aanvullende informatie.

Merk op

YTW kan dit melden door middel van een algemene kennisgeving over de Services, elektronische post naar uw e-mailadres in uw Account of door schriftelijke communicatie die naar uw adres wordt gestuurd zoals uiteengezet in uw Account. U kunt YTW op de hoogte stellen door middel van schriftelijke communicatie naar het adres van YTW op Rivium 4e Straat 3 2909 LJ Capelle aan den IJssel, Nederland.

Algemeen

U mag deze voorwaarden niet geheel of gedeeltelijk toewijzen of overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YTW. U geeft YTW uw toestemming om deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk toe te wijzen of over te dragen, inclusief aan: (i) een dochteronderneming of gelieerde onderneming; (ii) een verwerver van YTW's eigen vermogen, bedrijf of activa; of (iii) een opvolger door fusie. Er bestaat geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie tussen u, YTW of een externe leverancier als gevolg van het contract tussen u en YTW of het gebruik van de Services.

Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt een dergelijke bepaling of deel daarvan in zoverre geacht geen deel uit te maken van deze voorwaarden maar de wettigheid, geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bepalingen in deze voorwaarden wordt niet beïnvloed. In dat geval zullen de partijen de illegale, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling of een deel daarvan vervangen door een bepaling of een deel daarvan dat legaal, geldig en afdwingbaar is en, voor zover mogelijk, een soortgelijk effect heeft als de illegale, ongeldige of onuitvoerbare bepaling of een deel daarvan, gezien de inhoud en het doel van deze voorwaarden. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst en het begrip van de partijen met betrekking tot het onderwerp en vervangen en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten of toezeggingen met betrekking tot dit onderwerp. Deze voorwaarden zijn in verschillende talen geschreven en alle versies hebben dezelfde geldigheid. Als er een conflict of inconsistentie is tussen de versies, is de Engelse versie de huidige en leidende versie. In deze voorwaarden betekenen de woorden "inclusief" en "inclusief" "inclusief, maar niet beperkt tot".